Ουράνιο Μήνυμα προς τους Αγωνιζόμενους Ορθοδόξους

Σε σάς που ἀγωνίζεσθε πρέπει νᾷ σάς μιλήσω γία κάποια ἐπερχόμενα νᾷ σάς ειδοποιήσω.
Τώρα ἡ ὤρα έφτασε σφράγισμα νᾷ δεχθῆτε, ἐάν δέν ἀντιδράσετε καί τούς παραδοθῆτε.

Πλέον μή τό νομίζετε πως κάποιος θα γλυτώσει, ἔστω κί ἀν τ’ αποφάσισε καί τήν ψυχή νᾷ δώσει.
Θα ἒλθουν φοβερά δεινά κί ἀνίσχυροι θα εἴστε, καί θάσαστε ἐρείπια ἔστω κί ἀν επιζήστε.

Ἄνθρωπος χωρίς βάπτισμα δέν ἔχει σωτηρίᾳ, μέσα στῇ ζούγλα θα βρεθεί καί θα τόν φάν θηρία.
Γιαυτό σηκώστε λάβαρα τοῦ ἐσχάτου ἀγῶνα, γία νάσαστε στόν ουρανό γι’ ατέλειωτο αἰῶνα.

Κί ἱερωμένοι θα χαθούν ἐάν δέν ἀντιδράσουν, ἀφοῦ κί αὐτοί τό Άγιο τό Βάπτισμα θα χάσουν.
Δώστε ὅλοι τά χέρια σάς καί γίνετε ἀλυσίδα, πρίν νᾷ ξεσπάσει ἐπάνω σάς μεγάλη καταιγίδα.

Κί ὅλοι οἱ πιστοί νᾷ γίνετε στην ἀλυσίδα κρίκοι, καί τούς ἐχθρούς μή τρέμετε , μόνο τήν θεία δίκη.
Ἡ ἐκκλησία κί ὁ λαός κί ἱερωμένοι όλοι,νάστε τῶν ἄλλων ναυαγῶν Θεῖο ἀραξοβόλι.

Ναστέ ὅλοι υπάκουοι νᾷ γίνετε ἔνα σῶμα, ἀν θέλετε νᾷ είσαστε στις τάξεις μου ἄκομα.
Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ θα δοθεί ἡ ΜΑΧΗ Ἡ ΜΕΓΑΛΗ, ἀφοῦ ὅλους τούς ἀντιχρίστους ἒπιασε παραζάλη.

Συνθήκες υπογράψανε πιστούς γία νᾷ φοβίσουν, με δόλο πούν σατανικός, ὅλους νᾷ τούς σφραγίσουν.
Τό ὀχί σάς νᾷ ἀκουστεί σ’ ὄλῃ τήν οἰκουμένη, στόν ουρανό τούς Ἕλληνες δόξα τούς περιμένει.

Μήν τρέμετε τόν θάνατο, κανείς δέν θα πεθάνει, ὅλοι ἀπό ἔδω με ἀρνήσῃ θα πάρετε στεφάνι.
Ὅλοι θα ζῆτε αἰώνια ἐάν αγωνιστήτε,εάν με ΌΧΙ ἀκλόνητο μπροστά τούς θα σταθῆτε.

Καί οἱ δειλοί νᾷ πάρετε θάρρος ἀπ’ τόν Θέο σάς, κί άγγελο φύλακα ισχυρό θα ἔχετε στο πλευρό σάς.
Πρέπει νᾷ ξέρουν οἱ πιστοί καλά νᾷ καταλάβουν, ὅλοι ἀγῶνα ιερό πρέπει νᾷ ἀναλάβουν.

Ὅλοι θα φύγετε ἀπ’ τῆ γῆ ὅταν θα ἒλθει ἡ ὤρα, ἀρκεῖ νᾷ εἴστε ἕτοιμοι γία τά οὐράνια δῶρα.
Υπάρχουνε τελώνια που ἴσως σάς ἐμποδίσουν, κί ἀν σφραγισμένοι είσαστε τρόμο θα σάς γεμίσουν.

Ἀν φύγετε μαχόμενοι τελώνια δέν σάς παίρνουν, καί Ἄγγελοι ὁλόλαμπροι στόν ουρανό σάς φέρνουν. Αρματωθείτε ἄρματα πνευματικά παιδιά μου, καί ναστέ ὑπερβέβαιοι ἡ νίκη θαν δίκιά μου.

Ὅσοι εμείνανε πιστοί ἀγῶνα νᾷ αναλάβουν, νᾷ μεριμνήσουν γρήγορα γιατ’ ἴσως δέν προλάβουν.
Γιατί καί πολύ σύντομα εἷναι πολλοί νᾷ φύγουν, ἀφοῦ τά περιθώρια τοῦ χρόνου πλέον λήγουν.

