Χαιρετισμοί εις τον Άγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως του εν Αιγίνη του Θαυματουργού

Ποίημα Γερασίμου μοναχού Μικραγιαννανίτου

Μαζί με τούς Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας, που τόσες φορές ἔψαλλες ἅγιε μου, με τήν γλυκύτατη φωνή σου καί τήν ὀλόθερμη ψυχή σου, θα ψάλλω καί τούς δικούς σου χαιρετισμούς, που με τόση ἐπιτυχία ἔγραψε ἅγιος ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας Γεράσιμος Μοναχός Μικραγιαννανίτης σε μιᾷ γαλήνια καί φωτεινῇ ἀκροτοπία στο Περιβόλι τῆς Παναγίας, τό Ἂγιο Ὄρος.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.
Ὀρθοδοξίας τόν ἀστέρα τόν νεόφωτον, καί Ἐκκλησίας τό νεόδμητον προτείχισμα, ἀνυμνήσωμεν καρδίας ἐν εὐφροσύνῃ· δοξασθείς γάρ ἐνεργείᾳ τῇ τοῦ Πνεύματος, ἀναβλύζει ἰαμάτων χάριν ἄφθονον, τοῖς κραυγάζουσι·
Χαῖροις Πάτερ Νεκτάριε.

Ἄνθρωπος οὐρανόφρων, ἀνεδείχθης ἐν κόσμῳ, Νεκτάριε Χριστοῦ Ἱεράρχα (ἐκ γ΄)· ζωήν γάρ ὁσίαν διελθών, ἀκέραιος, ὅσιος καί θεόληπτος ἐν πᾶσιν ἐχρημάτισας· ἐντεῦθεν παρ’ ἡμῶν ἀκούεις·

Χαῖρε, δι’ οὗ οἱ πιστοί ὑψοῦνται·
Χαῖρε, δι’ οὗ οἱ ἐχθροί θαμβοῦνται.
Χαῖρε, τῆς σοφίας κρατήρ ὁ χρυσότευκτος·
χαῖρε,  τῆς κακίας πρηστήρ ὁ νεότευκτος.
Χαῖρε, οἶκος ἁγιώτατος ἐνεργείας θεϊκῆς·
χαῖρε,  βίβλος θεοτύπωτος πολιτείας τῆς καινῆς.
Χαῖρε, ὅτι ἀρτίως ἡμιλλήθης Ἁγίοις·
χαῖρε,  ὅτι ἐμφρόνως ἐχωρίσθης τῆς ὕλης.
Χαῖρε, λαμπρόν τῆς πίστεως τρόπαιον·
χαῖρε,  σεπτόν τῆς χάριτος ὄργανον.
Χαῖρε, δι’ οὗ Ἐκκλησία χορεύε·  
χαῖρε,  δι’ οὗ νῆσος Αἴγινα χαίρει.

Χαῖροις Πάτερ Νεκτάριε.

Βλέμματι διανοίας, ἔτι ὧν νεανίας, κατώπτευσας τήν θείαν ἀκτῖνα, ὑφ’ ἧς καταλαμφθείς τήν  ψυχήν, τῷ φωτί τῶν θείων ἐντολῶν Ὅσιε, ἠρετίσω πορεύεσθαι, ἐκ νεότητος Χριστῷ ψάλλων·

Ἀλληλούϊα.

Γέγονας ἐν τῇ πόλει Κωνσταντίνου θεόφρον, τῷ θείῳ ἱθυνόμενος φόβῳ, ἐν ἧ τά κρείττονα μελετών, φρονήσεως θείας ἔμπλεως πέφηνας, εὐφραίνων ἐν τοῖς λόγοις σου τούς ἐκβοῶντάς σοι τοιαῦτα·

Χαῖρε, τό κλῆμα τῆς ἀφθαρσίας·
χαῖρε,  τό νέκταρ τῆς ἀμβροσίας.
Χαῖρε, τοῦ Σωτῆρος θεράπον θεόληπτε·
χαῖρε,  τῶν Πατέρων τῶν πάλαι ὁμότροπε.
Χαῖρε, πέτρα νεοσμίλευτος νοητῆς οἰκοδομῆς·
χαῖρε,  στέφος τό νεόπλοκον Ἐκκλησίας τῆς σεπτῆς.
Χαῖρε, ὅτι ἐφάνης ὡς νεόδρεπτον ῥόδον·
χαῖρε,  ὅτι ἐδείχθης ὡς θεόδεκτον δῶρον.
Χαῖρε, ἀστήρ ὁ νέος τῆς Πίστεως·
χαῖρε,  λαμπτήρ τῆς δόξης τοῦ Κτίσαντος.
Χαῖρε, ἠθῶν οὐρανίων ταμεῖον·
χαῖρε,  σεπτῶν ἀρετῶν ἐκμαγεῖον.

