Εὐχή στόν Άγγελο φύλακα τῆς τοῦ ἀνθρώπου ζωῆς.

Ἅγιε ἄγγελε, ὁ ἐφεστώς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς, καί ταλαιπώρου μου ζωῆς, μή ἐγκαταλίπῃς με τόν ἁμαρτωλόν, μηδέ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ διά τήν ἀκρασίαν μου, μή δώης χώραν τῷ πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσαι μου τῆ καταδυναστεία τοῦ θνητοῦ τούτου σώματος, κράτησον τῆς ἀθλίας καί παρειμένης χειρός μου, καί ὁδήγησον με εἰς ὀδόν σωτηρίας. Ναί, ἅγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, ὁ φύλαξ καί σκεπαστῆς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καί τοῦ σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, ὅσα σοι ἔθλιψα πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καί εἰ τι ἥμαρτον τήν σήμερον ἡμέραν, σκέπασον με ἐν τῆ παρούσῃ νυκτί, καί διαφύλαξον με ἀπό πάσης ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου, ἰνᾷ μή ἐν τίνι ἁμαρτήματι παροργίσω τόν Θεόν, καί πρέσβευε ὑπέρ ἐμοῦ πρός τόν Κύριον, τοῦ ἐπιστηρίξαι με ἐν τῷ φόβῳ αὑτοῦ, καί ἄξιον ἀναδείξῃ με δοῦλον τῆς Αὑτοῦ ἀγαθότητος.

Ἀμήν.

B’

Ἅγιε Ἄγγελε, σύ πού με παραστέκεις ἀπό τῆ στιγμή τῆς γεννήσεως μου μέχρι αὑτῇ τήν ὤρα! Πιστέ φίλε, δοσμένε ἀπό τόν ουράνιο Πατέρα, σέ εὐχαριστῶ, σέ εὐχαριστῶ πολύ. Ἀπό πόσους κινδύνους μέ ἔχεις προστατεύσει, μέ πόσους τρόπους μέ ἔχεις εὐεργετήσει! Καί ὅμως, πόσες φορές ἐγώ σέ ἔχω πικρανεῖ μέ τῆ συμπεριφορά μου καί σέ ἒκανα νᾷ ἀποστρέψεις μέ λύπη τό πρόσωπό σου ἀπό τις πράξεις καί τά ἔργα μου! Ἅγιε Ἄγγελε μου, γνωρίζεις ἐσύ καλύτερα ἀπό ἕμενα τίς μεθοδείαις τοῦ διαβόλου, μέ τίς όποιες προσπαθεῖ νᾷ μέ δελεάζει, γία νᾷ παραβαίνω τό θέλημα τοϋ Θεοϋ. Ἅγιε Ἄγγελε, σέ παρακαλῶ, μή φεύγεις ποτέ ἀπό κοντά μου. Ὅταν κλονίζομαι, στήριζε με ὅταν λυποῦμαι, παρήγορα με δταν πονῶ, ἐνίσχυε με’ ὅταν κάμπτομαι στούς πνευματικούς μου ἀγῶνες, δῖνε μου ἐνισχύσῃ καί δύναμη, γία νᾷ νικῶ ὅταν λυγίζω στίς θλίψεις, ἐνθάρρυνε με. Συνόδευε με πάντοτε, ὥστε κάποια ἡμέρα μέ άσφάλεια νᾷ μέ ὁδηγήσεις καί ἐνώπιον τοϋ θρόνου τοϋ αἰωνίου Ἀρχιερέως, τού Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρίστου, ὅ ὁποῖος μᾷς διαβεβαίωσε ὅτι «διά παντός βλέπεις τό πρόσωπον τοῦ πατρός ἡμῶν τοῦ ἔν οὐρανοῖς».
Ἀμήν.

(Άρχιμ. Χριστοφόροο Παπουκτοπούλου)