Λάμψεις εἰς τόν ὁρίζοντα θα δεῖτε κάποια ὤρα, θα εἷναι διαβεβαιώσῃ πως ξέσπασε ἡ μπόρα.
Πολλοί θα φύγουν ἀπ’ τῆ γῆ μέσα σαυτῇ τῆ μπόρα, ἀφοῦ δέν συμορφώθηκαν οὔτε ἐσχάτη ὤρα.

Ὅσοι θα τό αντιληφθούν σφράγισμα θ’αρνηθούνε, κί αὐτοί που εἶν’ γία ἀπώλεια θα πάν νᾷ σφραγιστούνε. Ὅσοι ἔχουν σκέψῃ κοσμικῇ μᾶλλον δέν θα πιστεύουν, ὅμως τά περιθώρια τοῦ χρόνου πία στενεύουν.

Καί ἄλλη μπόρα ἔρχεται που εἷναι πιο μεγάλη, καί με μανία φοβερή σαποστατών κεφάλι.
Οἱ ἱερεῖς νᾷ δώσουν προσοχῇ στο μήνυμα ἐτούτο, κί ἆς φαίνεται πρωτόγνωρο καί σάν καινούριο φρούτο.

Πρῶτοι αὐτοί νᾷ στέκονται ἐπάνω στις ἐπάλξεις, τούς νέους καί ἐθελοντάς νᾷ βάζουνε στις τάξεις.
Ὁ πρῶτος εἷναι ἁρμόδιος τό σύνθημα νᾷ δώσει, κί ὀλόκληρο τό ποίμνιο εὐθύς νᾷ συγκεντρώσει.

Σ’ ὅλους νᾷ ειπεί πως ἔρχεται μεγάλη καταιγίδα, ἐάν δεχθούνε οἱ πιστοί χάραγμα καί σφραγῖδα.
Αὑτά με θάρρος νᾷ τά ειπεί καί θα πιστέψουν ὅλοι, κί ἐγώ θ’ανοίξω σόλους σάς τό θεῖο Περιβόλι.

Οἱ Ἕλληνες εγνώριζα τόν Πλάστῃ θα δοξάσουν, ὅταν ἠχήσουν σάλπιγγες, οἱ χρόνοι ὅταν φθάσουν.
Τῆς ῥάβδου τῆς ποιμενικῆς νᾷ ακουστεί ὁ κρότος, γι’ αὑτό καί τό ἐπέτρεψα ἐκεῖνος νᾷ εἷναι ὁ Πρῶτος.

Δειλοί δέν εἷναι οἱ Ἕλληνες καί ὅλοι θα αρνηθούνε, καί τά οὐράνια τάγματα μαζί τούς θα χαρούνε.
Νᾷ ακουστεί στα πέρατα τό ὀχί τό μεγάλο, στις τάξεις τῶν ἀντιχρίστων θα προκαλέσει σάλο.

Ἡ δόξα θα ναί τ’ οὐρανοῦ, μά θα ναί καί δική σαςᾳφού δέν αρνηθήκατε Ἰησοῦ τόν Λυτρωτή σάς.
Ἀν κάποιοι θα συμβιβαστούν καί τούς πιστούς προδώσουν, νᾷ ξέρουν πολύ σύντομα λόγο σ’ Ἐμέ θα δώσουν.

Καί οἱ γυναῖκες νᾷ σκεφθούν τό πώς θα ἐνεργήσουν, καί κάποιες πούν’ αδιάφορες νᾷ τῆς στρατολογήσουν.
Ν’ αφήσουνε τά κοσμικά τά λόγια τοῦ ἀέρος, σ’ ἀγῶνα πού “ναί ἱερός πρέπει νᾷ πάρουν μέρος.

Κάποτε οἱ Σουλιώτισσες τά ἀψηφήσαν ὄλα, καί πέσανε στο βάραθρο σάν ῥόδα μυροβόλα.
Φίλοι κί ἐχθροί θαυμάσανε τῆς Ἑλληνίδας θάρρος, που μένει στις μνήμες τῶν ἐθνῶν σάν φεγγοβόλος φάρος.

Τώρα τό τέρας που ἔρχεται ἔλεος δέν θα δίνει, καμία ἀντρόπιαστη γυνή στόν κόσμο δέν θα μείνει.
Τώρα ἀπευθύνομαι σε σε που παίρνεις μήνυμα μου, εσύ μόνο μεσολαβεῖς, τά ἄλλα εἷναι δικᾷ μου.

