Εγκώμια εις τον Όσιον Ιγνάτιον ο Αγαλλιανός Επίσκοπον Μηθύμνης ο Θαυματουργός

Ποίημα Ιακώβου Μητροπολίτου Μηθύμνης

Ὤν ἡ ἀκροστιχίς πλήν τοῦ πρώτου τροπαρίου ἑκάστης στάσεως.

Τόν Ἰγνάτιον ποιμενάρχην Μηθύμνης ἐπιταφίοις ὕμνοις σεμνῶς μέλπει τῷ τάφῳ παρεστώς σύν Μηθυμναίοις ὁ ταπεινός Μήθ’. Ι.

Στάσις Α΄. Ἦχος πλ. α΄. Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ.

Η ζωή ἐν τάφῳ καταβάς ὁ Χριστός τήν ἀνάστασιν ἡμῖν ἐδωρήσατο τοῖς πιστεύουσιν αὑτῷ πανευσεβῶς.

Τά τροπάρια.
Τῶν Λεσβίων δῆμοι, Μηθυμναίων πληθύς Ἰγνατίου νῦν τῷ τάφῳ προσέλθετε ἀπαντλοῦντες εὐλογίαν δαψιλῶς.

Οὐρανόθεν πρόσχες, Ἱεράρχα Χριστοῦ καί παράσχου φωτισμόν τε καί δύναμιν ἀνυμνήσαι ἑορτήν σου εὐσεβῶς.

Νοεραί σε τάξεις καθορῶσαι σεμνῶς ἐν Λειμῶνι λιτανεύοντα Κύριον ἐξεπλήττοντο δοξάζουσαι Χριστόν.

Ἰατρός ἐφάνης ἐν ὑστέροις καιροῖς τῶν ψυχῶν τε καί σωμάτων πανθαύμαστε, τοῖς προστρέχουσιν ἐν πίστει σῶ ναῶ.

Γενεαί σε εὗρον Μηθυμναίων, σοφέ, αἱ τόν Κύριον θερμῶς ἀγαπήσασαι καταφύγιον ἐν θλίψεσι στερρόν.

Νεανίας ἔτι τῷ πατρί σου συνών Μανουήλ, ἐφημερίῳ τοῦ  Φάραγγος διηκόνεις μετά πόθου ἱεροῦ.

Ἀρεταί σε πάσαι κατεκόσμουν σοφέ, ἡ ἀγάπη καί ἐλπίς μετά πίστεως ἆς κατέπεμψον ἡμῖν τοῖς ταπεινοῖς.

Τόν Χριστόν ποθήσας ἐκ παιδός, ἀγαθέ, καί Μητέρα τήν αὑτοῦ αφιέρωσας τήν ζωήν σου διά δόξαν Ἰησοῦ.

Ἰωάννης πρῶτον ἀπεκλήθης καλῶς ἐνσάρκων τοῦ Βαπτιστοῦ τό ἐνάρετον ὡς τήν ἔρημον ποθήσας ζωηρῶς.

Ο λαός Μηθύμνης κατιδών σου καλῶς βιοτήν σύν τῆ ἀσκήσει, πανάριστε, τόν Χριστόν δοξολογεί μετά ψαλμῶν.

Ναυτιῶντας πάντας προσεδέξω θερμῶς ἐν λιμένι τοῦ Λειμῶνος πανάγιε, κατευθύνας πατρικῶς πρός οὐρανούς.

Πανοικί ἀνῆλθες ἐν Λειμῶνι, σοφέ, σύν πατρί τε καί υἱῶ σου γενόμενος καθηγούμενος αὑτῶν καί ὁδηγός.

Ὁρατῶς ἑστῶτες πρό τοῦ τάφου σου  νῦν ἀοράτως παρεστάναι νομίζομεν κατενώπιόν σου, πάτερ ἀγαθέ.

Ἱλασμόν παράσχου πεπτωκόσιν ἡμῖν ὦ Ἰγνάτιε, Μηθύμνης ὁ Πρόεδρος παρρησίας ὡς τυχών παρά Θεοῦ.

Μηθυμναίοις ὤφθης σύ φωστήρ φαεινός ὡς ποιήσας καί διδάξας, πανάριστε, τοῦ Κυρίου τά ἐντάλματα καλῶς.

Ἐπί γῆς ωράθης εὐσεβείας πυρσός πρός Λειμῶνα συγκαλῶν μετά πίστεως τούς προστρέχοντας ἐν πόθῳ ἱερῶ.

Νομοθέτης θείων ἐνταλμάτων φανείς Μυρσινιώτισσαν, Λειμῶνα ὠχύρωσας παραγγέλματι Κυρίου πατρικῶς.

Ἀληθῶς ἐφάνης τῆς εἰρήνης κανών τήν πραότητα διδάξας ἐν ἔργοις σου εἰρηνεύων μετά πάντων ἐν Χριστῷ.

Ρερυπότα μέλη ἐκκαθαίρων ἐν γῆ τῶν πταιόντων ἀνεδείχθης διδάσκαλος ἐν ἀγάπη καί σοφία ὁδηγῶν.

Χαρισμάτων θείων πλουτοφόρος πηγή ἀγρυπνίαις καί νηστείαις γενόμενος μεταδέδωκας αὑτά παναληθῶς.