Χαῖροις Πάτερ Νεκτάριε.

Δόξαν τήν τῆς σοφίας ὁλοτρόπως ποθήσας καί ταύτην ἐκ παιδός ἐκζητήσας, τόν Χριστόν ἱκέτευες τυχεῖν τοῦ καλλίστου ἐφετοῦ,  θερμοῖς δάκρυσι· καί τυχών τῆς ἐφέσεως Νεκτάριε, πιστῶς ἐβόας·

Ἀλληλούϊα.

Εὔφρανας τήν ψυχήν σου, ὡς οἱ πάλαι Πατέρες Βασίλειος σύν τῷ Γρηγορίῳ, παιδευμάτων τῇ κτήσει σαφῶς, ἐν Ἀθῆναις μαθητεύσας Νεκτάριε· διό τοῖς σοῖς χαρίσμασιν ἡδόμενοι, σοί ἐκβοῶμεν·

Χαῖρε, φωτός οὐρανίου τέκνον·
χαῖρε,  τερπνόν εὐσεβείας δένδρον.
Χαῖρε, τῆς τοῦ κόσμου ἀπάτης ὑπέρτερος·
χαῖρε,  τῇ μεθέξει τοῦ κρείττονος ἔνθεος.
Χαῖρε, νοῦς ὁ θεοφόρητος, πλήρης θείων ἐννοιῶν·
χαῖρε,  ἄνθραξ θείου Πνεύματος, πῦρ ἀνάπτων νοερόν.
Χαῖρε, ὅτι ἀμέμπτως τήν ζωήν διανύεις·
χαῖρε,  ὅτι τήν πλάνην τοῦ Βελίαρ ἐκλύεις.
Χαῖρε, Χριστοῦ δεχθείς τήν ἀγάπησιν·
χαῖρε,  καλῶν ἐνέγκας τήν ἄνθησιν.
Χαῖρε, πιστῶν νεοστήρικτον ἔρκος·
χαῖρε,  ἐχθρών καιριώτατον βέλος.

Χαῖροις Πάτερ Νεκτάριε.

Ζήλῳ θείῳ θεόφρον, τῶν Ὁσίων Πατέρων, ποθήσας τόν  ἰσάγγελον βίον, ἐν Χίῳ ἠμφιάσω σεπτῶς τῶν μοναχῶν τό σχῆμα τό οὐράνιον καί τόν  ἐχθρόν ἐγύμνωσας, ἐν τῷ ψάλλειν ἀεί Κυρίῳ·

Ἀλληλούϊα.

Ἤκουσε προσευχῆς σου ὁ Δεσπότης ἐξ ὕψους, βοήσαντος Αὐτῷ ἐκ καρδίας, καί ἐπέταξε τῇ θαλάσσῃ καί ἔση εἰς αὖραν ὁ κλύδων Ὅσιε· θαυμάσαντες δέ ἅπαντες οἱ σωθέντες πιστῶς ἐβόων·

Χαῖρε, Θεοῦ ὁ θεῖος θεράπων·
χαῖρε,  πηγή ποικίλων θαυμάτων.
Χαῖρε, Ἐκκλησίας φωστήρ ὁ νεόφωτος·
χαῖρε,  τῶν Ἁγίων ἁπάντων ἰσότιμος.
Χαῖρε, σκεύος πολυτίμητον οὐρανίων δωρεῶν·
χαῖρε,  κῆπος ὁ νεόβλαστος μακαρίων ἀρετῶν.
Χαῖρε, ὅτι θαλάσσης κατευνάζεις τόν σάλον·
χαῖρε,  ὅτι τῷ λόγῳ ἀπελέγχεις πᾶν φαύλον.
Χαῖρε, Χριστοῦ τό νέον ἐκλόγιον·
χαῖρε,  ἠθῶν ὁσίων γεώργιον.
Χαῖρε, ζωῆς θιασώτης ὁσίας·
χαῖρε, χαρᾶς βραβευτής οὐρανίας.