Κάποτε καθυστέρησες ἐντολές νᾷ ἐκτελέσεις, τις τιμωρίες θα δεχτείς ἀν τώρα δέν μπορέσεις.
Χρόνια στέλνω μηνύματα μά εσύ δέν ὀμηλούσες, κί ἀφοῦ κάπου τά ἔγραφες δέν τά κοινοποιούσες.

Τώρα θα πρέπει νᾷ τά εἰδὀὖν νᾷ τά διαβάσουν ὅλοι, ἀφοῦ σάς ετοιμάζουνε νᾷ σφραγιστείτε ὅλοι.
Τυπώστε τά μηνύματα παντού νᾷ μοιραστούνε, μ’ ὄνομα καί διεύθυνση γία νᾷ βεβαιωθούνε.

Δωρεάν νᾷ τά μοιράσετε σε κάθε ἔνα σπίτι, στις εκκλησιές καί στις μονές, σε κάθε ἔνα πολίτῃ.
Ὅσοι μπορούν νᾷ δώσουνε καί βοηθείας χέρι, κί ἀφοῦ πάρουν μηνύματα μοιράζουν σε ἄλλα μέρη.

Διαψεύσεις καί παρηγοριές παρά πολλοί θα δώσουν, δέν θαναι ὅμως ἱκανοί κανένα νᾷ γλιτώσουν.
Ὁ λόγος ὁ ποιητικός δέν εἷναι ὁ συνήθης, πάνῳ σε αὑτό πολλά θα ειπεί ὁ κάθε κακοήθης.

Με ποῖον τρόπο ὁμιλῶ εἷναι δικό μου θέμα, πολλοί ζητοῦν τό τυπικό κί ἆς ζούνε μές στο ψέμα.
Πολλοί θα ειπούν πως ἔπεσες σε μιᾷ μεγάλη πλάνη, θα πούν’ δέν λέει ὁ Θεός σε κάποιον τι θα κάνει.

Μπορεί Ν’ ανοίξουν στόματα μεγάλα τῶν λεόντων, πολλῶν που εἷναι ἄσχετοι, ἴσως καί τῶν ἀρχόντων.
Ἄλλοι θα πουν τρελάθηκες κί ἐπιδιώκεις δόξα, κί ἄλλοι ἐπιεικέστεροι θα πούν’ πως ἔχεις λοξά.

Ὄλα αὑτά ξεπέρνα τά, μή δώσεις σημασία, καί ἀσχολήσου σύντομα μόνον με τήν οὐσία.
Καί ἱερεῖς ἀν θα σου ειπούν νᾷ τά ἀρνηθείς παιδί μου, αὐτοί δέν θα σε κρίνουνε ἡ Κρίσῃ θαν’ δική μου.

Ὅταν πολλοί θα σιωπούν καί οἱ πέτρες θα λαλήσουν, καί ὄλα τά ἄψυχα στῇ γῆ τόν Πλάστῃ θα υμνήσουν. Μπορεί ἀκόμη νᾷ δεχτείς μεγάλες ἐπιθέσεις, νᾷ τις δεχθείς γαλήνιος πρέπει νᾷ τό μπορέσεις.

Τό μήνυμα που στέλνεται εἶν’ τοῦ οὐρανοῦ καί Θεῖο, νᾷ νοιώσουν οἱ ὀρθόδοξοι τό Θεῖο μεγαλείο.
Μ’ αὑτά που σάς εἰδοποιῶ δέν θέλω νᾷ τρομάξω, μά τῆς ἀποστασίας σάς τόν δρόμο νᾷ τόν φράξω.

Τό θέμα εἷναι σοβαρό, δέν παίρνει ἀντιρρήσεις, εἷναι ἀπ’ τά ΕΠΕΊΓΟΝΤΑ, γι΄ αὑτό μήν ἀδρανήσεις.
Δέν δίνω λεπτομέρειες κί ἁκρίβειες γία χρόνο, ὁμαδικῇ μετάνοια θα τ’ ἀποτρέψει μόνο.

Αὑτό ὅμως δέν φαίνεται ὅτι μπορεί νᾷ γίνει, μά κάποια μεταμέλεια τόν χρόνο θα μακρύνει.
Ὁ ξεπεσμός εἷναι βαθύς μά ἀν πολλοί γυρίσουν ἴσως τά ἐπερχόμενα νᾷ τά πισωγυρίσουν.

ΑΜΗΝ

ΟΥΡΑΝΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ
«Ὁ ΛΥΤΡΩΤΗΣ»
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΥΡΤΔΙΩΤΗΣΑΣ» ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΔΙΡΦΗΣ