Παρακλητικός Κανών εις την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα και Πάνσοφον Νύμφην του Χριστού Αικατερίνην

†Εορτάζεται 25 Νοεμβρίου

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀρχόμεθα ἀναγινώσκοντες τὸν ΡΜΒ΄ (142) Ψαλμόν.
Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσον μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου· καὶ μὴ εἰσέλθης εἰς κρίσιν μετά τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου, ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκρούς αἰῶνος· καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμέ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοί ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Ταχύ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τό πνεῦμά μου· μὴ ἀποστρέψης τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ἀκουστὸν ποίησόν μου τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοί ἤλπισα· γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου· ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον. Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς μου· τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου· καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καί ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.

Θεός Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὑτοῦ.
Θεός Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος. β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με καὶ τὸ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.
Θεός Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος. γ΄. Παρά Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστι θαυμαστή ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.
Θεός Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Εἶτα τὰ Τροπάρια·

Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῶ.
Τῇ πολυσόφῳ καὶ κλυτῇ Ἀθληφόρῳ, Αἰκατερίνη τῇ τοῦ Κτίσαντος νύμφη, προσέλθωμεν οἱ πάσχοντες βοῶντες ἐκ ψυχῆς· Μάρτυς ἀξιάγαστε, ἐξελοῦ τοὺς σοὺς δούλους, τῆς παρούσης θλίψεως, καὶ μελλούσης ἀνάγκης· σὺ γὰρ μεγίστην ἔχεις πρὸς Χριστόν, καὶ παῤῥησίαν, σεμνῇ καὶ οἰκείωσιν.

Δόξα.
Ὑπό τὴν σκέπην τῆς θερμῆς σου πρεσβείας, Αἰκατερινα ἀθληφόρων φαιδρότης, καί τοῦ Σωτῆρος νύμφῃ μεγαλώνυμε, πίστει καταφεύγουσα ἐν δεινῆς ἡ σῇ ποίμνη, πᾶσις ἀπαλλάττεται ἐπηρείας καὶ βλάβης, καὶ καθ’ ἑκάστην πόθῳ σοι βοᾶ, σκέπη μὴ ἔσω ἀεὶ καλιπάρθενε.

Καὶ νῦν.
Θεοτοκίον.
Οὐ σιωπήσομεν ποτέ, Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι. Εἰ μὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ σοῦ· σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεὶ ἐκ παντοίων δεινῶν.

Ὁ Ψαλμὸς Ν´(50)
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἐλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου· ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἂν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσίᾳ τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ· τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Καὶ ὁ Κανὼν οὗ ἡ ἀκροστιχίς·
Αἰκατερίνης σωθείημεν πρεσβείαις. Ἀμήν.

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Ἀκήρατε νύμφη τοῦ Ἰησοῦ, πρόσχες οὐρανόθεν, καὶ ἐνώτισαι τὰς φωνάς, τῶν πίστει θερμῇ σοὶ προσιόντων, Αίκατερίνα καὶ δός τὰ αἰτήματα.

Ἰλέω σου ὄμματι εὐμενῶς, ἰδὲ καλλιμάρτυς, γῆς ψυχῆς μου τὴν συντριβήν, καὶ ὄρεξον χεῖρα βοηθείας, Αἰκατερίνα τῷ σοὶ ἀτενίζοντι.

Κενώσας ὀργίλως ὁ δυσμενής, τῇ ψυχή μου Κόρη, τὴν πικρίαν τῶν ἡδονῶν, νεκρὸν με κατέστησεν ἀθλίως, ἀλλ’ ἐπιστᾶσα σὺ Μάρτυς με ζώωσον.

Θεοτοκίον.
Ἁγνείας ταμεῖον θεοειδές, καὶ δικαιοσύνης, πρυτανεῖον φωτολαμπές, Ἁγνὴ θεοχώρητε Παρθένε, ἁγίασον μου καὶ σῶμα καὶ ἔννοιαν.

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος.
Τοῦ ἐχθροῦ τὴν μανίαν τὴν καθ’ ἡμῶν σύντριψον, καί τῶν πονηρῶν μελετώντων κατά τῆς ποίμνης σου βουλὰς ἀφάνισον, Αἰκατερινά θεόφρον ἐν εἰρήνη πάντοτε ἡμᾶς φυλάττουσα.

Ἐκ παντοῖων κινδύνων καὶ συμφορῶν λύτρωσε, καὶ ἐπηρειῶν πολυτρόπων τοῦ πολεμήτορος, Αἰκατερίνα σοφῇ καὶ πᾶσις ἄλλης ἀνάγκης, τοὺς πιστῶς προστρέχοντας τῇ προστασία σου.

Ῥῶσιν πᾶσι κατ’ ἄμφω καί τῶν παθῶν ἴασιν, καὶ ἀπαλλαγήν τῶν ἐν βίῳ πόνων καὶ θλίψεων, δίδου ἑκάστοτε μαρτυρικῆς σου πρεσβεία, πρὸς Χριστόν τὸν εὔσπλαγχνον τοῖς σε γεραίρουσι.

Θεοτοκίον.
Ἰατρὸν καὶ σωτῆρα καὶ λυτρωτὴν τέξασα, τῶν ἐκ τῆς ἀρχαίας κατάρας ἡμᾶς ῥυσάμενον, Χριστόν τὸν Κύριον τὴν ἀσθενοῦσα ψυχήν μου, ἴασαι Πανάμωμε τῇ σῇ Χρηστότητι.

Διάσωσον, παρθενομάρτυς Κυρίου Αἰκατερίνα, ἐκ ποικίλων ἀῤῥωστημάτων καὶ θλίψεων, τοὺς ἐξαιτοῦντας τὴν θείαν σου προστασίαν.

Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ Πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπί τὴν ἐμὴν χαλεπήν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος.

Αἴτησις καὶ τὸ Κάθισμα.
Ἦχος β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Παρθένε σοφῇ καὶ Ἀθληφόρε ἔνδοξε, καὶ νύμφῃ Χρίστου, Αἰκατερίνα πάνσεμνε, κακῶν τὴν ἀπολύτρωσιν, καὶ παντοίων πταισμάτων τὴν ἄφεσιν, τὸν σὸν νυμφίον δυσώπει παρασχεῖν, τοῖς πόθο γεραίρουσι τοὺς ἄθλους σου.

ᾨδὴ δ΄. Εισακήκοοα Κύριε.
Νοσημάτων ἀπάλλαξον, καὶ ὀδυνηρῶν συντριμμάτων ἀνόρθωσον, τοὺς προστρέχοντας τῇ σκέπη σου, ὦ Αἰκατερίνῃ πολυδόξαστε.

Ἡ πρεσβεῖα σου γένοιτο, δρόσος θυμηδίας καὶ παρακλήσεως, τοῖς παλαίουσιν ἐν θλίψεσι, καὶ ἐταζομένοις δεινοῖς μάστιξι.

Σεσωσμένους προσάγαγε, τῷ τερπνῷ νυμφίῳ σου Καλλιπάρθενε, τοὺς ἐκ χώρας παραβάσεων, τεταπεινωμένους ἐπανήκοντας.

Στεναγμοῖς τε καὶ δάκρυσιν, ἐπικαμπτομένῃ τοῖς τῶν προσφύγων σου, τὰς ὀδύνας τούτων κούφισον, ὦ Αἰκατερίνα τῇ σῇ χάριτι.

Θεοτοκίον.
Ώραιώθης κυήσασα, τὸν ὡραῖον κάλλει Χριστὸν Πανάμωμε, οὐ κάμοῦ ταῖς ὡραιότησι, πρὸς ἀγάπην θείαν ἀναπτέρωσον.
.
ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς.
Θραῦσον τὴν ἰσχύν τοῦ δολίου πολεμήτορος, τοῦ ἐπιτιθεμένου καθ’ ἡμῶν, μανικώς Αἰκατερίνα καλλιπάρθενε.

Ἔκχεον ἡμῖν, πρεσβειῶν σου τὴν χρηστότητα, καὶ ὐγίασον ἡμᾶς ὁλοτελῶς, τοὺς κατ’ ἄμφω ἀσθενοῦντας σεμνοπάρθενε.

Ἴδοιμι σεμνή, ἐν καιρῷ τῶν περιστάσεων, τὴν θέρμην σου καὶ ταχεῖαν ἀρωγήν, μεταβάλλουσαν τῶν πόνων τὴν τραχύτητα.

Θεοτοκίον.
Ἡ τὸν ἀγαθόν, σωματώσασα δι’ ἔλεος, τὴν ἀθλίαν μου οἰκτείρησον ψυχήν, καὶ ἀγάθυνον αὐτήν θεοχαρίτωτε.

ᾨδὴ στ΄. Τὴν δέησιν.
Μαρτύρων, Αἰκατερίναν ἡ δόξα πρὸς ὁδόν τῶν θεϊκῶν μαρτυρίου, ἐξ ἀδοξίας παθῶν ἀκαθάρτων, καὶ ἀνὰ βίας πολῶν παραβάσεων· ὁδήγησον ἡμᾶς σεμνῇ, καί τῶν νοῦν ἡμῶν ἄνῳ ἀνύψωσον.

Ἐκ πλήθους, ἁμαρτιῶν πολυτρόπων πλῆθος θλίψεων ἐπῆλθε μοι Μάρτυς, καὶ πειρασμῶν χαλεπῶν καταιγίδες, περιδονοῦσιν ἀθλίως τῶν βίον μου· ἀλλά τῇ σὴ ἐπισκοπῇ, τῶν παρόντων δεινῶν με ἀπάλλαξον.

Ναῷ σου, τὸ ἱερῷ προστρέχοντες, οἱ ἱκέταις σου ἐν πολλὴ κατανύξει, Αἰκατερίνα θερμῶς ἐκβοῷμεν, πᾶσις ἀνάγκης καὶ θλίψεως λύτρωσε· Πανένδοξε μάρτυς Χριστοῦ, τοὺς σοὺς δούλους ἀεὶ σε γεραίροντας.

Θεοτοκίον.
Ποικίλοις, περισπασμοῖς καθ’ ἑκάστη καὶ ματαίας ἀνοήτως φροντίσι, ἀνοήτων ἀνίωτον βίον, καί τῶν παθῶν ἐπιξέω τὰ τραύματα· ἀλλὰ σὺ Δέσποινα Ἁγνῇ, τῆς παρούσης κακίας με λύτρωσε.

Διάσωσον, παρθενομάρτυς Κυρίου Αἰκατερίνη, ἐκ ποικίλων ἀῤῥωστημάτων καὶ θλίψεων, τοὺς ἐξαιτοῦντας τὴν θείαν σου προστασίαν.

Ἄχραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα δυσώπησον, ὡς ἔχουσα μητρικὴν παῤῥησίαν.

Αἴτησις καὶ τὸ Κοντάκιον.
Ἦχος β΄. Ευσπλαχνίας ὑπάρχουσα.
Εὐσπλαγχνίᾳ χρωμένῃ ὦ σεμνῇ, εὐμενῶς τὰς ἱκεσίας ἡμῶν ἐνωτίζου ὄρεξον ἡμῖν τὴν σὴν ἀντίληψιν, βλύσον τῶν χαρίτων σου τὰ ῥεύματα, τοῖς σοι καταφεύγουσιν, ἐκ πόθου ἑκάστοτε, Αἰκατερίνα Μαρτύρων ἀγαλλίαμα.

Καὶ εὐθύς τὸ Προκείμενον.
Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι, καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσεως μου.
Στίχος. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου, καὶ κατεύθυνε τὰ διαβήματα μου.

Εὐαγγέλιον.
Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον
(Κεφ. ε΄. 24 – 34).

Τῷ καιρῶ ἐκείνῳ ἠκολούθει τῷ Ἰησοῦ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. Καὶ γυνή τις, οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα, καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν, καὶ δαπανήσασα τὰ παρ’ ἑαυτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα, ἄλλα μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, ἀκούσασα περί τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· ἔλεγε γάρ. Ὅτι, κἄν τῶν ἱματίων αὐτοῦ ἅψωμαι, σωθήσομαι. Καὶ εὐθέως ἐξηράνθη ἡ πηγῇ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπό τῆς μάστιγος. Καὶ εὐθέως ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεῖς ἐν τῷ ὄχλῳ, ἔλεγε· Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων; Καὶ ἔλεγαν αὐτῷ οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ· Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντα σε, καὶ λέγεις· Τίς μου ἥψατο ; Καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. Ἡ δὲ γυνή, φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν ἐπ’ αὐτῇ, ἦλθε, καὶ προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκε σε, ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπό τῆς μάστιγος σου.

Δόξα.
Ταῖς τῆς Ἀθληφόρου πρεσβείαις ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Καὶ νῦν.
Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Στίχος. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
Προσόμοιον.
Ἦχος πλ. β΄. Ὀλὴν ἀποθέμενοι.
Μάρτυς καλλιπάρθενε, Αἰκατερίνα Θεόφρον ἄνθος καθαρότητος καὶ σοφίας ὄργανον, παναρμόνιον, τῶν δεινῶν ῥῦσαι με, καὶ σκολιώτατον, σοφισμάτων τοῦ ἀλάστορος, καὶ ἒν σεμνότητι, καὶ δικαιοσύνη πορεύεσθαι, ἀξιῶσον με δέομαι, ἐν τῷ βίῳ τούτῳ τῷ ῥέοντι, ὡς ἂν θεαρέστως, βιώσας τῶν ἀγήρων ἀγαθῶν, μέτοχος γένωμαι ἔνδοξε, τῇ θερμῇ δεήσει σου.

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου…

ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας.
Ῥείθροις τῶν εὐχῶν σου τῶν παθῶν μου τὴν φλόγαν σβέσον πανεύφημε καὶ δρόσον Σωτηρίας, καὶ θείας εὐφροσύνης, τῇ καρδία μου ὄμβρισον· Αἰκατερίνα σοφῇ, θερμῶς ἐκδυσωπῶ σε.

Ἐν τῇ σῇ προστασία ἡ σῇ ποίμνην προθύμως προστρέχει πάντοτε, καὶ ἐν πίστει καυχομένη, τίς θαύμασι σου Μάρτυς, ἐκ βαθέων κραυγάζῃ σοι· σῇ μοι θερμὴ ἀρωγῇ, γενοῦ Αἰκατερινά.

Σθένος δίδου καὶ ῥῶσιν ἀσθενοῦσι προσμένουσι σὴν ἀντιλήψῃ, καὶ λύσιν ἀθυμίας, καὶ πᾶσις ἁμαρτίας, τοῖς θερμῶς καταφεύγουσι· τῇ ἱερά σου σορῷ, σοφῇ Αἰκατερίνα.

Βουλευμάτων δολίων καὶ μανίας ἀδίκου ἤμας ἀπάλλαξον, ἐχθροῦ τοῦ καθ’ ἑκάστην, ἡμῶν ἐπιζητοῦντος, τὴν ἀπώλειαν ἔνδοξε· πάντας σύναψόν μοι, ἀγάπην καὶ εἰρήνην.

Θεοτοκίον.
Ἐξ ἀνόσου αἱμάτων σωματώσασα κόρη τὸν ὑπερούσιον, σαρκός μου τὰς ὀδύνας, καί τῆς ψυχῆς τὰ πάθη, καὶ νόος τὰ συντρίμματα· τῇ σῇ θερμὴ ἀρωγῇ, θεράπευσον Παρθένε.

ᾨδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα.
Ἰσχὺν καὶ ῥώμην, κατὰ παθῶν ὀλεθρίων, τῇ πρεσβεῖα σου Αἰκατερίνα δίδου, τοῖς ὑπερυψοῦσι, τὸν σε ἐνισχυκότα.

Ἄνωθεν σκέπεις, τοὺς ἀτενίζοντας Μάρτυς, πρός τὴν ἔνθερμον καὶ κραταιάν σου σκέπην, τούτοις λυτρουμένη, πολυειδῶν κινδύνων.

Ἰδὲ εὐσπλάχνως, τοὺς σοὺς δούλους ἀναξίως, τῇ ἁγία παρεστῶτα σου εἰκόνι, ἐπιβοῶντας, τὴν χάριν σου Ἁγία.

Θεοτοκίον.
Σωτηριώδη, καταφυγὴν εὖ εἰδὼς σε, τὴν ἐλπίδα μου τῆς σωτηρίας Κόρη, τῇ σῇ δυναστεία, ἀνέθηκα εἰς τέλος.

ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον.
Ἀγγέλων συμπολῖτις, Αἰκατερίνα οὖσα, μὴ διαλίπῃς ἡμᾶς ἐποπτεύουσα, τοὺς ἀκλινεῖ διανοίᾳ σοι καταφεύγοντας.

