Χαιρετισμοί εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον και Αειπαρθένο Μαρία τη θαυματουργό Μυρτιδιώτισσαν

 Ποίημα Σοφοκλέους Δ. Καλούτση

Κοντάκιον.
Ἦχος πλ.δ΄. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Τῆ τῶν Κυθήρων Πολιούχῳ καί Προστάτιδι, Δεῦτε τόν Ὕμνον Κυθηραίοι ἀναμέλψωμεν, Τήν Εἰκόνα προσκυνοῦντες Αὑτῆς ἐν πίστει, Ἤν μυρσίναις κεκρυμμένην ἀπεκάλυψε, Εὐλογίαν δι’ αὑτῆς ἀεί παρέχουσα, Τοῖς κραυγάζουσι˙ Χαῖρε Ἄχραντε Δέσποινα.

Ἄγγελοι Οὐρανόθεν, Κυθηραίων τε πλήθη, ὑμνοῦμεν Σε Παρθένε Μαρία˙ συμπάσης γάρ ἀνάσσουσα γῆς, καί τῶν Οὐρανίων τήν σεπτήν δέδωκας, Εἰκόνα Σου ἡμῖν ὡς ἐξ εὐνοίας, Σοι βοῶμεν όθεν˙

Χαῖρε τῶν πάντων ἐλπίς γλυκεία˙
Χαῖρε τοῦ κόσμου παντός Κυρία.
Χαῖρε Ὀρθοδόξων τό ἔξοχον σέμνωμα˙
Χαῖρε Κυθηραίων τό θεῖον ὡράισμα.
Χαῖρε ὅτι τούς φιλοῦντας Σε ἀνυψοῖς πρός Οὐρανόν˙
Χαῖρε ὅτι τούς ὑμνοῦντας Σε εκλυτρούσαι τῶν δεινῶν.
Χαῖρε τῶν Κυθηραίων κραταιά προστασία˙
Χαῖρε ἡ τῶν ἐνθέων δωρεῶν ἀφθονία.
Χαῖρε πηγή θαυμάτων ἀκένωτος˙
Χαῖρε πληγή δαιμόνων ἀνίατος.
Χαῖρε ἀράς παντελής ἐξορία˙
Χαῖρε χαράς ἀϊδίου αιτία.

Χαῖρε Ἄχραντε Δέσποινα.

Βάσιν σχοῦσα Σε θείαν, καί θεμέλιον ὄντως, ὑμνεῖ Σε Κυθηραίων ἡ Νήσος˙ καί ἑδραζομένη ἀσφαλῶς, πάντα φεύγει σάλον, καί στερρῶς Δέσποινα, τήν Πίστιν τήν Ὀρθόδοξον κατέχουσα, Κυρίῳ μέλπει˙

Ἀλληλούια.

Γέρας Νήσω Κυθήρων, τήν σεπτήν Σου Εἰκόνα, δεδώρησαι τῆς θεοσεβείας κοσμουμένη γάρ ταύτῃ Σου, τῆς εὐνοίας ὄντως ἐμφανῶς ἔτυχε, διόπερ χαριστήρια, ἐφύμνια κροτεῖ Σοι ταύτα˙

Χαῖρε τό γέρας τῆς εὐσεβείας˙
Χαῖρε τό ξίφος τῆς ἀσεβείας.
Χαῖρε Πολιοῦχε τῆς Νήσου καί καύχημα˙
Χαῖρε Κυθηραίων πιστῶν τό κραταίωμα.
Χαῖρε τεῖχος καί ὀχύρωμα κατ’ ἐχθρῶν τῶν αἰσθητῶν˙
Χαῖρε κράτος καί στερέωμα κατ’ ἐχθρῶν τῶν νοητῶν.
Χαῖρε τό τῆς εὐνοίας ἐμφανέστατον δεῖγμα˙
Χαῖρε τό τῆς Προνοίας παντεπίσκοπον ὄμμα.
Χαῖρε λαβίς τά χείλη καθαίρουσα˙
Χαῖρε ἀσπίς κινδύνων ἐξαίρουσα.
Χαῖρε σανίς ψυχικῆς σωτηρίας˙
Χαῖρε ῥανίς Θεϊκῆς ευσπλαγχνίας.

Χαῖρε Ἄχραντε Δέσποινα.