Χαῖροις Πάτερ Νεκτάριε.

Θαυμαστός ἀνεδείχθης ἐν ἐσχάταις ἡμέραις, ἐν βίῳ Ἱεράρχα ἁγίῳ, τῶν πάλαι Ἁγίων τήν ζωήν χαρακτηρίσας ἐμφανῶς τοῖς τρόποις σου, καί δοξασθείς τοῖς θαύμασι, κινδύνων σώζεις τούς βοώντας·

Ἀλληλούϊα.

Ἱεράρχης θεόφρων ἐκλογῇ θεοκρίτῳ, ἐδείχθης ἀληθῶς ἐν Αἰγύπτῳ καί Πενταπόλεως Ποιμήν, κατά Παῦλον τόν Μέγαν, ὥφθης ἔνθεος· διό τήν πολιτείαν σου ἐθαύμαζον πιστοί βοῶντες·

Χαῖρε, ὁ ἔνθους τῇ πολιτείᾳ·
χαῖρε,  ὁ τύπος τῇ εὐσεβείᾳ.
Χαῖρε, τῶν Ὁσίων Πατέρων ἐφάμιλλος·
χαῖρε,  Ἱερέων ὁ νέος διάκοσμος.
Χαῖρε, σκήνωμα πραότητος καί ἀγάπης θησαυρός·
χαῖρε,  σκεῦος ἱλαρότητος καί ἐλέους χορηγός.
Χαῖρε, ὅτι ἐφάνης Ἐκκλησίας λαμπρότης·
χαῖρε,  ὅτι τυγχάνεις εὐσεβούντων φαιδρότης.
Χαῖρε, εἰκών ἀρίστης βιώσεως·
χαῖρε,  τυχών σαφῶς τῆς θεώσεως.
Χαῖρε, κανών τῆς ἀρχιερωσύνης·
χαῖρε,  λαμπτήρ τῆς θεοῤῥημοσύνης.

Χαῖροις Πάτερ Νεκτάριε.

Κόσμος τῆς ἐν Αἰγύπτῳ Ἐκκλησίας ὡράθης, ὡς τοῦ Εὐαγγελίου ἐργάτης· ἐντεῦθεν τῶν πιστῶν οἱ χοροί, ὑφηγητήν σε θεῖον Πάτερ κτησάμενοι, τά κρείττω ἐπαιδεύοντο, βοῶντες σύν σοί τῷ Κυρίῳ·

Ἀλληλούϊα.

Λάμψας ἐν τῇ Ἑλλάδι, ὡς Ἀπόστολος ἄλλος, λαμπρύνεις εὐσεβῶν τάς καρδίας, τῷ φέγγει τῶν θείων διδαχῶν καί ταῖς ἀκτῖσι τοῦ βίου σου, Ὅσιε· διό τῇ σῇ λαμπρότητι φωταγωγούμενοι βοῶμεν·

Χαῖρε, τό ἄστρον τῆς Ἐκκλησίας·
χαῖρε,  ἡ σάλπιξ τῆς αληθείας.
Χαῖρε, Ἀποστόλων τόν ζῆλον κτησάμενος·
χαῖρε,  ἰαμάτων τήν χάριν δεξάμενος.
Χαῖρε, ῥήτωρ ἐνθεώτατος τῶν ῥημάτων τῆς ζωῆς·
χαῖρε,  λόγου τοῦ τῆς χάριτος ὁ σοφός ὑφηγητής.
Χαῖρε, ὅτι καθαίρεις ψυχικάς διαθέσεις·
χαῖρε,  ὅτι ῥυθμίζεις καρδιῶν τάς ἐφέσεις.
Χαῖρε, πιστῶν ὁ μέγας διδάσκαλος·
χαῖρε,  Χριστοῦ ὁ μύστης ὁ ἄριστος.
Χαῖρε, πολλούς πειρασμούς ὑπομείνας·
χαῖρε,  ψυχάς πρός Θεόν οδηγήσας.

Χαῖροις Πάτερ Νεκτάριε.