Μονὴ Σιναίου Ὄρους, τὴν ἀνακειμένην Αἰκατερίνα τῇ σῇ προστασία σου, μὴ διαλίπῃς φρουροῦσα καὶ περιέχουσα.

Ἡλίου τοῦ ἀδύτου, τὴν αἴγλην δεχόμενη, Αἰκατερίνα παρθένων ὡράισμα, τῇ τῆς ψυχῆς μου σκοτόμαιναν ἀποδίωξον.

Θεοτοκίον.
Ναὸν με φωτοφόρον, τῆς θείας ἐπιπνοίας, δι’ ἐναρέτου ζωῆς Κόρη ἔργασαι, τὴν ἀληθῆ Θεοτόκον ὁμολογοῦντα σε.

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν Σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον Σέ μεγαλύνομεν.

Καὶ τὰ παρόντα μεγαλυνάρια,
Βάτον ἀκατάφλεκτον ἐν Σινᾶ, στάμνῳ καὶ λυχνία ῥάβδον τράπεζα μυστικῇ, προσυπογραφεῖσαν, σκηνὴ τε Θεοῦ λόγου, εἰδότες Παρθένε σε μεγαλύνωμεν.

Ἔχει τόσῳ πνεῦμα ὁ οὐρανός, ἰδέ σου τὸ σῶμα τεθησαύρισται ἐν Σινᾶ, αἷμα μαρτυρίου, ἡ Ἀλεξάνδρου Πόλις, σοφῇ Aἰκατερινά σκέπε τοὺς δούλους σου.

Τὴν λαμπάδα πάντες τὴν φαεινήν, καί τῆς Παρθενίας τὸν ἀσύλληπτον θησαυρόν, τὴν νύμφη Κυρίου, καὶ ἄσπιλον ἀμνάδα, σοφὴν Αἰκατερίναν πάντες τιμήσωμεν.

Νύμφη τὴν πανεύφημον τοῦ Χριστοῦ, τῶν πιστῶν δε πάντων τὴν ἀντίληψιν τὴν θερμήν, τοῦ Θεοβαδίστου, Σινᾶ τὴν πολιούχoν, ἐν ὕμνοις ἐπαξίοις νῦν εὐφημήσωμεν.

Πρόσδεξαι ὦ Πάνσεμνε τοῦ Χριστοῦ, μάρτυς ἱκετῶν σου τὰς δεήσεις τὰς ταπεινάς, δίδου τε τοῖς πᾶσι, βοήθειαν ἐξ ὕψους, ἐν θλίψεσι ἀνάγκαις καὶ περιστάσεσι.

Σκέπη καὶ ἀντίληψις καὶ φρουρός, ἔσω Ἀθληφόρε, τῇ μονῇ σου τῇ ἱερὰ καὶ παράσχου ταύτης, τὴν θαυμαστήν σου χάριν, καὶ πᾶσαν εὐλογίαν, ὦ Καλιπάρθενε.

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.

Τὸ Τρισάγιον
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (Τρίς).
Δόξα Πατρί, καί Υἱῶ, καὶ ἁγίῳ Πνεύματι,
καὶ νῦν, καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς· Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν· Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα Πατρί…

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

καὶ τὰ Τροπάρια ταῦτα. Ἦχος πλ. β΄.
Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, πάσης γὰρ ἀπολογίας ἀποροῦντες, ταύτην Σοι τὴν ἱκεσίαν, ὡς Δεσπότῃ, οἱ ἁμαρτωλοί προσφέρομεν, ἐλέησον ἡμᾶς.

Δόξα.
Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς, ἐπὶ Σοὶ γὰρ πεποίθαμεν. Μὴ ὀργισθῆς ἡμῖν σφόδρα, μηδὲ μνησθῆς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν. Ἀλλ’ ἐπίβλεψον καὶ νῦν ὡς εὔσπλαχνος καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. Σὺ γὰρ εἶ Θεός ἡμῶν καὶ ἡμεῖς λαός Σου, πάντες ἔργα χειρῶν Σου καὶ τὸ ὄνομά Σου ἐπικεκλήμεθα.

Καί νῦν.
Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν, εὐλογημένη Θεοτόκε, ἐλπίζοντες εἰς Σὲ μὴ ἀστοχήσομεν, ῥυσθείημεν διὰ Σοῦ τῶν περιστάσεων, Σὺ γὰρ ἡ σωτηρία τοῦ γένους τῶν Χριστιανῶν.

Καί τὸ Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν Συνάναρχον Λόγον.
Τὴν Πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερίναν τὴν θείαν, καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν, ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψούς τῶν ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει· καὶ νῦν ὡς μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἐλεός.

Ἕτερον, εἰς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκον.
Χαῖρε Ἅγιον Ὄρος καὶ Θεοβάδιστον, χαῖρε ἔμψυχε Βάτε, καὶ Ἀκατάφλεκτε, χαῖρε ἡ μόνη πρὸς Θεὸν κόσμου γέφυρα, ἡ μετάγουσα θνητοὺς πρός τὴν αἰώνιον ζωήν, Χαῖρε ἀκήρατε Κόρη, ἡ ἀπειράνδρως τεκοῦσα, τὴν σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ἐκτενὴς καὶ Ἀπόλυσις, μεθ’ ἣν ψάλλομεν τὸ ἑξῆς·

Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.
Μάρτυς καλλιπάρθενε Χριστοῦ, νύμφη εὐκλεής τοῦ Σωτῆρος, Αἰκατερίνα σοφῇ, σῷζε τοὺς ἱκέτας σου, ἐκ πάσης θλίψεως, καὶ δεινῶν περιστάσεων, καὶ νόσων καὶ πόνων, καὶ πάσης φαυλότητος τοῦ κοσμοκράτορος· σοῦ γὰρ ἡ πρεσβεῖα μεγίστην, κέκτηται ἰσχὺν Ἀθληφόρε μὴ οὖν ὑπερίδῃς τοὺς τιμῶντας σε.

Δέσποινα, πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως.

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι· Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου.

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἀγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Ἀμήν.

Χαιρετισμοί εις την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα και Πάνσοφον Νύμφην του Χριστού Αικατερίνην

Εγκώμια εις την Πανεύφημον του Χριστού Νύμφην Αικατερίνη την Μεγαλομάρτυρα

Βίος Αγίας Αικατερίνης

Πηγή

Παρακλητικός Κανών εις την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα και Πάνσοφον Νύμφην του Χριστού Αικατερίνην

Ποίημα Αθανασίου Ιερομονάχου Σιμωνοπετρίτου

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀρχόμεθα ἀναγινώσκοντες τὸν ΡΜΒ΄ (142) Ψαλμόν.
Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσον μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου· καὶ μὴ εἰσέλθης εἰς κρίσιν μετά τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου, ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκρούς αἰῶνος· καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμέ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοί ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Ταχύ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τό πνεῦμά μου· μὴ ἀποστρέψης τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ἀκουστὸν ποίησόν μου τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοί ἤλπισα· γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου· ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον. Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς μου· τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου· καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καί ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.

Θεός Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὑτοῦ.
Θεός Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος. β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με καὶ τὸ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.
Θεός Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος. γ΄. Παρά Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστι θαυμαστή ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.
Θεός Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Εἶτα τά Τροπάρια·

Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῶ.
Οἶκος σοφίας γεγονυῖα παρθένε, διὰ μελέτης καὶ Θεοῦ εὐλογίας, Αἰκατερῖνα δὸς αὐτὴν αἰτοῦσί σε πιστῶς, ὅπως φωτιζόμενοι, Παρακλήτου ἀκτῖσι, πάντα ὑπερβαίνωμεν, τὰ ὑψούμενα τείχη, καὶ εὐγνωμόνως δόξαν τῷ Χριστῷ, δῶμεν τῷ οὕτως, σὲ Μάρτυς δοξάσαντι.

Δόξα. Καὶ νῦν.
Θεοτοκίον.
Οὐ σιωπήσομεν ποτέ, Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι. Εἰ μὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ σοῦ· σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεὶ ἐκ παντοίων δεινῶν.

Ὁ Ψαλμὸς Ν´(50)
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἐλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου· ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἂν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσίᾳ τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ· τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Καὶ ὁ Κανὼν οὗ ἡ ἀκροστιχὶς·
Σοφίαν δὸς αἰτοῦσί σε, Αἰκατερῖνα θεία. Ἀ(θανάσιος).

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ.δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Σοφίας λειπόμενοι θεϊκῆς, αἰτούμεθα Μάρτυς, ταύτην κτήσασθαι σαῖς εὐχαῖς, πρὸς λύσιν τῶν βίου προβλημάτων, Αἰκατερῖνα εὐχαῖς σου πρὸς Κύριον.

Ὁ δότης ἁπάντων τῶν ἀγαθῶν, σοφίαν δεδώκει, κοσμικήν σοι καὶ τὴν Αὑτοῦ, ἣν δίδου σεμνὴ Αἰκατερῖνα, τοῖς ὥσπερ δῶρον αὐτὴν ἐκζητοῦσί σου.

Φιλόγνωσος οὖσα ἐν διαρκεῖ, μελέτῃ ἐγένου, τῆς σοφίας οἶκος λαμπρός, διὸ καὶ ἡμᾶς Αἰκατερῖνα, δοχεῖα ταύτης πρεσβείαις σου ποίησον.

Θεοτοκίον.
Ἱκέτευε Πάναγνε τὸν Χριστόν, ὡς ὄντα Σοφίαν, προαιώνιον τοῦ Πατρός, ἡμῖν παρασχεῖν θείαν σοφίαν, ὅπως γνωρίσωμεν Τούτου τὸ θέλημα.

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος.
Ἄνευ θείας σοφίας, πρᾶξις ἡμῶν ἅπασα, ἄχρηστος ὑπάρχει τῷ ὄντι καὶ ἀνωφέλιμος, ὅθεν αἰτούμεθα, Αἰκατερῖνα σοφίαν, ἣν Χριστός σοι δέδωκεν, δῶρον ὑπέρτιμον.

Νίκην ἤγαγες ὅτε, πρὸς τοὺς σοφοὺς ἕστηκας, καὶ συνδιελέχθης σὺ μόνη, μάρτυς θεόσοφε, ἔχουσα ἄνωθεν, Αἰκατερῖνα Κυρίου, φωτισμὸν οὐράνιον, ὃν ἡμῖν χάρισαι.

Δωρεὰν τῶν χαρίτων, παρὰ Θεοῦ εἴληφας, δι’ ὧν ποθητὴ ἐγεγόνεις, πολλοῖς ὡς σύζυγος, σὺ δ’ ὅμως κέκρικας, Αἰκατερῖνα γενέσθαι, νύμφη τούτου ἄφθορος, καὶ παρθενεύουσα.

Θεοτοκίον.
Ὁ Υἱός σου Παρθένε, ἐπιφανεὶς εἵλκυσε, τὴν Αἰκατερῖναν εἰς πίστιν, Αὐτοῦ καὶ ἔδειξε, ταύτην ἐν Μάρτυσι, καὶ ἐν Παρθένοις μεγίστην, μεθ’ ἧς ἡμῶν γένοισθε, πρέσβεις πρὸς Κύριον.

Διάσωσον, τοὺς σὲ τιμῶντας Αἰκατερῖνα παρθενομάρτυς, ἀπὸ πάσης τοῦ πονηροῦ ἐπιθέσεως, καὶ σόφισον ἡμᾶς ἀεί, ἐκτελεῖν ἐντολὰς τοῦ Κυρίου.

Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι, τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος.

Αἴτησις καὶ τὸ Κάθισμα.
Ἦχος β΄. Πρεσβεία θερμή.
Σοφίαν Θεοῦ, Αἰκατερῖνα πάρεχε, ἡμῖν τὴν αὐτήν, αἰτοῦσι ταῖς πρεσβείαις σου, ὅπως βίου πέλαγος, ὥσπερ τέκνα φωτὸς διανύσωμεν, καὶ σωφροσύνῃ ἀληθεῖ, Παράδεισον εὕρωμεν τὸν πάντερπνον.

ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα, Κύριε.
Σωφροσύνην ἐνδέδυσαι, τὴν ἀγγελομίμητον καλλιπάρθενε, ἣν τοῖς πόθῳ σε γεραίρουσι, χάρισαι θησαύρισμα ἰσόβιον.

Ἁγνοτάτην ἐφύλαξας, τὴν παρθενικήν σου σάρκα πάσης μολύνσεως, ὅθεν πάντας τοὺς ἁγνεύοντας, στήριζε εὐχαῖς ταῖς ἁγνοτάταις σου.

Ἱερὸν ὡς ἀνάθημα, ὦ Αἰκατερῖνα Χριστῷ ἀνέθηκας, σεαυτὴν διὸ ὡς σφάγια, λογικὰ ἡμᾶς Αὐτοῦ ἀνάδειξον.

Θεοτοκίον.
Τὸν Υἱόν σου καὶ Κύριον, μυστικὸν νυμφίον κόρῃ ὑπέδειξας, ἥτις Τοῦτον ἀνεκήρυξε, πρὸ ἀπίστων εἶναι Θεὸν τέλειον.

ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς.
Ὅσα σοι Χριστός, ἐχαρίσατο δωρήματα, Αἰκατερῖνα πρὸς τὴν δόξαν τὴν Αὐτοῦ, σοφῶς ἐχρήσω, τοὺς συνόντας καταπλήξασα.

Ὕψωσον σοφή, τὰς σὰς χεῖρας πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὴν σοφίαν τὴν Αὐτοῦ δίδου πιστοῖς, τοῖς ἐκζητοῦσι, ταῖς ἁγίαις σου δεήσεσι .

Στήλας τῶν παθῶν, ψυχικῶν ἡμῶν ὡς εἴδωλα, Αἰκατερῖνα καταλέπτυνον σεμνή, καὶ τοῦ Κυρίου, λατρευτὰς ἡμᾶς ἀνάδειξον.

Θεοτοκίον.
Ἴασαι ψυχῶν, καὶ σωμάτων ἀῤῥωστήματα, ἡ τετοκυῖα τῶν ἁπάντων Ἰατρόν, Παρθενομῆτορ, τὸν τὴν φύσιν ἡμῶν σῴσαντα.

ᾨδὴ στ΄. Τὴν δέησιν.
Συνέσεως, ἐμπλησθεῖσα Πνεύματος, τοῦ Ἁγίου φιλοσόφων ἀσόφων, λήρους σαθρούς, κατενίκησας μόνη, καὶ πρὸς τὴν πίστιν Χριστοῦ τούτους ἤνεγκας, εἰς ἣν ἑδραίωσον σοφή, τοὺς τιμῶντας τὴν θείαν σου ἄθλησιν.

Ἐθαύμασαν, τοῦ Χριστοῦ τὴν δύναμιν, δι’ ἧς ἴσχυσας τοὺς πόνους βασάνων, ὑπενεγκεῖν, καὶ λαβεῖν θεῖον στέφος, Αἰκατερῖνα οἱ δήμιοι βλέποντες, τὴν σὴν στεῤῥὰν ὑπομονήν, ἣν παράσχου τοῖς σὲ μακαρίζουσιν.

Ἀγάπην σου, καὶ τὸν θεῖον ἔρωτα, ταῖς ψυχαῖς τῶν ὑμνητῶν σου παράσχου, ὅπως ἀεί, πειρασμοὺς τοὺς ποικίλους, καθάπερ τεῖχος σαθρὸν καταβάλλωμεν, καὶ δρόμον τοῦ ἁγιασμοῦ, εὐθυπόρως Ἁγία τελέσωμεν.

Ἱκάνωσον, Παναγία Δέσποινα, τὰς παγίδας πειρασμῶν ὑπερβαίνειν, ὅτι πολλαί, ὑποκρύπτονται κόσμῳ, ᾧπερ βιοῦμεν καὶ ζῶμεν τὰ τέκνα σου, καὶ σόφισον πῶς δεῖ ἀεί, ἐν Χριστῷ πολιτεύεσθαι Πάναγνε.

Διάσωσον, τοὺς σὲ τιμῶντας Αἰκατερῖνα παρθενομάρτυς, ἀπὸ πάσης τοῦ πονηροῦ ἐπιθέσεως, καὶ σόφισον ἡμᾶς ἀεί, ἐκτελεῖν ἐντολὰς τοῦ Κυρίου.

Ἄχραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα δυσώπησον, ὡς ἔχουσα μητρικὴν παῤῥησίαν.

Αἴτησις καὶ τὸ Κοντάκιον.
Ἦχος β΄. Προστασία τῶν Χριστιανῶν.
Τῆς σοφίας Θεοῦ Λόγου σκήνωμα, καὶ ἁγνότητος οἶκος παγκάθαρος, ἀνεδείχθης, Αἰκατερῖνα νύμφη τοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ, ᾔσχυνας εἰδωλικήν, φιλοσοφίαν καὶ πολλούς, εἰς τὴν πίστιν ὡδήγησας. Πλείστοις δὲ μαρτυρίοις, εἴληφας θεῖον στέφος, καὶ τῶν τιμώντων σε πιστῶς, ἐκπληροῖς πάντα αἰτήματα.

Προκείμενον.
Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ, τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις.
Στίχος. Ὑπομένουσα ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχέ μοι.

Εὐαγγέλιον,
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον
(Κεφ. 25, 1-13).

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην. Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν τοῦ νυμφίου. Πέντε δὲ ἦσαν ἐξ αὐτῶν φρόνιμοι καὶ πέντε μωραί. Αἵτινες μωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν οὐκ ἔλαβον μεθ᾿ ἑαυτῶν ἔλαιον· αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις αὐτῶν μετὰ τῶν λαμπάδων αὐτῶν. Χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. Μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν· ἰδοὺ ὁ νυμφίος ἔρχεται, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ. Τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας αὐτῶν. Αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπον· δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται. Ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι· μήποτε οὐκ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν· πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς. Ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ νυμφίος καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ᾿ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα. Ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι· κύριε κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν ἐν ᾗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρωπου ἔρχεται.

Δόξα.
Ταῖς τῆς Ἀθληφόρου, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Καὶ νῦν.
Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη,
τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Στίχος. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
Προσόμοιον
Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι.
Χριστομάρτυς πάνσοφε, Αἰκατερῖνα θεόφρον, νύμφη πανακήρατε, Θεοῦ Λόγου οἴκημα ἁγιώτατον, τοὺς πιστῶς τιμῶντάς σε, πάντοτε εὐλόγει, καὶ αἰτήσεις τούτων πλήρωσον, ταῖς ἱκεσίαις σου, πρὸς τὸν ἀγαθὸν καὶ φιλάνθρωπον Τὰς ἀσθενείας ἴασαι, δώρησαι σοφίαν τὴν ἄνωθεν, ὅπως εὐγνωμόνως, τὴν μνήμην σου τελῶμεν τὴν σεπτήν, καὶ τὸν Σωτῆρα δοξάζωμεν, τὸν σὲ στεφανώσαντα.

Σῶσον ὀ Θεός τὸν λαό σου…

ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας.
Καθαρότητος οἶκον, κατιδὼν ὁ Σωτήρ σε νύμφην ἠγάγετο, ἐμπλήσας σε σοφίας, τῆς θείας ἣν παράσχου, τοῖς πιστῶς αἰτουμένοις σου, ὅπως ἐχθροῦ δολεροῦ, φεύγωμεν τὰς παγίδας.

Ἀληθείας Κυρίου, ὡς ἐπέγνως τὸν πλοῦτον εὐθὺς ἀπέῤῥιψας, τὴν πλάνην τῶν εἰδώλων, διὸ Αἰκατερῖνα, καὶ ἡμᾶς καταξίωσον, ἀκολουθεῖν ἀκλινῶς, Χριστοῦ τῇ ἀληθείᾳ.

Τετρωμένη τῷ πόθῳ, τοῦ Κυρίου ἀνέδραμες ὥσπερ ἔλαφος, σεμνὴ Αἰκατερῖνα, ὀπίσω Τούτου γνῶναι, τὰ μυστήρια πίστεως, ὅθεν ἡμᾶς μιμητάς, σοῦ δεῖξον εὐχομένη.

Θεοτοκίον.
Εὐμενῆ τὸν Δεσπότην, Θεοτόκε τοῖς δούλοις σου μεταποίησον, ἵνα μὴ ἀποστρέψῃ, τὸ πρόσωπον ὡς πάλαι, ἐκ τῆς Μάρτυρος ἔπραξεν, ἀλλὰ ἱλέως ἡμῖν, τὸ ὄμμα ἐπιῤῥίψῃ.

ᾨδὴ η΄. Τὸν βασιλέα.
Ῥημάτων θείων, τὴν ἀποκάλυψιν δίδου, τοῖς αἰτοῦσι σοφὴ Αἰκατερῖνα, ἵνα σωτηρίας, βαδίσωμεν τὰς τρίβους.

Ἰσχὺν παράσχου, τοῖς ἐκ παθῶν κλονουμένοις, ἀθληφόρε σεμνὴ Αἰκατερῖνα, καὶ ἐλευθερίαν, ἐκ τούτων ἀξιώσαις.

Ναὸν Κυρίου, ἡγιασμένον τὸ σῶμα, τῶν ποθούντων Αὐτῷ συνενωθῆναι, δεῖξον ταῖς εὐχαῖς σου, ἁγνὴ Αἰκατερῖνα.

Θεοτοκίον.
Ἁμαρτανόντων, ὑπάρχεις πύλη Παρθένε, πρὸς Δεσπότην διὰ τῆς μετανοίας, ἣν ὡς δῶρον δίδου, τοῖς μεγαλύνουσί σε.

ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον.
Θεῷ παρισταμένη, πλήρου τὰς αἰτήσεις, Αἰκατερῖνα σοφὴ τῶν τιμώντων σε, χαριζομένη ἑκάστῳ, τὸ συμφερότερον.

Εὐλόγησον τοὺς ὅσοι, σὲ ἐπικαλοῦνται, Αἰκατερῖνα καὶ τούτους ἐνίσχυσον, ἐν ταῖς ποικίλαις ἀνάγκαις, καὶ περιστάσεσιν.

Ἰάτρευσον σωμάτων, καὶ ψυχῶν τὰς νόσους, Αἰκατερῖνα ἡμῶν ἱκετεύουσα, τὸν Ἰησοῦν ὅτι ἔχεις, εὐχῶν τὴν δύναμιν.

Ἀξίωσον παρθένε, καὶ γενναία μάρτυς, Αἰκατερῖνα πιστοὺς τοὺς τιμῶντάς σε, τῆς οὐρανῶν Βασιλείας, ἧς σὺ τετύχηκας.

Θεοτοκίον.
Ἁπάντων τὰς δεήσεις, δέξαι Θεοτόκε, τῶν χριστωνύμων καὶ ταύτας προσάγαγε, τῷ σῷ Υἱῷ ὥσπερ οὖσα, μήτηρ φιλότεκνος.

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν Σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον Σέ μεγαλύνομεν.

Καὶ τὰ παρόντα Μεγαλυνάρια,
Χαίροις νύμφη πάνσοφε τοῦ Χριστοῦ, μάρτυς ἀθληφόρε, τῆς ἁγνείας οἶκος λαμπρός, ὦ Αἰκατερῖνα, παρθένων εὐκοσμία, καὶ τῶν πιστῶν ἁπάντων, θεῖον προσφύγιον.

Ὥσπερ κατενίκησας τοὺς σοφούς, τῇ θείᾳ σοφίᾳ, καὶ ἐδόξασας τὸν Χριστόν, οὕτω σαῖς πρεσβείαις, σεμνὴ Αἰκατερῖνα, ἡμῶν τὰ τυραννοῦντα, πάθη ἀφάνισον.

Τοὺς ποθοῦντας ζῆσαι ἐν τῷ Χριστῷ, ὦ Αἰκατερῖνα, ἐν ἁγνότητι καθαρᾷ, στήριξον ὡς οὖσα, παρθένος ἁγνοτάτη, καὶ τοῦ ἐχθροῦ τὰ βέλη, ὡς χοῦν διάλυε.

Πλῆσον τῆς σοφίας τῆς θεϊκῆς, τοὺς ἐξαιτουμένους, σαῖς πρεσβείαις ὅπως ἀεί, πράττωμεν προθύμως, σοφὴ Αἰκατερῖνα, τὰς ἐντολὰς Κυρίου, καὶ τὰ θελήματα.

Τὴν ὁμώνυμόν σου Πόλιν σκέπε ἀεί, ἐκ παντὸς κινδύνου, καὶ οἰκοῦντας ταύτην πιστούς, ὦ Αἰκατερῖνα, εὐλόγει ταῖς εὐχαῖς σου, καὶ φύλαττε ἀτρώτους, ἐκ πάσης θλίψεως.

