Τρείς Περιστατικές Ευχές για την Φοβία

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίωήλ Φραγκάκου

Ευχή εις πάν είδος Φοβίας και Παράλογου Συντριμού

Τοῦ Κυρίου δεηθώμεν.
Κύριε ’Ιησού Χριστέ ό Θεός ἠμῶν, ό έλθών ἐν τὠ κόσμω, ϊνα λύσης τα ἔργα τοῦ σκότους τῶν ἀνθρωποκτόνων δαιμόνων καί ὀδοποιήσης πάση σαρκί τὴν σωτηρίαν, ό κλίνας οὐρανούς καὶ τὴν ἀνθρωπείαν προσλαβόμενος φύσιν, ἴνα τα ἐλλείποντα ἀναπληρώσης καὶ θεραπεύσης τα ἀσθενῆ, ό διακρατῶν ἐν τη χειρί Σου τα σύμπαντα καί τρέφων μετ’ ἐπιστήμης τα ὄντα, ό στήσας τήν κατήφειαν τῆς ζωῆς ἠμῶν, ό δια τῆς Σῆς παρουσίας ἰάσας τα συντρίμματα τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἠμῶν, ὸ τα λυπηρά παύσας καί τῶν φαιδρῶν γενόμενος ή άρχή, πρόσδεξαι τήν δέησιν ἠμῶν καί ἴασαι τή κραταιά δυνάμει Σου τό τής φοβίας πάθος του δούλου Σου (τοῦδε) καί δός αὐτῶ τής χάριτος τῆς Σῆς τήν χαράν καί ἀγαλλίασιν, εἰρήνην τήν πάντα νοῦν ὐπερέχουσαν, σῶφρονα λογισμόν καί καρδίαν νήφουσαν, φόβον ἀγαθόν εἰς τό είδέναι τὰς ἐντολάς Σου, ἄνεσιν βίου καί πλατυσμόν τής ψυχής.
Διασκέδασον αυτόῦ τοῦς ἀτόπους λογισμούς, νοήματα ἀκαίρου θανάτου, ὐπόνοιαν νοσηράν ἀνυποστάτων κινδύνων, γνώμην τήν ἀπέλπιδα πρὸς ἔργα ἀγαθά καί Σοί εὐάρεστα, ὔπνον ταραχώδη καί φαντασμάτων πονηρῶν γέμοντα, ἰνδάλματα τής τοῦ εχθροῦ μαγγανείας, λύπην πρός αὐτοχειρίαν ὀδηγοῦσαν, μή κατά Θεόν μονήρη βίον, ὀρμάς ἀτάκτους καί ἐπαναστάσεις νοός, ἐπήρειαν δαιμονικήν ἄλγη έπιφέρουσαν τοῖς ἀνθρῶποις ποικίλα καί πᾶσαν ἐπιβουλήν κατ’ αύτοῦ ὀρατήν τε καί ἀόρατον τήν ἐκ τής φοβίας προερχομένην τού δούλου Σου τούτου.
Συ γάρ ει ό λύσας τῶν Μυροφόρων τον φόβον, ό θαρσύνας τόν ἐπί τής κλίνης παραλυτικόν, ό ἐπιδείξας εὐσπλαγχνίαν ἐπί τήν χήραν τής Ναΐν, ό θανάτω θάνατον πατήσας, ὸ τῶν ἀγωνιζομένων ἔτοιμος βοηθός, ὸ ειπών ὄτι μεθ’ ἠμῶν ἔσει πάσας τάς ἠμέρας τής ζωής ἠμῶν, ό σκεδάσας πᾶσαν ἀρρωστίαν τῶν βροτῶν καί καταργήσας τό κράτος τοῦ ἐχθροῦ καί Σοί τήν δόξαν άναπέμπομεν σὺν τῶ Πατρί καί τῶ Άγίω Πνεύματι νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αιῶνας τῶν αἰώνων.

