Δύο Χαιρετιστήριοι Οίκοι εις τον Άγιο Εφραίμ τον Θαυματουργόν

  1. Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου

  2. Ποίημα Αγνώστου Συγγραφέως

Χαιρετισμοί εις τον Όσιομάρτυρα Εφραίμ τον Θαυματουργόν

Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τῆ Ὑπερμάχῳ.
Ὤσπερ ἀστήρ νεοφανής ἡμῖν ἀνέτειλας, τῆ φανερώσει τῶν σεπτῶν Πάτερ Λειψάνων σου, καί θαυμάτων ταῖς ἀκτίσι πᾶσιν ἐκλάμπεις. Ἀλλά πλήρου τά αἰτήματα ἑκάστοτε, τῶν πιστῶς σοι προσιόντων Εφραίμ Ἅγιε, καί βοώντων σοι χαίροις Πάτερ μακάριε.

Ἄγγελος ὤσπερ ἄλλος, οὐρανόθεν ἐπέστης, καί ἔδειξας ἡμῖν τήν χάριν (ἐκ γ´), δι’ ἦς εὐφραίνεις πάντα πιστόν, Ὁσιομάρτυς Εφραίμ θείου Πνεύματος, διό σε μακαρίζοντες, ἀναβοῷμεν σοι τοιαῦτα

Χαῖρε, ὁ πάλαι καλῶς ἀθλήσας
χαῖρε, ὁ ἄρτι σ᾽αυτόν ἐκφήνας.
Χαῖρε, εὐφροσύνης καί ὁ παραίτιος,
χαῖρε, οὐρανίου χαράς ὁ συναίτιος.
Χαῖρε, ἄστρον τό νεόφωτον Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ
χαῖρε, ξίφος τό ἀμφίστομον τῆς μανίας τοῦ ἐχθροῦ.
Χαῖρε, ὅτι ὁσίως ἐν ἀσκήσει ἐμπρέπεις
χαῖρε, ὅτι νομίμως ἐν ἀθλήσει ἐστέφθης.
Χαῖρε, καινόν τῆς πίστεως ἔρεισμα
χαῖρε, ἀπίστων φθορᾷ καί ἄλγημα.
Χαῖρε, δι’ οὖ εὐσεβεῖς κραταιοῦνται
χαῖρε, δι᾽ οὐ δυσσεβεῖς καταργοῦνται.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Βίου σου τοῦ ὁσίου καί τέλους σου τοῦ ἀγίου, ἄγνωστα τοῖς πᾶσι πρίν ἐτέλουν, ἀλλ’ ἀποκαλύψει θαυμαστῇ τῶν ἱερῶν σου Λειψάνων πανόλβιε, ἐγνώσθης ἐν τοῖς πέρασι, ἅπαντας ἐγείρεις ψάλλειν

Ἀλληλούια.

Γνῶσιν λαβόντες θείαν, τῆς ἐνθέου ζωῆς σου, ἐκφάνσει τῶν ἁγίων ὀστῶν σου, αἴνεσιν προσάγομεν Θεῶ τῷ ποικίλοις σε δοξάσαντι θαύμασιν, Εφραίμ θεομακάριστε, δι’ ὦν εὐφραίνεις τούς βοῶντας σοι

Χαῖρε, Χριστοῦ ὁ θεῖος θεράπων
χαῖρε, φωτός ἀΰλου θεάμων.
Χαῖρε, τῶν Ὁσίων ζηλώσας τήν ἄσκησιν
χαῖρε, τῶν Μαρτύρων ζηλώσας τήν ἄθλησιν.
Χαῖρε, σκεῦος καθαρότατον ἐπιπνοίας θεϊκῆς
χαῖρε, ἄνθος εὐωδέστατον εὐωδίας μυστικῆς.
Χαῖρε, ὅτι τόν κόσμον νουνεχῶς ἀπηρνήσω
χαῖρε, ὅτι τά ἄνω θαυμαστῶς ἐπορίσω.
Χαῖρε, κοιμίσας τά κύματα
χαῖρε, νόος ὑψώσας τόν ἔρωτα.
Χαῖρε, Χριστοῦ γεωργῶν τήν ἀγάπην
χαῖρε, Σατάν καταργῶν τήν ἀπάτην.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Δόξαν τήν κεκρυμμένην, ἤν θεόθεν ἐκτήσω, Εφραίμ Ὁσιομάρτυς Κυρίου, ἐμφανείαις σου ταῖς ἱεραῖς, τοῖς θεασαμένοις σε ἐφανέρωσας, καί θαύμασιν ἐπίστωσας, τούς πιστῶς Κυρίῳ βοῶντας

Ἀλληλούια.

Ἔλαμψας ἐν τῷ ὄρει, πάλαι τῷ τῶν Ἀμώμων, Χριστῷ εὐαρεστήσας οσίως• νῦν δε τήν ἀγίαν σου Μονήν, ἁγιάζεις τοῖς ἁγίοις Λειψάνοις σου, Εφραίμ ἐν σοι χορεύουσαν καί βοῶσαν σοι εὐφροσύνως

Χαῖρε, ὁ λύχνος τῆς ἡσυχίας
χαῖρε, ὁ τύπος τῆς ἐγκρατείας.
Χαῖρε, ὁ εὐφράνας πιστῶν τήν διάνοιαν
χαῖρε, ὁ αἰσχύνας ἀπίστων τήν ἄνοιαν.
Χαῖρε, ὁ φοινίξας αἵμασι τῆς ψυχῆς σου τήν στολήν
χαῖρε, ὁ σφραγίσας σκάμμασιν ἀθλητῶν τήν σήν ζωήν.
Χαῖρε, ὅτι ὑπέστης τήν ὁρμήν τῶν βαρβάρων
χαῖρε, ὅτι μετέσχες ἀϊδίων στεφάνων.
Χαῖρε, λαμπτήρ ὁσίας ἀσκήσεως
χαῖρε, πρηστήρ μανίας τοῦ χείρονος.
Χαῖρε, χαρά τῆς ἀγίας Μονῆς σου
χαῖρε, φωτός θησαυρός τρισηλίου.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Ζάλην ἅπασαν λύων, καί χαράν πρυτανεύων, ἐπέστης τῆ σεμνή Ἡγουμένη καί ταύτῃ ἐδήλωσας σαφῶς, τις εἰ οὐ τά σεπτά ὀστᾶ ἀνεύρατο, ἡ δε ἔνθους γεγονυίᾳ, τῆ σή ἐκφάνσει Θεῶ ἔφη

Ἀλληλούια.

Ἤκουσε τῆς φωνῆς σου, καί εἶδε σε ὁμιλοῦντα, παμμάκαρ, ἡ ὤφθης τῆ Ἡγουμένη σοφέ, καί ταύτῃ τό σόν ὄνομα ἐδήλωσας, καί τέλος σου τό άγιον• διό ἐβόας σοι τοιαῦτα

Χαῖρε, ὁ μάρτυς ἐν τοῖς Ὁσίοις
χαῖρε, ὁ ἔνδοξος ἐν Ἁγίοις.
Χαῖρε, ὁ βιώσας ζωήν τήν ἰσάγγελον
χαῖρε, ὁ τρυγήσας καρπόν τόν ἀθάνατον.
Χαῖρε, στέφος χρυσοκόλλητον τῆς ἀγίας σου Μονῆς
χαῖρε, δένδρον εὐθαλέστατον εὐκαρπίας νοητῆς.
Χαῖρε, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῶν Ἀμώμων ἀσκήσας
χαῖρε, ὁ δι’ ἀγάπην τοῦ Σωτῆρος ἀθλήσας.
Χαῖρε, ἐχθροῦ πατήσας τήν δύναμιν
χαῖρε, Χριστοῦ πλουτήσας τήν ἒλαμψιν.
Χαῖρε, ψυχῶν ὁ καθαίρων τόν ῥύπον
χαῖρε, πιστῶν ὁ εὐφραίνων τόν δῆμον.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Θαύμασι παραδόξοις, καί πολλαῖς ἐμφανείαις, κατ’ ὄναρ καί καθ’ ὕπαρ ποικίλως, τήν σήν δόξαν πᾶσι φανεροῖς, ἤν ἐκ Θεοῦ πάλαι ἐκτήσω Άγιε• διό τήν σήν λαμπρότητα, θαυμάζοντες Θεῶ βοῶμεν

Ἀλληλούια.

Ἴασιν ἀναβλύζει, καί χαράν καί ὑγείαν, ἡ θήκη τῶν ἁγίων ὀστῶν σου, τοῖς προσιοῦσι τῆ σῇ Μονῇ καί ζητοῦσιν Εφραίμ τήν σήν βοήθειαν• ἔνθεν οἱ τῆς σής χάριτος, τρυφῶντες πιστῶς βοῶσι

Χαῖρε, ἡ βρύσις τῶν ἰαμάτων,
χαῖρε ἡ λύσις τῶν νοσημάτων.
Χαῖρε, ὁ κατ’ ὄναρ καί ὕπαρ φαινόμενος
χαῖρε, ὁ κινδύνων παντοίων ῥυόμενος.
Χαῖρε, ὅτι τούς καλοῦντας σε ἁγιάζεις μυστικῶς
χαῖρε, ὅτι τούς ὁρῶντας σε ἐπευφραίνεις θαυμαστώς.
Χαῖρε, ὁ θεραπεύων τά ἀνίατα πάθη
χαῖρε, ὁ ἀπελαύνων τῶν δαιμόνων τά ἄχθη.
Χαῖρε, ὁ ὀφθείς πολλοῖς ὡς ἠθέλησας
χαῖρε, ὁ διδούς χαράν οὕς ἐπέλεξας.
Χαῖρε, σκηνῆς οὐρανίου οἰκήτωρ
χαῖρε, ἡμῶν θερμός ἀντιλήπτωρ.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Κήρυκες γεγονότες, τῶν πολλῶν σου θαυμάτων, οἱ τῆς σής τυχόντες εὐποιίας, πιστῶν ἐπτέρωσαν τάς ψυχάς• ἔνθεν πλεῖστοι τῆ Μονῇ σου προστρέχουσι, καί δρέπονται τήν χάριν σου, ἐκ τῶν Λειψάνων σου βοῶντες

Ἀλληλούια.

Λάμπων ὡς ἄλλος λύχνος, οὐρανόφωνος ὤφθης, ἐν ὄρει τῶν Ἀμώμων ἀρτίως γνωσθείς τῆ Ἐκκλησία Χριστοῦ, τῆ ἐκκαλύψει τῶν θείων Λειψάνων σου, ὁ πρώην τελῶν ἄγνωστος, καί πάντας συγκινεῖς βοᾶν σοι

Χαῖρε, ἡ στήλη ὁσίων πόνων
χαῖρε, τό κλῆμα ἐνθέων νόμων.
Χαῖρε, ἑωσφόρος Χριστοῦ ὁ νεόφωτος
χαῖρε, Ἐκκλησίας κρηπίς ἡ νεότευκτος.
Χαῖρε, τύπος ἐνθεότατος ἀρετῶν ἀσκητικῶν
χαῖρε, πέτρα ἡ στερέμνιος ἄθλων τῶν μαρτυρικῶν.
Χαῖρε, ὅτι νομίμως τοῖς τυράννοις ἀντέστης
χαῖρε, ὅτι ἐνδόξως τῷ Κυρίῳ μετέστης.
Χαῖρε, Χριστοῦ ὀρῶν τήν λαμπρότητα
χαῖρε, αὑτοῦ ὑμνῶν τήν χρηστότητα.
Χαῖρε, ψυχῆς τήν ἀνδρείαν ἐκφαίνων
χαῖρε, ἐχθρῶν τήν μανίαν ἐκτρέπων.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Μένων ἐγκεκρυμμένος, ἐν ἐτῶν περιόδοις, πολλῶν ὑπό τήν γῆν θεοφόρε, ἀρτίως εὐδοκία Θεοῦ, ἐγνώσθης ἡμῖν ὡς θησαυρός ἅγιος, Εφραίμ καί τῆ σή χάριτι, πλουτίζεις τούς Χριστῷ βοῶντας

Ἀλληλούια.

Νέος ἥλιος ὤφθης, τῆ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἐκλάμπων τῶν θαυμάτων ἀκτίσι, καί λύεις τήν νύκτα τῶν παθῶν, τῶν προσιόντων θερμῶς τῆ πρεσβεία σου. Ἀλλά καί ἡμῖν Ὅσιε ἀεί βοώσι• Χαῖρε, ὁ βότρυς τῆς εὐφροσύνης

χαῖρε, ὁ λύτης τῆς ἀφροσύνης.
Χαῖρε, τῶν νοσούντων θεόσδοτος ἴασις
χαῖρε, τῶν ποικίλως πασχόντων ἡ λύτρωσις.
Χαῖρε, ἄνερ θεοφόρητε τῶν Ὁσίων μιμητά
χαῖρε, Μάρτυς τοῦ Παντάνακτος καί θεόφρον ἀθλητά.
Χαῖρε, ὁ τῆ ἀσκήσει τήν ἄθλησιν συνάψας
χαῖρε, ὁ ἐν τῆ δόξῃ τῆ ἄνωθεν ἐκλάμψας.
Χαῖρε, παθῶν ὁ λύων τήν ζόφωσιν
χαῖρε, καλῶν ὁ φαίνων τήν ὄνησιν.
Χαῖρε, ὀφρύν τῶν βαρβάρων πατήσας
χαῖρε, στερρῶς τόν ἀγῶνα ἀνύσας.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Ξένη πέλει ἡ χάρις, ἤν παρέχεις παμμάκαρ τοῖς ἐπικαλουμένοις σε πάσιν• ἔνθεν εἰς πᾶσαν τήν Ἀττικήν, ὁ τῶν θαυμάτων σου φθόγγος ἐξέδραμε, καί πάντες τοῖς Λειψάνοις σου, προστρέχουσι Θεῶ βοῶντες

Ἀλληλούια.

Ὅλος λελαμπρυσμένος, θεϊκαῖς ἀγλαΐαις, ἐφίστασαι τῆ θεία Μονῇ σου, καί φαίνῃ διαφόρῳ μορφή τοῖς καθαροῖς τῆ καρδία ἐν Πνεύματι, καί νέμεις χάριν ἄφθονον, τοῖς πόθῳ σοι βοῶσι

Χαῖρε, τό κλέος τῶν μοναζόντων
χαῖρε, ὁ στῦλος τῶν ὀρθοδόξων.
Χαῖρε, τῆς ἀΰλου εὐκλείας θησαύρισμα
χαῖρε, τῆς ἐξ ὕψους σοφίας ἐναύλισμα.
Χαῖρε, ἄρωμα οὐράνιον χάριτος τῆς θεϊκῆς
χαῖρε, μύρον πολυσύνθετον ἀγωγῆς ἀσκητικῆς.
Χαῖρε, ἅγιον θύμα δι’ ἀθλήσεως θείας
χαῖρε, σφάγιον θεῖον τῆς βαρβάρων μανίας.
Χαῖρε, ζωῆς ὁσίας ὀσφράδιον
χαῖρε, ἠθῶν ἀμέμπτων κινάμωμον.
Χαῖρε, ἀστήρ ἐν τῷ ὄρει Ἀμώμων
χαῖρε, κανῶν πρακτικός μονοτρόπων.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Παραλύτους συσφίγγεις, δαιμονῶντας ἴασαι, καί πλήθη τά δυσίατα παύεις, ἐντεῦθεν Ἀθηναίων πληθῦς, καί Πειραιείς καί περιχώρων ὅμιλοι, τῆ σῇ Μονῇ Πάτερ σπεύδουσιν, ὑμνοῦντες σε καί βοῶντες

Ἀλληλούια.