Ὥσπερ τὸ σὸν σκῆνος τὸ ἱερόν, ἐξ Ἀλεξανδρείας, ἐνηνόχασιν εἰς Σινᾶ, Ἄγγελοι Κυρίου, οὕτως Αἰκατερῖνα, ἐν ταῖς σεπταῖς χερσί σου, κράτει τοὺς δούλους σου.

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.

Τὸ Τρισάγιον
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (Τρίς).
Δόξα Πατρί, καί Υἱῶ, καὶ ἁγίῳ Πνεύματι,
καὶ νῦν, καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς· Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν· Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα Πατρί…

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

καὶ τὰ Τροπάρια ταῦτα. Ἦχος πλ. β΄.
Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, πάσης γὰρ ἀπολογίας ἀποροῦντες, ταύτην Σοι τὴν ἱκεσίαν, ὡς Δεσπότῃ, οἱ ἁμαρτωλοί προσφέρομεν, ἐλέησον ἡμᾶς.

Δόξα.
Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς, ἐπὶ Σοὶ γὰρ πεποίθαμεν. Μὴ ὀργισθῆς ἡμῖν σφόδρα, μηδὲ μνησθῆς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν. Ἀλλ’ ἐπίβλεψον καὶ νῦν ὡς εὔσπλαχνος καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. Σὺ γὰρ εἶ Θεός ἡμῶν καὶ ἡμεῖς λαός Σου, πάντες ἔργα χειρῶν Σου καὶ τὸ ὄνομά Σου ἐπικεκλήμεθα.

Καί νῦν.
Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν, εὐλογημένη Θεοτόκε, ἐλπίζοντες εἰς Σὲ μὴ ἀστοχήσομεν, ῥυσθείημεν διὰ Σοῦ τῶν περιστάσεων, Σὺ γὰρ ἡ σωτηρία τοῦ γένους τῶν Χριστιανῶν.

Καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν Συνάναρχον Λόγον.
Τὴν Πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν, ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψούς τῶν ἀσεβῶν τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει· καὶ νῦν ὡς μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἐλεός.

Ἐκτενὴς καὶ Ἀπόλυσις, μεθ’ ἣν ψάλλομεν τὸ ἑξῆς·

Ἦχος β.΄ Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε.
Κάθαρον ἡμῶν τοὺς λογισμούς, καὶ σοφίαν θείαν παράσχου, Αἰκατερῖνα σοφή, ὅπως τὰ θελήματα, ἐπιτελῶμεν Χριστοῦ, καὶ ἐχθρῶν διαφύλαξον, τοὺς σὲ ἀνυμνοῦντας, τὸν γλυκὺν Παράδεισον, χαριζομένη σεμνή, ἔνθα σὺν χοροῖς τῶν Ἁγίων, τῶν ἀπὸ αἰώνων ἁπάντων, Τούτου θεῖον πρόσωπον ὀψόμεθα.

Δέσποινα, πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως.

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι· Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου.

Ἐκ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους σου, φύλαττε, εὐλογημένη Θεοτόκε, ἵνα σε δοξάζωμεν, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Τῇ πρεσβείᾳ, Κύριε, πάντων τῶν Ἁγίων, καὶ τῆς Θεοτόκου, τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος οἰκτίρμων.

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἀγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Ἀμήν.

Στίχοι·
Τοὺς σὲ τιμῶντας, σοφὴ Αἰκατερῖνα,
Σύναψον Χριστῷ σεπταῖς σου ἱκεσίαις.

Χαιρετισμοί εις την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα και Πάνσοφον Νύμφην του Χριστού Αικατερίνην

Εγκώμια εις την Πανεύφημον του Χριστού Νύμφην Αικατερίνη την Μεγαλομάρτυρα

Βίος Αγίας Αικατερίνης

Παρακλητικός Κανών εις την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα και Πάνσοφον Νύμφην του Χριστού Αικατερίνην

†Εορτάζεται 25 Νοεμβρίου

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀρχόμεθα ἀναγινώσκοντες τὸν ΡΜΒ΄ (142) Ψαλμόν.
Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσον μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου· καὶ μὴ εἰσέλθης εἰς κρίσιν μετά τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου, ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκρούς αἰῶνος· καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμέ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοί ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Ταχύ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τό πνεῦμά μου· μὴ ἀποστρέψης τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ἀκουστὸν ποίησόν μου τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοί ἤλπισα· γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου· ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον. Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς μου· τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου· καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καί ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.

Θεός Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὑτοῦ.
Θεός Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος. β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με καὶ τὸ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.
Θεός Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχος. γ΄. Παρά Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστι θαυμαστή ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.
Θεός Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Εἶτα τὰ Τροπάρια·

Ἦχος δ’. Ὃ ὑψωθεὶς ἒν τῷ Σταυρῶ.
Τῇ πολυσόφῳ καὶ κλυτῇ Ἀθληφόρῳ, Αἰκατερίνη τῇ τοῦ Κτίσαντος νύμφη, προσέλθωμεν οἳ πάσχοντες βοῶντες ἐκ ψυχῆς. Μάρτυς ἀξιάγαστε, ἐξελοῦ τοὺς σοὺς δούλους, τῆς παρούσης θλίψεως, καὶ μελλούσης ἀνάγκης, σὺ γὰρ μεγίστην ἔχεις πρὸς Χριστόν, καὶ παῤῥησίαν, σεμνῇ καὶ οἰκείωσιν.

Δόξα. Καὶ νῦν.
Θεοτοκίον.
Οὐ σιωπήσομεν ποτέ, Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι. Εἰ μὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ σοῦ· σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεὶ ἐκ παντοίων δεινῶν.

Ὁ Ψαλμὸς Ν´(50)
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἐλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου· ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἂν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσίᾳ τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ· τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Καὶ ὁ Κανὼν οὗ ἡ ἀκροστιχίς·
«Αἰκατερίνης σωθείημεν πρεσβείαις. Ἀμήν».

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ’. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Ἀκήρατε νύμφη τοῦ Ἰησοῦ, πρόσχες οὐρανόθεν, καὶ ἐνώτισαι τὰς φωνάς, τῶν πίστει θερμῇ σοι προσιόντων, Αίκατερίνα καὶ δός τὰ αἰτήματα.

Ἰλέω σου ὄμματι εὐμενῶς. ἰδὲ καλλιμάρτυς, γῆς ψυχῆς μου τὴν συντριβήν, καὶ ὄρεξον χεῖρα βοηθείας, Αἰκατερίνα τῷ σοὶ ἀτενίζοντι.

Κενώσας ὀργίλως ὁ δυσμενής, τῇ ψυχή μου Κόρη, τὴν πικρίαν τῶν ἡδονῶν, νεκρὸν με κατέστησεν ἀθλίως, ἀλλ’ ἐπιστᾶσα σὺ Μάρτυς με ζώωσον.

Θεοτοκίον.
Ἁγνείας ταμεῖον θεοειδές, καὶ δικαιοσύνης, πρυτανεῖον φωτολαμπές, Ἁγνὴ θεοχώρητε Παρθένε, ἁγίασον μου καὶ σῶμα καὶ ἔννοιαν.

ᾨδὴ γ΄. Σύ εἶ τὸ στερέωμα.
Τεῖχος ὀχυρώτατον, Αἰκατερίνα πανθαύμαστε, γι νοῦ ἡμῖν, τοῖς προσδεχομένοις, τὴν θερμήν σου ἀντίληψιν.

Ἔξαρον τὴν θλῖψιν μου, καί τὴν πικρίαν τῶν πόνον μου, εἰς ἀληθῆ, χαρμονὴν μετάθες, καὶ γλυκείαν ἀνάψυξιν.

Ῥῶσιν πολυπόθητον, τοῖς ἀσθενέσι χορήγησον, νύμφῃ Χριστοῦ, καὶ τοῖς τεθλιμμένοις, τὴν τερπνὴν ἀγαλλίασιν.

Θεοτοκίον.
Ἴασιν καὶ λύτρωσιν, εὐλογημένη Πανάμωμε, δίδου ἡμῖν, τοῖς ὑμνολογοῦσι. τῆς σὴς δόξης τὸ μέγεθος.