Δύναμις τήν ἐξ ὕψους, ἐνεδύθημεν ὄντως, Εἰκόνος Σου ἐν τῆ φανερώσει˙ ἤν ὡς ὅπλον κατέχοντες νῦν, δι’ αὑτῆς τροπούμεθα ἐχθρόν ἅπαντα, ὁρώμενον σύν πᾶσιν ἀοράτοις, τῷ Θεῶ βοώντες˙

Ἀλληλούια.

Ἔγνω τήν παρουσίαν, τῆς Σεπτῆς Σου Εἰκόνος, τό τόποις ἐν ἐρήμοις ποιμαίνων˙ ἠξιώθη γάρ θείας φωνῆς, καί φυτῷ μυρσίνης ἐρευνῶ εύρατο, τήν ἄχραντον Εἰκόνα Σου, διό Σοι ἐκ ψυχῆς εβόα˙

Χαῖρε τό βάθος Θεοῦ κριμάτων˙
Χαῖρε τό ὕψος Χριστοῦ δογμάτων.
Χαῖρε ἀδοξίας τῆς πρώην ἐξάλειψις˙
Χαῖρε θείας δόξης τῆ Νήσω ἐπίσκεψις.
Χαῖρε ὅτι τήν Εἰκόνα Σου ἐν μυρσίναις φανεροῖς˙
Χαῖρε ὅτι χάριν ἄφθονον ἀναβλύζεις ἐξ αὑτῆς.
Χαῖρε Σύ γάρ ὑπάρχεις Κυθηραίων τό κλέος˙
Χαῖρε Σύ γάρ εἷ σκότους καί δαιμόνων τό δέος.
Χαῖρε σφραγίς τῆς θείας χρηστότητος˙
Χαῖρε ἀκτίς ἐνθέου λαμπρότητος.
Χαῖρε Θεοῦ εὐμενής εὐδοκία˙
Χαῖρε λαοῦ εὐλαβοῦς προστασία.

Χαῖρε Ἄχραντε Δέσποινα.

Ζάλην πᾶσαν τοῦ κόσμου, τῶν γηίνων φυγόντες, προσδράμωμεν Ναῶ Μυρτιδίων˙ καί πρός τήν Εἰκόνα τήν σεπτήν, ἀτενίζοντες τήν ψυχικήν εὕρωμεν, γαλήνην ὑπερκόσμιον, εἰρήνην τε Θεοῦ βοώντες˙

Ἀλληλούια.

Ἤγειρας παραδόξως, τόν ἐν ἔτεσι πλείστοις, παράλυτον Παρθένε Μαρία˙ ἐν κραββάτῳ γάρ ἡπλωμένος, πρό τῆς Σής Εἰκόνος ἐν θερμοῖς δάκρυσι, τήν θεραπείαν ἔνδακρυς ἐζήτει, ἦς τυχών εβόα˙

Χαῖρε κλεινῇ παραλύτων ῥῶσις˙
Χαῖρε δεινῇ τῶν ἀπίστων πτῶσις.
Χαῖρε ἡ ἀρρήτως παράλυσιν λύσασα˙
Χαῖρε ἡ ἀφράστως ὑγείαν βραβεύσασα.
Χαῖρε ὅτι πρίν παράλυτος ὤσπερ ἔλαφος σκιρτᾷ˙
Χαῖρε ὅτι τό τεράστιον πᾶσι χαίρων ἐκβοᾷ.
Χαῖρε ἁμαρτημάτων ἱλαστήριον θεῖον˙
Χαῖρε τῶν ἰαμάτων ὑπερπλῆρες ταμεῖον.
Χαῖρε Χριστοῦ θαυμάτων συνέχεια˙
Χαῖρε Θεοῦ κριμάτων σαφήνεια.
Χαῖρε πηγῶν Σιλωάμ ἀνωτέρα˙
Χαῖρε Νοῶν νοερῶν υπερτέρα.

Χαῖρε Ἄχραντε Δέσποινα.

Θαυμαστώς ἐν τῆ ξένη, ἐλυτρώσω ἱκέτην, ἐγγύθεν πυροβόλῳ βληθέντα˙ καί γάρ γέγονε τούτῳ ἀσπίς, ἡ σεπτῇ Σου κλῆσις παρ’ αὑτοῦ Δέσποινα, φωνήσας γάρ Σόν ὄνομα, ἐσώθη τῷ Θεῶ κραυγάζων˙

Ἀλληλούια.

Ἶνα δείξῃς τῆ Νήσω, Κυθηραίων Παρθένε, τήν ἄβυσσον τῆς Σής συμπαθείας, πειρατῶν προσβολῆς θαυμαστώς, ἀπεκρούσω ταύτην ἀσινῆ σῴζουσα, διόπερ κατά χρέος, ἀνυμνεῖ Σε ἐκβοῶσα ταύτα˙

Χαῖρε τό τεῖχος κατά βαρβάρων˙
Χαῖρε τό νῖκος κατ’ ἐναντίων.
Χαῖρε πειρατῶν ἡ ὀξείᾳ ἀντίπαλος˙
Χαῖρε Κυθηραίων ἡ θεία ὑπέρμαχος.
Χαῖρε Τούρκων διασώσασα Νῆσον πάσης προσβολῆς˙
Χαῖρε ταύτην ἀπαλλάξασα πειρατῶν τῆς ἀπειλῆς.
Χαῖρε ἡ τῶν βαρβάρων τήν ὁρμήν καταργοῦσα˙
Χαῖρε ἡ τῶν ἀπίστων τήν ὀφρύν καθαιροῦσα.
Χαῖρε λαῶν πιστῶν ἡ ἀνόρθωσις˙
Χαῖρε ὀρδῶν βαρβάρων βαράθρωσις.
Χαῖρε ἁγνῇ Ὀρθοδόξων τό κλέος˙
Χαῖρε σεμνῇ τῶν ἀπίστων τό δέος.

Χαῖρε Ἄχραντε Δέσποινα.

Κῆρυξ τοῦ θαύματός Σου, ὁ τρισίν ἐπί χρόνοις, τρυχόμενος τῆ νευρασθενείᾳ, ἐγεγόνει ἴασιν εὑρών, ἐν τῷ Μυρτιδίων ἱερῶ Οἴκῳ Σου, ἀνύμνει δε δακρύων Σε Παρθένε, καί Κυρίῳ ψάλλων˙

Ἀλληλούια.

Λαίλαπος ελυτώσω, καί κινδύνων θαλάσσης, πρός ὅρμον θαυμαστώς ἀγαγοῦσα, Μυρτιδίων ἱκέτας πιστούς, Σου θερμῶς αἰτοῦντας ἀρωγήν Δέσποινα, Ναῶ Σου δ’ ἔν ἁγίῳ, ἀνύμνουν Σε βοῶντες ούτω˙

Χαῖρε ἀστήρ τῶν θαλαττευόντων˙
Χαῖρε λαμπτήρ τῶν ποντοπορούντων.
Χαῖρε τῶν ἀνέμων ὀργήν καταπαύουσα˙
Χαῖρε τῶν κυμάτων ὁρμήν γαληνεύουσα.
Χαῖρε πάντα γάρ ὑπείκουσι τῆ φρικτή Σου προσταγῇ˙
Χαῖρε Σοι γάρ ὑποτέτακται πᾶσα θάλασσα καί γῆ.
Χαῖρε τῶν ἐν θαλάσσῃ ὁδηγός καί προστάτις˙
Χαῖρε τῶν ἐν πελάγει ἀσφαλής Κυβερνῆτις.
Χαῖρε ναυτών ὁ ὅρμος ὁ εὔδιος˙
Χαῖρε πιστῶν λιμήν ὁ ἀχείμαστος.
Χαῖρε πυξίς ἐν πελάγει τοῦ βίου˙
Χαῖρε ἀκτίς ἐκ φωτός Ουρανίου.

Χαῖρε Ἄχραντε Δέσποινα.

Μέλαιναν σεβασμίαν, ἐν Εἰκόνι μορφήν Σου, πολλάκις θαυμαστώς ἐμφανίζεις, ἐν ἑτέρα μορφή ἱλαρά, μεταμορφουμένη ἐμφανῶς Δέσποινα, διόπερ οἱ ὁρῶντες Σου τό θαῦμα, ἐκ ψυχῆς βοώσιν˙

Ἀλληλούια.