Μέγας ἐν Ἱεράρχαις καί σοφοῖς διδασκάλοις, ὡς μύστης ταπεινώσεως ὥφθης· διόπερ ὡς κλῆρον πατρικόν, τάς σάς θεογράφους δέλτους κατέλιπες τῇ Ἐκκλησίᾳ, Ἅγιε, ἐν αἷς πιστῶς ἐντυφῶντες, τῷ σε δοξάσαντι βοῶμεν·

Ἀλληλούϊα.

Νέκταρ δικαιοσύνης καί ζωῆς θείας δρόσον, τῇ θείᾳ ἐπομβρία, θεόφρων, οἶα νεφέλη πνευματική, ἐν αὐχμώδει καιρῷ ἡμῖν ἐπόμβρισας, εὐφραίνων τάς ψυχάς ἡμῶν καί διεγείρων τοῦ βοᾶν σοι·

Χαῖρε, ἡ δρόσος τῆς θυμηδίας·
χαῖρε,  ἡ αὔρα τῆς ἀφθαρσίας.
Χαῖρε, ὁ πηγάσας τό ὕδωρ τῆς χάριτος·
χαῖρε,  ὁ ἐμφράξας τό στόμα τοῦ δράκοντος.
Χαῖρε, ἔαρ ἁγιότητος ἐν χειμῶνι νοητῷ·
χαῖρε,  σέλας νεοφώτιστον ἐν τῷ σκότει τῷ δεινῷ.
Χαῖρε, ὅτι συγχέεις ἀσεβῶν τάς ἐννοίας·
χαῖρε,  ὅτι εὐφραίνεις εὐσεβῶν τάς καρδίας.
Χαῖρε, λαῶν Ὀρθοδόξων στήριγμα·
χαῖρε,  πολλῶν κακοδόξων σύντριμμα.
Χαῖρε, χορῶν κενολόγων ἡ πτῶσις·
χαῖρε,  πολλῶν ἀσθενούντων ἡ ῥῶσις.

Χαῖροις Πάτερ Νεκτάριε.

Ξένα θαύματα, Πάτερ, ἡ σή θήκη πηγάζει καί σώζει τούς ἐν πόνοις τελοῦντας· διό τῇ σῇ Μονῇ πανταχόθεν συῤῥέουσιν ἄνθρωποι καί λύτρωσιν κομίζονται παρά σοῦ βοῶντες·

Ἀλληλούϊα.

Ὅρμον ἄκλυστον, Πάτερ, ἐν τῇ νήσῳ Αἰγίνης, ἀνέδειξας τήν θείαν Μονήν σου καί ἐν ταύτῃ σεπτῶν μοναστριῶν κυβερνήτης σοφός ἐχρημάτισας· Χριστῷ γάρ ταύτας, Ὅσιε, σαφῶς ὡδήγησας βοώσας·

Χαῖρε, ὁ νοῦς ἀσκήσεως θείας·
χαῖρε,  ἀδάμας τῆς καρτερίας.
Χαῖρε, ταπεινώσεως ἔμψυχον ἄγαλμα·
χαῖρε,  καθαρότητος θεῖον θησαύρισμα.
Χαῖρε, ἀπαθείας ἔσοπτρον καί ἀγνείας λαμπηδῶν·
χαῖρε,  ἐγκρατείας τέμενος καί ταμεῖον ἀρετῶν.
Χαῖρε, ὅτι διέπεις ἐν Θεῷ τήν Μονήν σου·
χαῖρε,  ὅτι παρέχεις πᾶσι τήν ἀῤῥωγήν σου.
Χαῖρε, λαμπρός τῆς Αἰγίνης ἔφορος·
χαῖρε,  πιστῶν ἀντιλήπτωρ ἕτοιμος.
Χαῖρε πολλούς ἐκ κινδύνων ἁρπάσας·
χαῖρε,  ἐχθροῦ τήν ὀφρύν κατασπάσας.

Χαῖροις Πάτερ Νεκτάριε.

Πλήρης χάριτος θείας καί ὀσμῆς οὐρανίας, ἡ θήκη τῶν λειψάνων σου πέλει, ἐν οἷς οὐ μόνον ἡ σή Μονή, ἀλλά καί πᾶσα ἡ Αἴγινα γάνυται καί πάντες ἁγιάζονται τῇ τούτων χάριτι, βοῶντες·

Ἀλληλούϊα.