Ῥημάτων σου τῶν θείων, ὡς σε εἶδεν, ἐκλάμποντα ἐν δόξῃ ἀΰλῳ ἡ εὐσεβῇς νεᾶνις σοφέ, καί τήν σήν προστασίαν ὡμολόγησεν, ἤν παρέχεις τῆ σῇ μονῇ βοῶσι σοι τοιαῦτα

Χαῖρε, Ὁσίων καύχημα νέων
χαῖρε Μαρτύρων εὔκλειαν φέρων.
Χαῖρε, τῆς Μονῆς σου προστάτης ἀκοίμητος
χαῖρε, τῶν ἁγίων Ἀγγέλων ὁ σύσκηνος.
Χαῖρε, ὅτι ἐθεράπευσας ἀσθενοῦντας χαλεπῶς
χαῖρε, ὅτι τόν παράλυτον ἡνόρθωσας θαυμαστώς.
Χαῖρε, κεφαλαλγίας διαλύσας τό βάρος
χαῖρε, τοῦ διαβήτου καταπαύσας τό πάθος.
Χαῖρε, Θεοῦ χαρίτων κειμήλιον
χαῖρε, πιστῶν διάδημα τίμιον.
Χαῖρε, Εφραίμ ἀσκητῶν ὡραιότης
χαῖρε, εἰκών μοναστῶν καί λαμπρότης.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Σε, ὁράσει ἀγία καί κατ’ ὄναρ καί ὕπαρ, ἐν τῆ σή μάνδρα περιπολοῦντα, κατεῖδον μονάστριαι σεμναί, καί εὐφροσύνης πολλῆς ἐπληρώθησαν, προστάτην σε κηρύττουσαι, καί τῷ Θεῶ ὁμοῦ βοῶσαι

Ἀλληλούια.

Τό οὐράνιον μύρον, τῆ ψυχῇ θησαυρίσας, εὐφραίνεις τῶν πιστῶν τάς καρδίας, καί εὐωδία μυρεψικῇ τῶν σεπτῶν σου λειψάνων ποιεῖς λάρνακα, ἀρωματίζειν Ἅγιε, τούς εὐλαβῶς σοι ἐκβοῶντας

Χαῖρε, τῆς χάριτος μυροθήκη
χαῖρε, τῆς μάνδρας σου ἔνθεος σκέπη.
Χαῖρε, ἀφθαρσίας εὐώδης παράδεισος
χαῖρε, ἀπαθείας ἀγίας κυπάρισσος.
Χαῖρε, ὅτι καταβέβληκας τόν ἀντίπαλον ἐχθρόν
χαῖρε, ὅτι ἐμεγάλυνας τοῖς σοῖς πόνοις τόν Χριστόν.
Χαῖρε, ὁ ὑπό χθόνα πλεῖστα ἔτη τελέσας
χαῖρε, ὁ θεία νεύσει ἐκ τῆς γῆς ἀναλάμψας.
Χαῖρε, ψυχῶν καθαίρων τούς μώλωπας
χαῖρε, δεινῶν ἐκκαινῶν τούς σκόλοπας.
Χαῖρε, ἀεί τάς ἰάσεις παρέχων
χαῖρε, ἡμῶν ἀεί προστατεύων.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Ὕμνησαν τόν Σωτῆρα, τῆ εὑρέσει θεόφρον, τῶν θείων καί πανσέπτων ὀστῶν σου, εὐσεβῶν οἱ δῆμοι πανδημεί, ὅτι ταύτᾳ ἀσινῆ διετήρησεν, ὑπό τήν γῆν χρόνοις πλείοσιν, ἀ τιμῶντες Εφραίμ βοῶμεν

Ἀλληλούια.

Φύλαττε τήν Μονήν σου ἀπό πάσης ἀνάγκης, τῆ σή πρός τόν Σωτῆρα πρεσβεία, καί δίδου ταύτῃ πάτερ Εφραίμ, τά τῆς εὐλογίας τῆς σής δωρήματα, ἰδού γάρ τῆ σή χάριτι, προστρέχει ἀεί ἐκβοῶσα

Χαῖρε, ἡμῶν τό ἄρρηκτον τεῖχος
χαῖρε, πιστῶν ἀτίνακτος πύργος.
Χαῖρε, τῆς Μονῆς σου φρουρός ἀσφαλέστατος
χαῖρε, τῶν τεκνίων σου φύλαξ καί ἔφορος.
Χαῖρε, στήριγμα θεόσδοτον εὐλαβῶν μοναζουσῶν
χαῖρε, καύχημα οὐράνιον τῶν πιστῶν ἀσκητριῶν.
Χαῖρε, ὅτι βραβεύεις τοῖς πιστοῖς τάς αἰτήσεις
χαῖρε, ὅτι προσδέχῃ σῶν υἱῶν τάς δεήσεις.
Χαῖρε, ἡμῖν ἐκφαίνων τά κρείττονα
χαῖρε, ἀεί ἐκτρέπων τά χείρονα.
Χαῖρε, Χριστῷ ὑπέρ πάντων πρεσβεύων
χαῖρε, παθῶν τήν ἐνέργειαν φλέγων.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Χάριτας ἀναβλύζεις, καί πολλήν εὐφροσύνην, καί θείαν ἀγαλλίασιν Πάτερ, καί εὐφραίνει ἡμῶν τάς ψυχάς, καί καθαγιάζει ὁμοῦ τά σώματα, ἡ θήκη τῶν λειψάνων σου, τῶν ἐκβοώντων τῆ Τριάδι

Ἀλληλούια.