Νόσον ὅλως ἴασαι, τοῦ σφοδρῶς ἀσθενοῦντος, δεινή ἀποπληξία ικέτου˙ τῆ πανδήμῳ δεήσει λαοῦ, ἐπικαμπτομένη καί θερμοῖς δάκρυσι, μέγιστον θαῦμα δείξασα, διόπερ παρ’ ἡμῶν ακούεις˙

Χαῖρε ἡ λύσις ἀποπληξίας˙
Χαῖρε ἡ βρύσις τῆς εὐσπλαγχνίας.
Χαῖρε τήν ὑγείαν ἀρρήτως βραβεύουσα˙
Χαῖρε εὐρωστίαν ἀφράστως παρέχουσα.
Χαῖρε κλίνης ἀνορθώσασα θαυμαστώς ἡμιθανῆ˙
Χαῖρε δέησιν βραβεύσασα τοῦ λαοῦ γονυκλινῆ.
Χαῖρε πῦρ τό ξηραῖνον ποταμούς τῶν δακρύων˙
Χαῖρε ὕδωρ τό ῥέον ἐκ πηγῶν σωτηρίων.
Χαῖρε ἁγνή νοσούντων ἀντίληψις˙
Χαῖρε σεμνῇ πενθούντων παράκλησις.
Χαῖρε ἐλπίς ἀσθενούντων βεβαία˙
Χαῖρε ἐξ ἦς πάντα ῥεῖ τά ηδέα.

Χαῖρε Ἄχραντε Δέσποινα.

Ζέσας ἄπιστος ὄψιν, τῆς σεπτῆς Σου Εἰκόνος, δακτύλῳ παρευθύς δίκας τίει˙ ἀσεβήσας γάρ Σοι τῆ Θεοῦ Μητρί, τῆ τε αἱμορροίᾳ καί δεινῶ τραύματι, κολάζεται δικαίως, μετανοίᾳ συσχεθείς δε κράζει˙

Ἀλληλούια.

Ὄλβον Νήσω Κυθήρων, ἀναφαίρετον ὄντως, ὁρῶμεν τήν σεπτήν Σου Εικόνα˙ λιτανεύοντες γάρ ὑετούς, ἀνομβρίας αὐχμοῦ ἐν ἀκμή Δέσποινα, λαμβάνομεν καί ταύτην προσκυνοῦντες, Σοι θερμῶς βοώμεν˙

Χαῖρε ἡ λῆξις τῆς ἀνομβρίας˙
Χαῖρε ἡ παῦσις τῆς λειψυδρίας.
Χαῖρε ὑετόν δαψιλῇ καταπέμπουσα˙
Χαῖρε οὐρανόθεν τήν γῆν ἡ δροσίζουσα.
Χαῖρε τέλεια δωρήματα ἐπομβρίζουσα πιστοῖς˙
Χαῖρε πίστεως αἰτήματα ὑετίζουσα βροτοῖς.
Χαῖρε ἡ πᾶσαν λύπην τῶν ἀνθρώπων σβεννῦσα˙
Χαῖρε ἡ θείαν δρόσον Κυθηραίοις διδοῦσα.
Χαῖρε ἁγνή θαυμάτων τό πέλαγος˙
Χαῖρε σεμνή ἐλέους ἡ ἄβυσσος.
Χαῖρε φαιδρά ὀμβροφόρε Νεφέλη˙
Χαῖρε λαμπρά δωρημάτων κυψέλη.

Χαῖρε Ἄχραντε Δέσποινα.

Παῖδα σῴζεις Παρθένε, τόν ὑψόθεν πεσόντα, ἐν Πόλει Σου τραχεῖς ἐπί λίθους˙ Σόν γάρ ὄνομα κράξας πιστῶς, καί ἐν γῆν ἀκήμων εὑρεθείς Δέσποινα, τό θαῦμα κατεπλάγη Σου, διόπερ Σοι χαρμονικώς κραυγάζει˙

Ἀλληλούια.

Ῥεύμασιν ἀειρύτοις, κατακλύζεις Παρθένε, τήν Νῆσον ὑπέρ φύσιν θαυμάτων, κεραυνῶν χαλινοῦσα ὁρμάς, καί τῆς τούτων λύπης ἀβλαβές σῴζουσα, τό Φρούριον αὑτοῦ τε τούς οἰκήτορας, πρός Σε βοώντας˙

Χαῖρε φωτός Οὐρανίου δόσις˙
Χαῖρε πυρός κεραυνείου σβέσις.
Χαῖρε κεραυνῶν τήν μανίαν πεδήσασα˙
Χαῖρε ἡ αὑτῶν τήν ὁρμήν χαλινώσασα.
Χαῖρε Φρούριον τηρήσασα Κυθηραίων ἀσινές˙
Χαῖρε πῦρ ἡ ἀποδείξασα τό παμφάγον ἀβλαβές.
Χαῖρε ἡ τῆς θυέλλης τήν μανίαν σβεννῦσα˙
Χαῖρε ἡ τῶν στοιχείων τήν ὀργήν καταργοῦσα.
Χαῖρε Σοι γάρ ὑπείκουσιν ἄψυχα˙
Χαῖρε Σοι γάρ δουλεύουσιν ἔμψυχα.
Χαῖρε ἁγνή τῶν στοιχείων γαλήνη˙
Χαῖρε σεμνή τῶν ἀνθρώπων ειρήνη.