Ῥεῖθρα βλύζουσι θεῖα τά σεπτά σου ὀστέα, πλούσια δωρεά οὐρανία, ἰαμάτων ἐσαεί πολλῶν καί νοσημάτων τόν ῥῦπον ἐκπλύνουσι· διό σου ἐκπληττόμενοι, ἧν εὗρες δόξαν ἐκβοῶμεν·

Χαῖρε, τό ῥεῖθρον τῶν ἰαμάτων·
χαῖρε,  ἡ λῦσις τῶν νοσημάτων.
Χαῖρε, πανταχοῦ ὁ προφθάνων καλούμενος·
χαῖρε,  ὁ κατ’ ὄναρ καί ὕπαρ φαινόμενος.
Χαῖρε, βρύσις ἡ πολύῤῥυτος συμπαθείας πατρικῆς·
χαῖρε,  βότρυς ὁ γλυκύτατος εὐφροσύνης ψυχικῆς.
Χαῖρε, ὅτι καρκίνου χαλεπόν παύεις πάθος·
χαῖρε,  ὅτι δαιμόνων καταλύεις τό θρᾶσος.
Χαῖρε, σοφῶν ματαίων ἡ σύγχυσις·
χαῖρε,  πιστῶν ἡ ἄρρηκτος σύναψις.
Χαῖρε, δι’οὗ Ἱεράρχαι κοσμοῦνται·
χαῖρε,  δι’οὗ μωρολόγοι τροποῦνται.

Χαῖροις Πάτερ Νεκτάριε.

Σκέπην σε καί προστάτην πᾶς πιστός ὀνομάζει, τυχών τῆς παρά σοῦ βοηθείας· τίς γάρ καλέσας σε εὐλαβῶς καί οὐκ ἔτυχε τῆς σῆς, Πάτερ, χάριτος; Ἅπασι γάρ τάχιστα τάς αἰτήσεις δίδως ἐν τῷ κράζειν·

Ἀλληλούϊα.

Τῶν πολλῶν σου θαυμάτων εἰς τήν σύμπασαν κτίσιν, ἐξῆλθε, θεοφόρε, ὁ φθόγγος· σύ γάρ τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν τάχος ἐπιφαίνη, Ἅγιε, καί σώζεις κινδυνεύοντας καί προΐστασαι τῶν βοώντων·

Χαῖρε, ὁ μέγας ἐν θαυμασίοις·
χαῖρε,  ὁ ἔνδοξος ἐν τοῖς Ἁγίοις.
Χαῖρε, ὁ ἀρτίως κυρώσας τά πρόπαλαι·
χαῖρε,  τῶν ἀρχαίων Πατέρων ὁμόστεφε.
Χαῖρε, θρίαμβος τῆς Πίστεως, ἔπαλξις τῶν εὐσεβῶν·
χαῖρε,  ἔκφανσις τῆς χάριτος, ἔκπληξις τῶν ἀσεβῶν.
Χαῖρε, ὅτι ἐμφαῖνεις ἀληθείας τήν δόξαν·
χαῖρε,  ὅτι ἐμφράττεις ἀνομίας τό στόμα.
Χαῖρε, χαρά πιστῶν καί κραταίωμα·
χαῖρε,  ψυχῶν κλονουμένων ἑδραίωμα.
Χαῖρε, δι’οὗ ὁ Χριστός ἐδοξάσθη·
χαῖρε,  δι’οὗ ὁ σατάν κατησχύνθη.

Χαῖροις Πάτερ Νεκτάριε.

Ὕμνον εὐχαριστίας σοί προσάδομεν, Πάτερ, σωζόμενοι ταῖς σαῖς προστασίαις· ἐν πάσῃ γάρ ἀνάγκῃ, ἡμᾶς ἐπερχομένων ἀπαλλάττεις θλίψεων· διό τήν σήν ἀντίληψιν κηῥύττομεν, Χριστῷ βοῶντες·

Ἀλληλούϊα.