Ψάλλοντες ἐν αἰνέσει, τούς ἀγῶνας σου Πάτερ, ὑμνοῦμεν τήν δοθεῖσαν σοι χάριν καί παρεστῶτες τῆ σή σορῷ, τήν προστασίαν σου ἐπιβιώμεθα, ἤν δίδου ἡμῖν Ἅγιε, ὡς ἀν ἀεί σοι ἐκβοῶμεν

Χαῖρε, ἰσότιμος τῶν Ὁσίων
χαῖρε, συνόμιλος τῶν Μαρτύρων.
Χαῖρε, ἀϊδίων στεφάνων ὁ μέτοχος
χαῖρε, τρισηλίου ἐλάμψεως ἔμπλεως.
Χαῖρε, γέρας πολυτίμητον τῆς ἀγίας σου Μονῆς
χαῖρε, θέμεθλος νεόδμητος Ἐκκλησίας τῆς σεπτῆς.
Χαῖρε, ὁ κατευφράνας τῶν πιστῶν τάς χορείας
χαῖρε, ὁ ἀναφήνας ἀναβάσεις ἀγίας.
Χαῖρε, δι’ οὗ ἀνίας ῥυσθήσομαι
χαῖρε, δι’ οὗ παθῶν ἰαθήσομαι.
Χαῖρε, πιστῶν πρός Χριστόν ὁ μεσίτης
χαῖρε, καμού ἐν ταῖς θλίψεσι ῥύστης.

Χαίροις Πάτερ μακάριε.

Ὦ τρισόλβιε πάτερ, Εφραίμ Ὁσιομάρτυς, τῶν πάλαι Ἁγίων συμπολῖτα (ἐκ γ´), σύν αὑτοῖς δυσώπει τόν Χριστόν, ὡς ἀν ποικίλων ῥυόμεθα θλίψεων, καί ζωῆς τῆς μελλούσης τύχωμεν οἱ τῷ Θεῶ βοῶντες

Ἀλληλούια.

Καί αὖθις τό Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τῆ ὑπερμάχῳ.
Ὤσπερ ἀστήρ νεοφανής ἡμῖν ἀνέτειλας, τῆ φανερώσει τῶν σεπτῶν Πάτερ Λειψάνων σου, καί θαυμάτων ταῖς ἀκτίσι πᾶσιν ἐκλάμπεις. Ἀλλά πλήρου τά αἰτήματα ἑκάστοτε, τῶν πιστῶς σοι προσιόντων Εφραίμ Ἅγιε, καί βοώντων σοι χαίροις Πάτερ μακάριε.

Δίστιχον.
Εφραίμ χαράν δίδου μοι τήν οὐρανίαν
Γερασίμῳ χαῖρε σοι ἀναβοῶντι.

Παρακλητικός Κανών εις τον Άγιον Οσιομάρτυρα Εφραίμ τον Θαυματουργόν

Χαιρετισμοί εις τον Άγιον Εφραίμ τον Ιερομάρτυρα και θαυματουργόν

Ἦχος πλ. δ΄. Τῆ ὑπερμάχῳ.
Τῷ Ἀθλοφόρῳ καί Σεπτῷ Ἱερομάρτυρα ὡς λυτρωθέντες τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια ἀναμέλποντες βοήσωμεν ὁμοφρόνως Αλλ’ως ἔχων παρρησίαν πρός τόν Κύριον ταῖς πρεσβείαις Ἅγιε σκέπε τήν μονήν σου, τούς σοι κράζοντας, σῶσον ἡμᾶς, Ἐφραίμ πανσεβάσμιε.

Ἄγγελος ὤσπερ ἄλλος ἐπί τῆς γῆς ἐπολιτεύσω, Ὅσιε Εφραίμ πατήρ ἡμῶν (τρίς), διόπερ καί μαρτυρικοῦ τέλους ἠξιώθης Ἅγιε, ὅθεν βοῶμεν σοι ταῦτα.

Χαῖρε Ἐφραίμ τοῦ κόσμου διάσωσμα.
Χαῖρε τῶν ἀσθενούντων τό ταχύτατον ἄκουσμα.
Χαῖρε πεπτωκότων ταχείᾳ ἀντίληψις.
Χαῖρε τῶν θλιβομένων θεία παράκλησις.
Χαῖρε ὅτι τάς αἰτήσεις ἐκπληροῖς ὑπερφυῶς.
Χαῖρε Ἐφραίμ ἀσκητῶν ὡραιότης.
Χαῖρε τῶν Μαρτύρων Χριστοῦ θεία λαμπρότης.

 

Χαῖρε Εφραίμ τό θεῖον καύχημα.

Βλέπων σε Κύριος Θεός τις ὕψος ἀρετῶν ἀνελθόντα μέγα καί θάλων ὑψώσαι ψυχήν σου ἀγίαν σε ἤγειρεν εἰς θείους πόθους καί οὕτως ἀρθείς ἐκ δυνάμεως Πάτερ εἵς δύναμιν, ψάλλεις αὑτῷ ἀσιγήτῳ φωνῇ.

Ἀλληλούια.

Γνώντες Σε επ’εσχάτων τόν εἰς πλείστους αἰῶνας τῆ γῆ κρυπτόμενον ἐν ἀποκαλύψει θαυμαστῇ, ὡς Κύριος Παντοκράτωρ ἠθέλησεν ἐφανέρωσεν ἡμῖν τό θεῖον καί χαριτόβρυτον λείψανον σου. Ὅθεν χαράς ἀφάτου ἐμπλησθέντες βοῶμεν σοι ταῦτα.

Χαῖρε Εφραίμ τῶν Ἀγγέλων ἐφάμιλλε,
Χαῖρε τῶν Ἀσκητῶν καί Ὁσίων ὁμόσκηνε.
Χαῖρε ὅτι κατελάμπρυνας ὀρθοδόξων τούς χορούς.
Χαῖρε ὅτι ᾐχμαλώτισας τούς νοοῦντας τηλαυγώς.
Χαῖρε τό μυρίπνοον Ἄνθος τό τῆς Ἁγνείας.
Χαῖρε τό μῆκος τῆς ἐγκρατείας.
Χαῖρε πηγῇ οὐρανίων ἐλλάμψεων.
Χαῖρε Ἱερέ θυσαύρε τῆς Μονῆς μᾷς ἀτίμητε.

