Ευχή υπέρ Ευτεκνίας

Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Εδέσσης Ιωήλ

η αίτησις και ή ευχή υπέρ των ατέκνων.

Ή αιτησις
Έλέησον ημάς ό Θεός κατά τό μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου έπάκουσον καί έλέησον.
Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών καί ’Ορθοδόξων Χριστιανών.
’Έτι δεόμεθα ύπέρ τού Αρχιεπισκόπου ημών (δείνα) καί πάσης της έν Χριστώ ημών άδελφότητος.
’Έτι δεόμεθα ύπέρ της άνωθεν ένισχύσεως τών δούλων σου τούτων (τάδε καί δείνα) καί ύπέρ τού δοθήναι αύτοϊς τήν τού Θεού βοήθειαν καί χάριν, καρπόν κοιλίας καί τέκνα άγαθά πρός χαράν καί εύλογίαν αύτών καί πρός τιμήν καί δόξαν τού ονόματος τού Τρισάγιου Θεού.

Ή έκφώνησις
Ότι έλεήμων καί φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις καί σοί τήν δόξαν άναπέμπομεν τω Πατρί καί τω Υίώ καί τω άγίω Πνεύματι, νυν καί άεί καί εις τούς αιώνας των αιώνων.

Ή ευχή
Κύριε ό Θεός ημών, Πάτερ Λόγε καί Πνεύμα, οίδαμεν ότι τά σύμπαντα δούλα σά. Σύ Δέσποτα ό ποιήσας έκ τού μή όντος πάντα τά δημιουργήματα, έμψυχά τε καί άψυχα, ορατά τε καί άόρατα, ό διδούς τοϊς έκζητοΰσιν ύπό σού τέκνα εις διαδοχήν γένους, ό διά τού Βασιλέως Έζεκίου είρηκώς τω λαώ σου: «τά τέκνα υμών έσονται εν οίκτιρμοίς» (Παραλειπομένων Β’ 30,9), «ό κατοικίζων στεΐραν έν οίκω, μητέρα επί τέκνοις εύφραινομένην» (ψαλμ 112,9), σύ ό καθιστών τόν άνθρωπον «εύφραινόμενον έπί τέκνοις» (Σ. Σειρ. 25,7), σύ Κύριε μεγαλόδωρε, ό παρέχων τοις συζύγοις «τήν έπί τέκνοις χάριν» (άκολουθία τού γάμου), ό κελεύσας τόν Απόστολόν σου γράψαι ότι ή γυνή οφείλει «τεκνογονεϊν» (Α’ Τιμ. 5,14) καί ότι «σωθήσεται διά τής τεκνογονίας» (δ.π. 2,15), ό εύλογήσας τήν μήτραν Σάρρας, Άννης τής μητρός τού προφήτου Σαμουήλ, Ελισάβετ τής γυναικός τού Ζαχαρίου, Άννης της τεκούσης τήν Θεοτόκον, συ ό Πατήρ ό εύδοκήσας ημάς σωθήναι, συ ό Υιός ό κατελθών εκ τοϋ ουρανού καί σκηνώσας έν τη νηδύϊ τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής μητρός Σου, σύ τό Πανάγιον Πνεύμα τό έλθόν καί πραγματοποίησαν τήν ένσαρκον τού Χριστού οικονομίαν, ό Θεός ημών, πρόσδεξαι έν ταύτη τη ώρα τήν δέησιν ημών τών αμαρτωλών. Δός πάσι τοϊς άτέκνοις τήν χαράν τής τεκνογονίας, σόβησον εξ αύτών τά δάκρυα τής άπαιδίας, άπάλειψον εκ τών καρδιών αύτών τό άγχος τής όδυνηράς ύπονοίας ότι είσίν άχρηστοι καί άποδοκιμαστέοι έν τω κόσμω τούτω ή καί τήν ύπόληψιν τής παντελούς στειρώσεως αύτών, πάρεχε αύτοις τήν άκαταίσχυντον έλπίδα σου, τήν γλυκυτάτην παραμυθίαν σου, τό πλούσιον έλεος σου. Κατάστησον αύτούς ειρηνικούς, άνεπιφθόνους, κοινωνικούς, άγαθούς. Εί μέν τό θέλημα τό σόν έστι τού παρασχεΐν αύτοϊς τέκνα, δός αύτοις καρπόν κοιλίας κατά τόν ώρισμένον ύπό σού καιρόν. Εί δέ καί τό σόν θέλημά έστι τό βιώσαι άνευ τέκνων, χάρισαι, Κύριε φιλάνθρωπε, αύτοϊς άσφαλή πίστιν, γενναίαν ύπομονήν, άκμαΐον ψυχικόν φρόνημα. Αύξησον αύτοϊς τήν έν άλλήλοις άγάπην καί στρέψον τόν νούν αύτών έν έτέροις έργοις άγαθοϊς καί φιλοθέοις, ϊνα καρποφορήσωσι πλουσίως έν τη Εκκλησία Σου. Ότι συ ό ευλογών καί άγιάζων τά σύμπαντα καί συ ει ό χαριζόμενος ήμιν τά πρός σωτηρίαν αιτήματα, καί σοί τήν δόξαν άναπέμπομεν τω Πατρί καί τω Υίώ καί τω άγίω Πνεύματι νϋν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων.

Αμήν.