Ευχή Δευτέρα
Δια τα Βρέφη παιδιά και Μειρακίσκους μη έχοντας Ύπνον Γαλήνιον αλλ’ εκταρασσόμενον υπό Φοβιών και Ονείρων Απατηλών και Επηρείας Δαιμόνων

Τοῦ Κυρίου δεηθώμεν.
Κύριε Ίησοῦ Χριστέ, ό Θεός ἠμῶν, ό τῶν  παίδων φύλαξ καί χορηγός αύτοῖς τών προς αΰξησιν καί τελειοποίησιν ἀγαθῶν, ό τα βρέφη καί τα παιδία ἐναγκαλισάμενος μετά πατρικής αγάπης καί τιθείς έπ’ αύτά τάς ἀχράντους Σου χεΐρας, ό μη κωλύων ἔλθειν πρὸς σε τούς μειρακίσκους, ό τήν ῶραν τής ήλικίας αύτῶν ὠς τέλειος ἄνθρωπος διελθῶν, ό καταθαμβώσας δωδεκαετής ὠν ἐν τῶ Ίερῶ τούς σοφούς διδασκάλους, ό ἰατρός καί θεραπευτής πάσης άσθενείας, ή ἐλπίς τῶν ἀπηλπισμένων, τό θάρσος τών δεδοικότων τήν ένέργειαν τοῦ διαβόλου, ή χαρά τῶν νέων, ό διασκεδάζων πᾶσαν βουλήν καί ἐπήρειαν τοῦ ἀντικειμένου, ἐπάκουσον ἠμῶν τῶν προς Σε δεομένων καί δός τῶ παιδίω τούτω ὔπνον ειρηνικόν καί πάσης σατανικής φαντασίας ἀπηλλαγμένον. Άποδίωξον άπ’ αύτού πάντα τών πονηρῶν πνευμάτων τάραχον. Διασκέδασον πάσαν φοβίαν πονηράν, τρόμον καί ψυχικόν συντριμμόν αύτῶ ἐμποιούσαν. Σόφισον αύτό είς τό ἐπιγνῶναι τάς παγίδας τοῦ ἐχθροῦ. Παύσον τήν φενάκην τῶν ἀνυποστάτων ονείρων καί λῦσον τόν ὄχλον τών οχληρῶν τοῦ νοός αύτου λογισμῶν.
Διανάστησον αύτό έν τή πρωία υγιές, εἰρηνικόν καί πάσης νυκτερινῆς στενώσεως ἄζυγον. Έτοίμασον αύτό προς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν Σου, τής κατ’ ἄμφω σοφίας ποίησον δόκιμον θηρευτήν καί πᾶσης τού δεινού βελίαρ παγίδος ἐλεύθερον.  Ναι, Κύριε ’Ιησοῦ, ἀεί σκέπε τόν δούλον σου τούτον έν τή σκέπη τῶν πτερύγων σου καί τή πρεσβεία τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, τής Άχράντου καί Παναμώμου Μητρός Σου καί πάντων τῶν ‘Αγίων σου δῶρησαι αύτῶ πάν σωτήριον ἀγαθόν.
Συ γάρ εΐ, Κύριε, ό σκεπαστής τῶν μειρακίσκων, τῶν παιδίων ή βακτηρία καί τών βρεφῶν ή τροφή καί ή μέριμνα, καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν συν τῶ Άνάρχω σου Πατρί καί τω Παναγίω και Ζωοποιοιῶ Πνεύματι νῦν καί ἀεί καί είς τούς αιῶνας τῶν αιώνων.’Αμήν.

Ευχή Ετέρα
Εις πάσαν Επηρείαν Δαιμονική τε και Μαγγανείαν και εις Απειλήν Μαγείων και Σκοτεινών Επινοήσεων των Κακών Φθοροποιών Ανρώπων.