 

Χαῖρε Εφραίμ Ὁσίων τό καύχημα.

Δύναμις ἀνεφάνης τῆς Μονῆς μᾷς ἐν Μέσῳ, ἐμνέων, φωτίζων καί καθοδηγῶν τούς ἐν πίστει σοι προστρέχοντας, ὅθεν καί μετά φόβου βοῶμεν τῷ Κυρίῳ.

Ἀλληλούια

Ἔχομεν σε Προστάτην μέγαν καί πολιοῦχον ἐν τῆ Ἀγία καί Ἱερά Μονή σου, εἰς ἤν ἤσκησας Ἅγιε μου, καρδίας πόθῳ φλεγόμενος, δι’ο ἀκούεις τούς μεσ’ευλαβείας καί βοῶντας σοι ταῦτα.

Χαῖρε Ἐφραίμ βάσις τῆς εὐσεβείας..
Χαῖρε τό νῖκος τῶν ἐν κινδύνοις εὑρισκομένων Μακάριε.
Χαῖρε Μονῇ σου νῦν καυχᾶται θαυμαστῶς.
Χαῖρε ὅτι χαίρει αὑτῇ τό σόν λείψανον ἔνωρον.
Χαῖρε Ἐφραίμ Μεγαλομάρτυς Ὁσίων τό καύχημα.
Χαῖρε, ἐμοῦ τις ἀθλίας τό θεῖον διάσωσμα.
Χαῖρε Ἐφραίμ τῆς ψυχῆς μου θεία εὐφροσύνη.
Χαῖρε τῶν ταπεινῶν τῆ καρδία θεία χαρμοσύνη.

Χαῖρε Εφραίμ Πανσεβάσμιε.

Ζήλων ἐξήλωσας θεῖον πόθον ἐν τῆ ψυχή σου, Ἅγιε μου Ἐφραίμ ἀπό βρέφους ἐξῆλθεν ἐκζητῶν Κύριον τόν Θεόν σου, Ὀν ἠγάπησας Τίμιε Πάτερ καί εὔρων αὑτόν χαίρων τῆ ψυχή καί τῆ καρδία, ψάλλεις αὑτῶν τόν ὕμνον.

Ἀλληλούια.

Ἠθέλησας Ἅγιε μου καί ἐπήρθης εἰς ὕψος μέγα δι’αγώνων θαυμαστῶν, ὅτι τῆ ἀσκήσεις ὡς ἄσαρκος ἐπολιτεύσω, δι’ο καί μαρτυρικοῦ τέλους ἠξιώθης Μακάριε, ἡμεῖς δε οἱ ἀνάξιοι δούλοισου, θείου πόθου ἐμπλησθέντες ἐκ τοῦ πλήθους τῶν φρικτῶν θαυμασίων σου βοῶμεν σοι ταῦτα.

Χαῖρε τῶν πιστῶν μέγας ἀντιλήπτωρ.
Χαῖρε ἀεί πλουτιστά τῶν πενήτων.
Χαῖρε Μοναζόντων τό θεῖον ἐντρύφημα.
Χαῖρε τοῦ Παραδείσου τό θεῖον καύχημα.
Χαῖρε ὅτι οἱ παράνομοι σε προσήλωσαν ἐπί παλαιοῦ δένδρου καί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐζήλωσας τό ἑκούσιον πάθος τοῦ Δεσπότου τῶν ὅλων.
Χαῖρε εἰς οὑν τῆ γαστέρα ἀνημμένον ξύλον ἐχώρησαν καί τοῦ ἐχθροῦ τάς ενάδρας πάτερ Ἅγιε ἀπετέφρωσας.
Χαῖρε ὅτι τήν Ἀγίαν σου σιαγόνα ἐτέθλασαν οἱ παράνομοι καί τοῦ Σωτῆρος τῶν ὅλων ἐμιμήσω τά ῥαπίσματα Ὅσιε.
Χαῖρε ὅτι εἰς τάς Ἀγίας σου πλεύρας μώλωπας κατεδέξω, τοῦ λογχευθέντος αιν ἄχραντοι πλευράν εξεικονίσας, Πάτερ Ὅσιε, ὅθεν βοῶμεν σοι.

Χαῖρε Εφραίμ Πανσεβάσμιε.

Θαύμασι σου φρικτοῖς ἐκόσμησας Ἅγιε μου τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, διό καί ἡμεῖς κατά χρέος βοῶμεν τόν ὕμνον τῷ Σωτῆρι ἡμῶν Θέο.

Ἀλληλούια.

Ἰδόντες τήν Ἀγία σου μορφήν καί ἐμπλησθέντες τῶν ἀπείρων θαυμασίων σου, χαράς ἀφάτου καί ἀγαλλιάσεως ἐπλήσθημεν ἀναβοώντες σοι ταῦτα.

Χαῖρε ΕφραίμΑγγέλων ἔπαινος.
Χαῖρε τῶν θλιβομένων ταχέως προσθάνων.
Χαῖρε Ἅγιε μου Εφραίμ ἡμῶν σωτηρία.
Χαῖρε ὅτι διά σου χέονται μύρα θεία.
Χαῖρε ὅτι ὑμεῖς διά τῶν ἐνδόξων ἀγώνων σου τῶν παθῶν κλεθαρώθημεν.
Χαῖρε Ἐφραίμ λυτρωτά τῶν ἐν ζάλη.
Χαῖρε ἀεί βοηθέ τῶν βοώντων.