Χαῖρε Ἄχραντε Δέσποινα.

Σῴζεις Κόρη φανεῖσα, Σῶ ἱκέτῃ κατ’ ὄναρ, τοῦ πάθους δεινοτάτης μανίας˙ καί γάρ αφυπνίσθη σωφρονῶν, καί πρό τῆς Εἰκόνος Σου χαράς ἔμπλεως, ἐκήρυττε τό θαῦμα Σου δακρύων, καί Κυρίῳ άδων˙

Ἀλληλούια.

Τεῖχος εἰ Κυθηραίων, Θεοτόκε Παρθένε, ἀντίληψις καί δόξα καί σκέπη˙ καί γάρ τήν Σήν Εἰκόνα Σεμνή, μυρσινών ἐν μέσῳ θαυμαστώς εύρατο, ἡ Νῆσος Σου καί μύρων Σου, πεπλήρωται Σοι πιστῶς βοώσα˙

Χαῖρε αέρων ἡ εὐκρασία˙
Χαῖρε Κυθήρων ἡ προστασία.
Χαῖρε ἁγιότητος θεῖον θυμίαμα˙
Χαῖρε τῆς ἁγνότητος ἔνθεον ἄρωμα.
Χαῖρε πόας χαριτώσασα ὑπερφυῶς μυρσινών˙
Χαῖρε σύμβολον ἡ φέρουσα τῶν μυρσινών τό φυτόν.
Χαῖρε ἡ Κυθηραίους τῶν Σῶν μύρων πληροῦσα˙
Χαῖρε ἡ τήν Σήν Νῆσον ὑπερμέτρως φιλοῦσα.
Χαῖρε αἰχμή τά πάθη διώκουσα˙
Χαῖρε ὀσμή τούς πάντας εὐφραίνουσα.
Χαῖρε ῥοή ἁγιότητος μύρου˙
Χαῖρε πηγή εὐσπλαγχνίας απείρου.

Χαῖρε Ἄχραντε Δέσποινα.

Ὕμνησε Σου τό θαῦμα, ὁ φυγών τοῦ θανάτου, ἀπόφασιν τῆ Σή μεσιτεία˙ ἐν ὀνείρῳ γάρ Σε εἶδε σαφῶς, διαλεγομένην Δικαστῇ Δέσποινα, εὐθέως ἀφυπνώσας δε, εὑρέθη ὑγιής, Κυρίῳ ψάλλων˙

Ἀλληλούια.

Φαεινόν ὡς ἀστέρα, τῆ τιμώσῃ Σε Νήσω, Εἰκόνα Σου τήν θείαν παρέσχες, καταλάμπουσαν ταύτην αὐγαῖς, Θεϊκαῖς καί σκότος τό βαθύ λύουσαν, πταισμάτων καί παρέχουσαν, τό φώς τοῖς ἐκβοῶσι ταύτα˙

Χαῖρε χαράς σελασφόρου βρύσις˙
Χαῖρε σειράς τῶν πταισμάτων λύσις.
Χαῖρε τῷ φωτί Σου τήν Νῆσον αὐγάζουσα˙
Χαῖρε χάρισι Σου πιστούς σελαγίζουσα.
Χαῖρε θεῖον ἀνατέλλουσα ἐν Κυθήροις φωτισμόν˙
Χαῖρε ἄμπελος ἡ φέρουσα Κυθηραίοις γλυκασμόν.
Χαῖρε τῆς προστασίας ἀετός χρυσοπτέρυξ˙
Χαῖρε τῆς σωτηρίας ὁ Θεότευκτος οἴαξ.
Χαῖρε Ἀστήρ ἀστέρων ὑπέρτερος˙
Χαῖρε Φωστήρ φωστήρων λαμπρότερος.
Χαῖρε ἀκτίς ἀνεσπέρου Ἠλίου˙
Χαῖρε ἐλπίς βιοτῆς αιωνίου.

Χαῖρε Ἄχραντε Δέσποινα.