Τοῦ Κυρίου δεηθώμεν.
Κύριε Ίησοϋ Χριστέ, ὀ Θεός ἡμών, ό ἐλθῶν επί γης, ΐνα λύσης τα έργα του σκότους καί θεραπεύσης τους κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καί βασάνοις συνεχομένους καί δαιμονιζόμενους καί σεληνιαζομένους καί παραλυτικούς, ό δοῦς τοῖς Άποστόλοις Σου τήν έξουσίαν κατά πνευμάτων ἀκαθάρτων, ὸ καταβαλών τους πονηρούς δαίμονας λόγω, ὸ ιατρός των ἐνεργουμένων εν τοΐς Γαδαρηνοῖς, ὸ ἰάσας τον κωφόν δαιμονιζόμενον, ό φανερώσας τήν κακουργίαν τῶν ἀντικειμένων τη σωτηρία ἠμῶν νοητῶν αἰθιόπων, ὸ τὴν θυγατέρα τής Χαναναίας ἐλεήσας, ὸ τον σεληνιαζόμενον νέον τοῦ ολιγόπιστου πατρός ἐλευθερώσας, ό τῶ Σταυρῶ Σου καί τή Σή Ἀναστάσει συντρίψας τό κράτος τοῦ ἐχθροῦ, ὸ είπῶν τοῖς μαθηταῖς Σου ἐν τῶ ἀναληφθήναι Σε εν τῶ οὐρανῶ, ὄτι ἐν τὤ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβάλλετε, ό δους ἠμῖν φάρμακον ἀλεξίκακον τον πανάγιον Σῶμα καί ζωοποιόν Αίμα Σου, Δέσποτα τών ἀπάντων καί Κύριε ουρανού τε καί γης καί τῶν καταχθονίων, μή παρίδης τήν δέησιν ἠμῶν τῶν ἀμαρτωλῶν δούλων Σου, άλλ’ ἐπάκουσον ἠμῶν δεομένων Σου ἐν συντριβή καρδίας και ταπεινώσει πνεύματος δεόμενων Σου και ἀπάλλαξον τον δοῦλον σου (δείνα) ἐκ τής τοῦ ἀρχεκάκου ἐχθροῦ ἐνεργείας. Λῦσον τας μαγγανείας καὶ μαγικάς ἐπινοήσεις τῶν φθοροποιῶν ἀνθρῶπων τή συνεργεία τοῦ διαβόλου κατά τοῦ ἐνεργουμένου δούλου σου. ΙΙαῦσον την ζάλην καὶ τὴν σύγχυσιν τοῦ νοός αύτοῦ. Άπέλασον τούς ἀπέλπιδας λογισμούς, τάς ἀσθενείας καί τήν ἐκ τοῦ βελίαρ φοβίαν τοῦ δούλου σου (τοῦδε) καί πάσαν ἄλλην ἀπειλήν καί κακουργίαν τῶν στυγερῶν καὶ καταχθονίων πνευμάτων κατ’αύτοῦ διασκέδασον.
Δός αύτῶ ειρήνην τῶν λογισμῶν, σώματος εὐεξίαν, ὐγιείαν κατ’ ἀμφω, φόβον Θεοῦ, αγάπην πρὸς Σε, θέλημα καί πράξεις ἀγαθάς, ζωήν εὐσεβή.
Συ γάρ εί, Κύριε, ό εὔσπλαγχνος τῶν χειμαζομένων πατήρ, ὸ καταργήσας τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τούτέστιν τόν διάβολον, ὸ συναγωνιζόμενος ἠμῖν έν τοῖς ἀγαθοῖς, ὸ φίλος, ἀδελφός καί σωτήρ τῶν ἀνθρῶπων καί Σοί τὴν δόξαν καὶ τιμήν καὶ τὴν προσκύνησιν ἀναπέμπομεν σὺν τῶ Πατρί καί τῶ Άγίω Πνεύματι νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τούς αιῶνας τῶν αιώνων.’Αμήν.