 

Χαῖρε Εφραίμ πατέρων τό καύχημα.

Κύρικες γεγονότες τῶν ἀπείρων καί φρικτῶν σου θαυμάτων, Ἅγιε μου Εφραίμ θαυματουργέ Ἱερώτατε, τοῖς αἰτοῦσι, σε ἀφθόνως τά χαρίσματα νέμεις, ὅθεν ψάλλομεν σοι.

Ἀλληλούια.

Λαμπρός καί φωτοφόρος οράσαι τοῖς σε ποθοῦσι ἔνδοξε, διό καί τάς ἰάσεις Εφραίμ δωρίζεις τοῖς μετά πίστεως προσερχομένοις καί βοῶντας πρός σε ταύτᾳ

Χαῖρε φώς τοῖς ἐν σκότει φαίνων.
Χαῖρε τῶν ἀνθρώπων τάς ψυχάς καταυγάζων.
Χαῖρε μετανοούντων ταχείᾳ διόρθωσις.
Χαῖρε τῶν ἀσθενούντων θεία παράκλησις.
Χαῖρε τῶν πονεμένων παραμυθία.
Χαῖρε τῶν θλιβομένων ὅρμος παρηγορίας.
Χαῖρε βάσις τῆς εὐσεβείας.
Χαῖρε δι’ου χέονται μύρα θεία.

Χαῖρε Εφραίμ Πανσεβάσμιε.

Μίαν θεότητα ἐν τρισί τοῖς προσώποις, ἀοίδιμε ἐκήρυξας μέσον τῶν παρανόμων, ὅθεν καί τάς φρικτάς ὑπέμεινας μαστιγώσεις, κραυγάζων αἰωνίως τῷ Κυρίῳ σου.

Ἀλληλούια.

Ναός θεοῦ ἐχρημάτισας Ὅσιε Πτηρ ἡμῶν, διό καί οἱ προστρέχοντες ἐν πίστει τῶν Ἱερῶ Ναῶ σου λαμβάνουσι ἰάματα ψυχῶν τε καί σωμάτων καί πάσης ἀσθενείας, ὅθεν ἐν κατανύξει ψυχῆς βοῶμεν σοι ταῦτα

Χαῖρε Ἐφραίμ τῶν Ἀγγέλων δόξα καί καύχημα.
Χαῖρε τῶν νοσούντων τό ταχύτατον ἄκουσμα.
Χαῖρε ὅτι Ἰατρεῖον ἐδείχθη Ἱερά  Μονῇ.
Χαῖρε ὅτι οἱ ἀσθενοῦντες απολαμβάνουν ὑγιεῖς.
Χαῖρε τῶν Ἁγίων Πατέρων θεῖον ἐκλόγιον.
Χαῖρε ψυχῶν θλιβωμένων Σύ γλυκήτατων παραμύθιον.
Χαῖρε τῶν ἐν νυκτί καθεύδουσι Νεφέλη ὁλόφωτε.
Χαῖρε Προστάτα τῆς Ἱεράς Μονῆς ἡμῶν Πανσεβάσμιε.

 

Χαῖρε Ἐφραίμ Πατέρων Μακάριε.

Ξένα καί παράδοξα θύματα Κύριος ἔδειξεν ὑμῖν φανερώσας τό θεῖον καί θαυματόβρυτον τίμιον λείψανον σου καί ἐπληρώθη σύμπασα γῆ ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ θείου μύρου σου, δι’ο βοῶμεν σοι, ἀκαταπαύστου φωνῇ.

Ἀλληλούια.

Ὅλος ὑπάρχων Θείου φωτός, ἐχώρησας Ἅγιε μου, ὡς γενναῖος ὁπλίτης ἐν μέσῳ λύκων αἱμοβόρων τρανώς ὁμολογήσας Τριάδα τήν Αγίαν, δι’ην τό Σόν αἷμα ἐξέχεας, Ἐφραίμ ἁγιώτατε πατήρ ἡμῶν, ὅθεν ψάλλομεν σοι ἐπινίκιον ᾠδήν.

Χαῖρε τήν ὀρδήν τῶν τυράννων τρανώς πατήσας.
Χαῖρε τούτων τήν ἄνοιαν παρρησία ἐλέγξας.
Χαῖρε ὅτι κατεπάτησας κατά κράτος τόν ἐχθρόν.
Χαῖρε ὅτι σύ κατήφρανας τῶν Ἀγγέλων τόν χορόν.
Χαῖρε ὅτι ἐν τοῖς γενναίοις σοι ἄθλοις ἡγίασας τό ὄρος τῶν Ἀμώμων.
Χαῖρε ὅτι Σύ ἐπί πλεῖον ἐδόξασας τήν Ἱεράν Μονῆς τῆς θεοτόκου.
Χαῖρε φωτολαμπάς Ἀσκητῶν ὡραιότης.
Χαῖρε τῶν ἐκ παρθενία ἀσκούντων θεία Ἁγνότης.

 

Χαῖρε Εφραίμ Πατέρων Μακάριε.

Πᾶσαν τοῦ ἐχθροῦ πατήσας τήν δύναμην, φοβερός ὤφθης τοῖς δαίμοσι, διά τοῦτον προστάτην Σε μέγα κακτήμεθα οἱ ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς ὑπάρχοντες, ὅθεν βοῶμεν σοι τόν Ὕμνον.