Διάσωσον Παρθενομάρτυς τοῦ ψόγου Αἰκατερίνα, ἐκ ποικίλων ἀρρωστημάτων καὶ θλίψεων, τοὺς ἐξαιτοῦντας τὴν θείαν σου προστασίαν.

Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ Πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπί τὴν ἐμὴν χαλεπήν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος.

Αἴτησις καὶ τὸ Κάθισμα.
Ἦχος β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Παρθένε σοφὴ καὶ Ἀθληφόρε ἔνδοξε, καὶ νύμφη Χρίστου, Αἰκατερίνα πάνσεμνε, κακῶν τὴν ἀπολύτρωσιν, καὶ παντοίων πταισμάτων τὴν ἄφεσιν, τὸν σὸν νυμφίον δυσώπει παρασχεῖν, τοῖς πόθο γεραίρουσι τοὺς ἄθλους σου.

ᾨδὴ δ΄. Εισακήκοα Κύριε.
Νοσημάτων ἀπάλλαξον, καὶ ὀδυνηρῶν συντριμμάτων ἀνόρθωσον, τοὺς προστρέχοντας τῇ σκέπη σου, ὦ Αἰκατερίνῃ πολυδόξαστε.

Ἡ πρεσβεῖα σου γένοιτο, δρόσος θυμηδίας καὶ παρακλήσεως, τοῖς παλαίουσιν ἒν θλίψεσι, καὶ ἐταζομένοις δεινοῖς μάστιξι.

Σεσωσμένους προσάγαγε, τῷ τερπνῷ νυμφίῳ σου Καλλιπάρθενε, τοὺς ἐκ χώρας παραβάσεων, τεταπεινωμένους ἐπανήκοντας.

Στεναγμοῖς τε καὶ δάκρυσιν, ἐπικαμπτομένῃ τοῖς τῶν προσφύγων σου, τὰς ὀδύνας τούτων κούφισον, ὦ Αἰκατερίνα τῇ σὴ χάριτι.

Θεοτοκίον.
Ὡραιώθης κυήσασα, τὸν ὡραῖον κάλλει Χριστὸν Πανάμωμε, οὐ κάμοῦ ταῖς ὡραιότησι, θέλξον πανολβίως τὴν διάνοιαν.

ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς.
Θραῦσον τὴν ἰσχύν τοῦ δολίου πολεμήτορος, τοΰ ἐπιτιθεμένου καθ’ ἡμῶν, μανικώς Αἰκατερίνα καλλιπάρθενε.

Ἔκχεον ἡμῖν, πρεσβειῶν σου τὴν χρηστότητα, καὶ ὐγίασον ἡμᾶς ὁλοτελῶς, τοὺς κατ’ ἄμφω ἀσθενοῦντας σεμνοπάρθενε.

Ἴδοιμι σεμνή, ἒν καιρό τῶν περιστάσεων, τὴν θέρμην σου καὶ ταχεῖαν ἀρωγήν, μεταβάλλουσαν τῶν πόνων τὴν τραχύτητα.

Θεοτοκίον.
Ἡ τὸν ἀγαθόν, σωματώσασα δι’ ἔλεος, τὴν ἀθλίαν μου οἰκτείρησον ψυχήν, καὶ ἀγάθυνον αὑτὴν θεοχαρίτωτε.

ᾨδὴ ς΄. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ.
Μαρτύρων περιφανές, ὣς ἀληθῶς σεμνολόγημα, Αἰκατερίνα σοφῇ, ἤμας καθοδήγησον, πρὸς τρίβον σωτήριον, θείων μαρτυρίων, τοϋ λαμπρῶς σε μεγαλύναντος.

Ἐκ πλήθους ἁμαρτιῶν, εἰς πλῆθος θλίψεων ἔφθασα καὶ καταιγίδες κακῶν, νῦν περιδονοῦσι με, ἄλλα σὺ προφθάσασα, ὦ Μεγαλομάρτυς, τῆς ὁρμῆς με τούτων λύτρωσαι.

Νεκρώσασα ἀληθῶς, ταῖς ζωηφόροις πρεσβείαις σου, σαρκός μου τὰς ἐκτροπάς, τὴν ψυχήν μου ζώωσον, καὶ τούτην καρδίωσον, πρὸς ζωῆς ἀρίστης, ἀναβάσεις μεγαλώνυμε.

Θεοτοκίον.
Ποικίλοις περισπασμοῖς, καὶ πειρασμοῖς περιπέπτωκα, τοῦ ψεύδους τὰς ἀπαρχάς, ὃ τάλας δρεπόμενος, ἀλλ’ ὦ Ἀειπάρθενε, σὺ ἐπάκουσον μου καὶ εἰρήνευσον τὸν βίον μου.

Διάσωσον Παρθενομάρτυς τοῦ ψόγου Αἰκατερίνα, ἐκ ποικίλων ἀρρωστημάτων καὶ θλίψεων, τοὺς ἐκζητοῦντας τὴν θείαν σου προστασίαν.

Ἄχραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα δυσώπησον, ὡς ἔχουσα μητρικὴν παρρησίαν.

Αἴτησις καὶ τὸ Κοντάκιον.
Ἦχος β’. Ευσπλαχνίας ὑπάρχουσα.
Εὐσπλαγχνίᾳ χρωμένῃ ὦ σεμνῇ, εὐμενῶς τὰς ἱκεσίας ἡμῶν ἐνωτίζου ὄρεξον ἡμῖν τὴν σὴν ἀντίληψιν, βλύσον τῶν χαρίτων σου τὰ ῥεύματα, τοῖς σοι καταφεύγουσιν, ἐκ πόθου ἑκάστοτε, Αἰκατερίνα Μαρτύρων ἀγαλλίαμα.

Καὶ εὐθύς τὸ Προκείμενον.
Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι, καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσεως μου.
Στίχος. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου, καὶ κατεύθυνε τὰ διαβήματα μου.

Εὐαγγέλιον.
Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον
(Κεφ. ε΄. 24 – 34).

Τῷ καιρῶ ἐκείνῳ ἠκολούθει τῷ Ἰησοῦ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. Καὶ γυνή τις, οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα, καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν, καὶ δαπανήσασα τὰ παρ’ ἑαυτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα, ἄλλα μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, ἀκούσασα περί τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· ἔλεγε γάρ. Ὅτι, κἄν τῶν ἱματίων αὐτοῦ ἅψωμαι, σωθήσομαι. Καὶ εὐθέως ἐξηράνθη ἡ πηγῇ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπό τῆς μάστιγος. Καὶ εὐθέως ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεῖς ἐν τῷ ὄχλῳ, ἔλεγε· Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων; Καὶ ἔλεγαν αὐτῷ οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ· Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντα σε, καὶ λέγεις· Τίς μου ἥψατο ; Καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. Ἡ δὲ γυνή, φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν ἐπ’ αὐτῇ, ἦλθε, καὶ προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκε σε, ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπό τῆς μάστιγος σου.

Δόξα.
Ταῖς τῆς Ἀθληφόρου πρεσβείαις ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Καὶ νῦν.
Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Στίχος. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
Προσόμοιον.
Ἦχος πλ. β΄. Ὀλὴν ἀποθέμενοι.
Μάρτυς καλλιπάρθενε, Αἰκατερίνα Θεόφρον ἄνθος καθαρότητος καὶ σοφίας ὄργανον, παναρμόνιον, τῶν δεινῶν ῥῦσαι με, καὶ σκολιώτατον, σοφισμάτων τοῦ ἀλάστορος, καὶ ἒν σεμνότητι, καὶ δικαιοσύνη πορεύεσθαι, ἀξιῶσον με δέομαι, ἒν τῷ βίῳ τούτῳ τῷ ῥέοντι, ὡς ἂν θεαρέστως, βιώσας τῶν ἀγήρων ἀγαθῶν, μέτοχος γένωμαι ἔνδοξε, τῇ θερμῇ δεήσει σου.

Σῶσον ὁ Θεός τὸν λαόν σου

ᾨδὴ ζ’. Παῖδες Ἑβραίων.
Ῥείθροις πηγῶν ἐκ σωτηρίου, καταπράϋνον παθῶν μου τὰς καμίνους, καὶ πρὸς ὕδωρ τερπνόν, ζωῆς καὶ ἀπαθείας, Αἰκατερίνα πάνσοφε, ἰθυνῶν με ταῖς εὐχαῖς σου.