Φλέγεις τήν τῶν δαιμόνων φρυγανώδη μανίαν, πυρί τῶν ἱερῶν σου θαυμάτων καί ταχύ βοηθών τοῖς πιστοῖς, χαλεπῶν νόσων σβεννύεις τόν καύσωνα, ἰώμενος τούς πάσχοντας, βοῶντας σοι ἐν κατανύξει·

Χαῖρε, ἡ ῥῶσις τῶν ἀσθενούντων·
χαῖρε,  ἡ λῦσις τῶν δαιμονώντων.
Χαῖρε, πυρεσσόντων τελεία ἀπάλλαξις·
χαῖρε,  παρειμένων ταχεία ἀνόρθωσις.
Χαῖρε, ὅτι ἐν τῷ φρέατι ὕδωρ βρύεις δαψιλές·
χαῖρε,  ὅτι ἐπευλόγησας Αἴγιναν ταῖς σαῖς εὐχαῖς.
Χαῖρε, ὁ διανοίξας τήν Θεοῦ εὐσπλαχνίαν·
χαῖρε,  ὁ διαλύσας τήν δεινήν ἀνομβρίαν.
Χαῖρε, πηγή πηγάζουσα χάριτας·
χαῖρε,  λαμπάς φωτίζουσα ἅπαντας.
Χαῖρε, Μονῆς τῆς σεπτῆς σου κοσμήτορ·
χαῖρε,  τῶν σῶν ὑμνητῶν ἀντιλήπτορ.

Χαῖροις Πάτερ Νεκτάριε.

Χάρις τοῦ Παρακλήτου δαψιλῶς ἐξεχύθη τῇ θήκῃ τῶν σεπτῶν σου Λειψάνων· ὅθεν ὡς ἀείῤῥυτος πηγή, ἀναβλύζει ἀπαύστως τά ἰάματα καί ἀρδεύει, Νεκτάριε, θείοις νάμασι τούς βοῶντας·

Ἀλληλούϊα.

Ψάλλων παναρμονίως τόν τρισάγιον ὕμνον, Θεῷ σύν τοῖς χοροῖς τῶν Ἀγγέλων, ἐπίβλεψον ἄνωθεν ἡμῖν καί δίδου, πανάγιε, τά αἰτήματα τοῖς πίστει σοι προστρέχουσι καί οὐ παύσουσι τοῦ βοᾶν σοι·

Χαῖρε, ὁ γόνος τῆς Σηλυβρίας·
χαῖρε,  τό κλέος τῆς Ἐκκλησίας.
Χαῖρε, τῆς Αἰγίνης τό μέγιστον καύχημα·
χαῖρε,  τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης ὡράϊσμα.
Χαῖρε, τῦπος καί ὑπόδειγμα τῶν σεπτῶν Ἱεραρχῶν·
χαῖρε,  σκέπη καί διάσωσμα εὐλαβῶν μοναζουσῶν.
Χαῖρε, τῆς Ἐκκλησίας ἑωσφόρος ὁ νέος·
χαῖρε,  τῆς εὐσεβείας θεοδώρητον σθένος.
Χαῖρε, δι’οὗ παθῶν καθαρθήσομαι·
χαῖρε,  δι’οὗ Θεῷ προσαχθήσομαι.
Χαῖρε, πιστῶν ὁ προστάτης ἐν πᾶσι·
χαῖρε,  καμοῦ πρεσβευτής πρός τόν Πλάστην.

Χαῖροις Πάτερ Νεκτάριε.

Ὦ Θεσπέσιε Πάτερ, Ὀρθοδόξων λαμπρότης, Νεκτάριε Χριστοῦ Ἱεράρχα (ἐκ γ΄)· τῷ θρόνῳ τοῦ Κυρίου παρεστώς, αἴτει ἡμῖν τῶν πταισμάτων ἄφεσιν καί τήν θείαν οἰκείωσιν, ὡς ἄν τῷ Σωτήρι βοῶμεν·  

Ἀλληλούϊα.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχω.
Ὀρθοδοξίας τόν ἀστέρα τόν νεόφωτον, καί Ἐκκλησίας τό νεόδμη-τον προτείχισμα, ἀνυμνήσωμεν καρδίας ἐν εὐφροσύνῃ· δοξασθείς γάρ ἐνεργείᾳ τῇ τοῦ Πνεύματος, ἀναβλύζει ἰαμάτων χάριν ἄφθονον, τοῖς κραυγάζουσι· Χαῖροις Πάτερ Νεκτάριε.

ΧΑΡΑΣ  Α. ΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΘΑΥΜΑ.
Ἔκδοσις Ἰεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής
<<Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ο ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΣ>>