Ἀλληλούια.

Ῥεῖθρα θείου μύρου σορός τῶν λειψάνων σου, Ἐφραίμ θαυματουργέ ἀναβλύζεις, δι’ο καί τοῖς πάσχουσι ἐν ἀσθενείας πικραῖς τάς ἰάσεις δωρίζεις εἰς τούς μετά πίστεως καταφεύγοντας ὅσιε Πάτερ, ὅθεν βοῶμεν σοι ταύτᾳ

Χαῖρε τό οὐράνιον μύρων ἐκχέων.
Χαῖρε τῶν ψυχῶν καθαρτύριον φέρων.
Χαῖρε Σύ ἀκένωτος θυσαυρός μέγας.
Χαῖρε ὅτι Σύ ὑπάρχεις τῆς Μονῆς ἡμῶν καύχημα μέγα.
Χαῖρε ἰατρεῖον ψυχῶν καί σωμάτων ἀμίσθων.
Χάρε τοῦ Χριστοῦ φροντιστήριον τιμιωτάτων.
Χαῖρε Μοναζόντων τό θεῖον ἐντρύφημα.
Χαῖρε τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς γῆς τό θεῖον ἐγκαλώπισμα.

Χαῖρε Εφραίμ Πανσεβάσμιε.

Σε καύχημα καί τεῖχος μέγα, ἱερά Μονή σου κεκτημένη βοᾶ σοι, ἐλαπρύνθη μου τό κάλλος, ἔτι δε καί εὐπρέπεια μου, ἐπί ταῖς ποικίλαις ἀσκήσεσι καί φρικτοῖς μαρτυρικοῖς ἀγωνίσμασοι τοῦ θεράποντος μου Ἐφραίμ τοῦ Ἱερομάρτυρος. Ὅθεν συγκαλῶ τῆς ἐμάς φίλας καί γείτονας, ἶνα ψάλλωμεν τῷ Κυρίῳ τόν Ὕμνον.

Ἀλληλούια.

Ψάλλοντες σου ἐπινίκιον Ὕμνον Ἅγιε μου Έφραίμ πανσεβάσμιε, ἐν πίστει πολλῇ καί πόθῳ καρδίας σε ἱκετεύομεν οἱ ἀνάξιοι δοῦλοι σου μή διαλείπεις ὑπέρ ἡμῶν πρεσβείαν πρός Κύριον ποιούμενος ἶνα βοῶμεν σοι ταύτᾳ

Χαῖρε ἰατρέ ἄμισθε τῶν ἐν πίκραις ἀσθενείας κατακειμένων.
Χαῖρε ἀεί βοηθέ τῶν ἐν ἀνάγκαις εὑρισκομένων.
Χαῖρε ὅτι τάς αἰτήσεις ἐκληροῖς ὑπερφυῶς.
Χαῖρε ὅτι τούς νοσούντας ἐκ θανάτου ζωοποιεῖς.
Χαῖρε ὅτι ἁγιάζεις τούς προστρέχοντας σοι καθαρῶς.
Χαῖρε ὅτι φωτίζεις τάς καρδίας τῶν ταπεινῶν.
Χαῖρε Ἐφραίμ χαρά τῶν ἐν ζάλη.
Χαῖρε ἀεί τῶν ἐν πίστει βοώντων.

Χαῖρε Πάτερ Πανσεβάσμιε.

Ἅγιε μου Εφραίμ Μεγαλομάρτυς αθλητά.(τρις).

Σου δεόμεθα καί σε παρακαλοῦμεν, μή παρίδῃς τάς δεήσεις τῶν δούλων σου θεραπευτῶν ἡμῶν τάς ψυχάς καί τά σώματα Καταξιῶν ἤμας τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, ὅπως ἐπαξίως ψάλλομεν σοι τῶν Ὕμνον.

Ἀλληλούια.

Ἄγγελος ὤσπερ ἄλλος ἐπί τῆς γῆς ἐπολιτεύσω Ὅσιε Ἐφραίμ Πατήρ ἡμῶν διόπερ καί μαρτυρικοῦ τέλους ἠξιώθης. Ἅγιε, ὅθεν βοῶμεν σοι ταύτᾳ

Χαῖρε Εφραίμ τοῦ κόσμου διάσωσμα.
Χαῖρε τῶν ἀσθενούντων τό ταχύτατον ἄκουσμα.
Χαῖρε πεπτοκότων ταχείᾳ ἀντίληψις.
Χαῖρε τῶν θλιβομένων θεία παράκλισης
Χαῖρε ὅτι τόν παράλυτον ἡνωρθώσω θαυμαστῶς.
Χαῖρε ὅτι τάς αἰτήσεις ἐκπληροῖς ὑπερφυῶς.
Χαῖρε Εφραίμ ἀσκητῶν ὡραιότης.
Χαῖρε τῶν Μαρτύρων Χριστοῦ θεία λαμπρότης.

 
Χαῖρε Εφραίμ τό θεῖον καύχημα.
 
Ἦχος πλ. δ΄. Τῆ ὑπερμάχῳ.
Τῷ Ἀθλοφόρῳ καί Σεπτῷ Ἱερομάρτυρι ὡς λυτρωθέντες τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια ἀναμέλποντες βοήσωμεν ὁμοφρόνως Αλλ’ως ἔχων παρρησίαν πρός τόν Κύριον ταῖς πρεσβείαις Ἅγιε σκέπε τήν μονήν σου, τούς σοι κράζοντας, σῶσον ἡμᾶς, Ἐφραίμ πανσεβάσμιε.