Ἔχουσα Μάρτυς παῤῥησίαν, τῷ νυμφίῳ σου Χριστῷ τῷ Ζωοδότῃ, μὴ ἐλλίπῃς ἀεί, θερμῶς καθικετεύειν, Αἰκατερίνα πάνσοφε, ὑπέρ τῶν σοι προσιόντων.

Σύναψον Μάρτυς τῇ ἀγάπῃ, καὶ ἁπλότητι καί τῇ φιλαδελφία, τούς τὴν σὴν εὐλαβῶς, αἰτοῦντας μεσιτείαν, καί τῶν σκανδάλων κόπασον, ἅπασαν ὀχλαγωγίαν.

Βλέμματι Μάρτυς φιλευσπλάγχνῳ, κατοικτείρηοον ἡμᾶς χειμαζομένους, καὶ εἰρήνην στεῤῥάν, καὶ ψυχικὴν γαλήνην, Αἰκατερίνα βραβεῦσαν, τοῖς πιστῶς σε εὐφημοῦσι.

Θεοτοκίον.
Ἔλαιον θείων οἰκτίρμων σου, καὶ χρηστότητος  τὸν γλυκερὸν χειμάῤῥουν, τοῖς ἐν πόνοις πολλοῖς, δεινῶς ὀδυνωμένοις, ἐπόμβρησον Πανάμωμε, ὡς κρουνός τῆς εὐσπλαγχνίας.

ᾨδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα.
Ἰσχὺν καὶ ῥώμην, κατὰ παθῶν ὀλεθρίων, τῇ πρεσβεῖα σου Αἰκατερίνα δίδου, τοῖς ὑπερυψοῦσι, τὸν σε ἐνισχυκότα.

Ἄνωθεν σκέπεις, τοὺς ἀτενίζοντας Μάρτυς, πρός τὴν ἔνθερμον καὶ κραταιάν σου σκέπην, τούτοις λυτρουμένη, πολυειδῶν κινδύνων.

Ἰλεῶν Μάρτυς, καὶ εὐμενῇ τοῖς σοῖς δούλοις, τὸν νυμφίον σου θὲς ὦ Ἀθληφόρε, ὡς πολλὰ πρὸς τοῦτον, ἰσχύουσα θεόφρον.

Θεοτοκίον.
Σωτηριώδη καταφυγὴν εὖ εἰδὼς σε, τὴν ἐλπίδα μου τῆς σωτηρίας Κόρη, τῇ σὴ δυναστεία, ἀνέθηκα εἰς τέλος.

ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον.
Ἀγγέλων συμπολῖτις, Αίκατερίνα οὖσα, μὴ διαλίπῃς ήμάς ἐποπτεύουσα, τοὺς ἀκλινεῖ διανοίᾳ σοι καταφεύγοντας.

Μαστίγων ψυχοφθόρων, καὶ πάσης ἐπηρείας, ἀμεταπτώτους ἡμᾶς διαφύλαττε, Αἰκατερίνα Θεόφρον ἀξιοθαύμαστε.

Ἡλίου τοῦ ἀδύτου, τὴν αἴγλην δεχόμενη, Αἰκατερίνα Παρθένων ὡράισμα, τῇ τῆς ψυχῆς μου σκοτόμαιναν ἀποδίωξον.

Θεοτοκίον.
Ναὸν με φωτοφόρον, τῆς θείας ἐπιπνοίας, δι’ ἐναρέτου ζωῆς Κόρη ἔργασαι, τὸν ἀληθῆ Θεοτόκον ὁμολογοῦντα σε.

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον σὲ μεγαλύνομεν.

Καί τὰ παρόντα Μεγαλυνάρια,
Χαῖρε τῆς σοφίας μύστις λαμπρά, καί τῆς εὐσεβείας δημηγόρος περιφανῇς· χαίροις παρθενίας, εὐώδους μυροθήκη, Αἰκατερίνα Μάρτυς, ἀξιοθαύμαστε.

Σώματος ἐμπρέπουσα καλλονή, καλὴ καὶ ὡραῖα, ἀνεδείχθης καί τὴν ψυχήν, τῷ Ὡραίῳ κάλλει, ὑπὲρ υἱοὺς ἀνθρώπων, καὶ Τούτῳ ἐνυμφεύθης άφθόρως ἔνδοξε.

Χαίροις καλλιπάρθενε εὐκλεής, χαίροις τῶν Παρθένων, καὶ Μαρτύρων ἢ κορωνὶς χαίροις τοῦ Σωτῆρος, ἢ πανόλβια νύμφη, σοφῇ Αἰκατερίνα ἡμῶν βοήθεια.

Τῆς Ἀλεξανδρείας ὤφθης βλαστός, καὶ Σιναίου ’Ὄρους, ἀντιλήπτωρ καὶ άρωγή, καὶ πάσης Ἐκκλησίας, λαμπὰς τηλαυγεστάτη, Αἰκατερίνα ἄνθος ἁγνείας εὔοσμον.

Πρόσωπον πρὸς πρόσωπον τὸν Χριστόν, ἀγλαώς ὁρῶσα, τὸν νυμφίον σου τὸν σεπτόν, αύτόν ἐκδυσώπει, σοφή, Αἰκατερίνῃ, ἡμῖν παρασχεθήναι, πταισμάτων ἄφεσιν.

Σκέπη καὶ ἀντίληψις καὶ φρουρός, εσο Ἀθληφόρε, τοῖς τιμῶσι σε εὐλαβῶς, νόσων καὶ κινδύνων, καὶ πάσης ἄλλης βλάβης, ήμάς έκρυομένη, ταῖς ἱκεσίαις σου.

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες μετά τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.

Τὸ Τρισάγιον
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (Τρίς).
Δόξα Πατρί, καί Υἱῶ, καὶ ἁγίῳ Πνεύματι,
καὶ νῦν, καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς· Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν· Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα Πατρί…

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

καὶ τὰ Τροπάρια ταῦτα. Ἦχος πλ. β΄.
Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, πάσης γὰρ ἀπολογίας ἀποροῦντες, ταύτην Σοι τὴν ἱκεσίαν, ὡς Δεσπότῃ, οἱ ἁμαρτωλοί προσφέρομεν, ἐλέησον ἡμᾶς.

Δόξα.
Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς, ἐπὶ Σοὶ γὰρ πεποίθαμεν. Μὴ ὀργισθῆς ἡμῖν σφόδρα, μηδὲ μνησθῆς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν. Ἀλλ’ ἐπίβλεψον καὶ νῦν ὡς εὔσπλαχνος καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. Σὺ γὰρ εἶ Θεός ἡμῶν καὶ ἡμεῖς λαός Σου, πάντες ἔργα χειρῶν Σου καὶ τὸ ὄνομά Σου ἐπικεκλήμεθα.

Καί νῦν.
Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν, εὐλογημένη Θεοτόκε, ἐλπίζοντες εἰς Σὲ μὴ ἀστοχήσομεν, ῥυσθείημεν διὰ Σοῦ τῶν περιστάσεων, Σὺ γὰρ ἡ σωτηρία τοῦ γένους τῶν Χριστιανῶν.

Καί τὸ Τροπάριον. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν Συνάναρχον Λόγον.
Τὴν Πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν, ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψούς τῶν ἀσεβῶν τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει, καὶ νῦν ὡς μάρτυς Κυρίου στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἐλεός.

Ἐκτενὴς καὶ Ἀπόλυσις, μεθ’ ἣν ψάλλομεν τὸ ἑξῆς·

Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.
Μάρτυς καλλιπάρθενε Χριστοῦ, νύμφη εὐκλεής τοῦ Σωτῆρος, Αἰκατερίνα σοφῇ, σῷζε τοὺς ἱκέτας σου, ἐκ πάσης θλίψεως, καὶ δεινῶν περιστάσεων, καὶ νόσων καὶ πόνων, καὶ πάσης φαυλότητος τοῦ κοσμοκράτορος· σοῦ γὰρ ἢ πρεσβεῖα μεγίστην, κέκτηται ἰσχὺν Ἀθληφόρε μὴ οὖν ὑπερίδῃς τοὺς τιμῶντάς σε.

Δέσποινα, πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως.

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι· Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου.

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἀγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Ἀμήν.

 

Χαιρετισμοί εις την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα και Πάνσοφον Νύμφην του Χριστού Αικατερίνην

Εγκώμια εις την Πανεύφημον του Χριστού Νύμφην Αικατερίνη την Μεγαλομάρτυρα

Βίος Αγίας Αικατερίνης