Χάριν Θείαν Παρθένε, ἐφαπλοῖς τοῖς ἐν πίστει, προστρέχουσιν εἰς θεῖον Ναόν Σου, Μυρτιδίων ὀν χρεωστικῶς, Κυθηραίων παῖδες εἰς τιμήν ἤγειραν, καί δόξαν Σου Πανάχραντε, βοῶντες τῷ Θεῶ συμφώνως˙

Ἀλληλούια.

Ψάλλοντες Σοι τόν ὕμνον, Σε Προστάτιν Κυθήρων, κηρύττομεν ἀεί Θεοτόκε˙ μεμνημένοι δε Σου τῆς φωνῆς, μακαρίζομεν Σε γενεαί ἅπασαι, ἀνθρώπων τῶν τιμώντων Σε συμφώνως ἐκβοῶντες ταύτα˙

Χαῖρε τό Θαῦμα τό τῶν θαυμάτων˙
Χαῖρε τό ἄσμα τῶν ἀσμάτων.
Χαῖρε Ὀρθοδόξων εὐφρόσυνον ἄκουσμα˙
Χαῖρε Κυθηραίων τό θεῖον ἀγλάϊσμα.
Χαῖρε ὅτι Εκλλησία Σε Κυθηραίων εὐφημεῖ˙
Χαῖρε ὅτι Κτίσις ἅπασα ἐκ βαθέων Σε ὑμνεῖ.
Χαῖρε τῶν Ἀσωμάτων τό γλυκύμολπον ἄσμα˙
Χαῖρε τῶν ἀρωμάτων τό ἡδύπνοον κρᾶμα.
Χαῖρε τό τερπνόν τῆς Νήσου μελῴδημα˙
Χαῖρε κλεινόν Κυθήρων διάδημα.
Χαῖρε Σοι γάρ κλίνει σύμπασα γόνυ˙
Χαῖρε καί γάρ χαίρειν πρέπει Σοι μόνη.

Χαῖρε Ἄχραντε Δέσποινα.

Ὦ Κυθήρων τό κλέος, Θεοτόκε Παρθένε, καί πάντων Κυθηραίων Προστάτις˙ εὐμενῶς δεξαμένη τανῦν, ὀν ἐκ πόθου ὕμνον ταπεινῶς φέρω Σοι, τῆς Βασιλείας δεῖξον κληρονόμον με, Θεοῦ ὦ ψάλλω˙

Ἀλληλούια.

Ἄγγελοι Οὐρανόθεν, Κυθηραίων τε πλήθη, ὑμνοῦμεν Σε Παρθένε Μαρία˙ συμπάσης γάρ ἀνάσσουσα γῆς, καί τῶν Οὐρανίων τήν σεπτήν δέδωκας, Εἰκόνα Σου ἡμῖν ὡς ἐξ εὐνοίας, Σοι βοῶμεν όθεν˙

Χαῖρε τῶν πάντων ἐλπίς γλυκεία˙
Χαῖρε τοῦ Κόσμου παντός Κυρία.
Χαῖρε Ὀρθοδόξων τό ἔξοχον σέμνωμα˙
Χαῖρε Κυθηραίων τό θεῖον ὡράισμα.
Χαῖρε ὅτι τούς φιλοῦντας Σε ἀνυψοῖς πρός Οὐρανόν˙
Χαῖρε ὅτι τούς ὑμνοῦντας Σε ἐκλυτρούσαι τῶν δεινῶν.
Χαῖρε τῶν Κυθηραίων κραταιά προστασία˙
Χαῖρε ἡ τῶν ἐνθέων δωρεῶν ἀφθονία.
Χαῖρε πηγή θαυμάτων ἀκένωτος˙
Χαῖρε πληγή δαιμόνων ἀνίατος.
Χαῖρε ἀράς παντελής ἐξορία˙
Χαῖρε χαράς ἀϊδίου αιτία.

Χαῖρε Ἄχραντε Δέσποινα.

Καὶ Αὐθύς τὸ Κοντάκιον.
Ἦχος πλ.δ΄. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Τῆ τῶν Κυθήρων Πολιούχῳ καί Προστάτιδι Δεῦτε τόν Ὕμνον Κυθηραίοι, ἀναμέλψωμεν, Τήν Εἰκόνα προσκυνοῦντες Αὑτῆς ἐν πίστει, Ἤν μυρσίναις κεκρυμμένην ἀπεκάλυψε Εὐλογία δι’ αὑτῆς καί παρέχουσα Τοῖς κραυγάζουσι˙ Χαῖρε Ἄχραντε Δέσποινα.

Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την θαυματουργόν Μυρτιδιώτισσαν