Η χαρά Μηθύμνης, ἡ ἐλπίς τῶν πιστῶν ἀνεδείχθης, ὦ Ἰγνάτιε, ὅσιε, ἐν ὑστέροις τοῖς καιροῖς ὡς θαυμαστός.

Νέαν, πάτερ, κλῆσιν ἐκδιδάσκων πιστοῖς ἐν Μοναῖς σου προσεδέξω, θαυμάσιε, κατηχῶν αὑτούς ὀδόν τήν τοῦ Χριστοῦ.

Μακαρίζομεν σε, Ἱεράρχα Χριστοῦ ὡς ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, Ἅγιε, Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀληθῶς.

Η Μονή Λειμῶνος ἑορτάζει φαιδρώς καί γεραίρει τήν σήν μνήμην ἐν ἄσμασι Μυρσινιώτισσα συγχαίρουσα θερμῶς.

Θαυμαστά εἰργάσω ἐπί γῆς, ἀσκητά, ἐν ἑσπέρα καί πρωΐα δεόμενος τοῦ Κυρίου καί νυκτί πανευσεβῶς.

Ὑπέρ τῶν ὑμνούντων τήν πανίερον νῦν ἑορτήν σου, ποιμενάρχα, δεήθητι τοῦ τυχεῖν παρά Κυρίου ἱλασμοῦ.

Μεγαλύνομεν σε, Ὀρθοδόξων φρουρόν καί διδάσκαλον, Ἰγνάτιε ἔνδοξε ἐν καιροῖς τοῖς χαλεποῖς ὡς ἀληθῶς.

Νεκρωθείς τῷ κόσμῳ συνανέστης Χριστῷ ὀν ἐδόξασας ἐν βίῳ σου, Ἅγιε, βασιλεύων σύν αὑτῷ ἐν οὐρανοῖς.

Η ἐλπίς Λεσβίων καί χαρά ἀληθῶς, ὦ Ἰγνάτιε, ἐγένου τῆ ποίμνη σου διαδουχών καί νουθετῶν καρτερικῶς.

Σύ ἐφάνης, πάτερ, ἐν τῆ νήσω σαφῶς ὡς πολύφωτος ἀστήρ, Ἱερώτατε, καταυγάζων τάς ψυχάς τῶν ἐκλεκτῶν.

Ἐπί σε θαρροῦντες, Θεοφόρε Πατήρ τήν ὑγείαν καί εἰρήνην, αἰτούμεθα, ὦ Ἰγνάτιε, διδάσκαλε ἡμῶν.

Δόξα Πατρί.
Πάτερ, Λόγε, Πνεῦμα, Παναγία Τριάς, νῦν ἐπίσκεψαι τούς δούλους σου τάχιστα Ἰγνατίου σου θεράποντος λιταῖς.

Καί νῦν.
Ἱλασμόν πταισμάτων, Θεοτόκε ἀγνῇ Μυρσινιώτισσα, παράσχου δεόμεθα σωτηρίαν τε ἡμῖν τοῖς ταπεινοῖς.

Στάσις Β΄. Ἦχος πλ. α΄. Ἄξιόν ἐστι.

Άξιόν ἐστί τοῦ δοξάζειν σε τόν Ποιμενάρχην τόν ἐν Καλλονή διαλάμψαντα ἐν τοῖς λόγοις τε καί ἔργοις θαυμαστῶς.

Τά τροπάρια.
Τάφῳ ἱερῶ, νῦν προσέλθωμεν τοῦ Ἰγνατίου καί μελῳδικῶς ἀναμέλψωμεν ἐπί μνήμη τοῦ ὁσίου εὐσεβῶς.

Ἄρον σου φωνήν, ἡ Μηθύμνης ἐπαρχία πᾶσα καί ἐν τῷ Λειμῶνι ἀθροίσθητι κατά μνήμην τοῦ Ἀγίου εὐσεβῶς.

Φώς τό ἐκ φωτός ἐπιλάμψαν σή καρδία, πάτερ, λογισμούς ενθέως εθέωσεν, προσευχήν τήν ἀδιάλειπτον ἀσκῶν.

Ἴδετε λαοί καί θαυμάσατε πως ἐν ἐσχάτοις τοῖς καιροῖς ἐφάνη πανάγιος ὁ Ἰγνάτιος τοῦ Φάραγγος βλαστός.

Ὄρη καί βουνοί, Καλλονῆς τε καί Μυρσινιωτίσσης ὤσπερ τά ἀρνία σκιρτήσατε ἐπί μνήμη τοῦ ὁσίου εὐσεβῶς.

Ἴδιον οὐδέν ἐλογίσω ἐν τῷ βίῳ, Πάτερ κοινοβιακώς γάρ θεόληπτε ἐν Μοναῖς σου διεβίου θαυμαστώς.

Σῶμα σου σεπτόν, κατετέθη ἐν τῷ τάφῳ ὧδε καί μυροβλητούν πεφανέρωται παραδόξως, ἐπινεύσει θεϊκή.

Ὕμνον ἱερόν, προσενέγκωμεν τῷ Ἰγνατίῳ οἱ ἐν ταῖς Μοναῖς νῦν ἱστάμενοι ἐπί μνήμη τοῦ ἀγίου εὐσεβῶς.

Μνήσθητι ἡμῶν τῶν τιμώντων σου τήν μνήμην, πάτερ, καί ακατακρίτως ἀξίωσον ὀφλημάτων τήν συγχώρησιν εὑρεῖν.

Νέαν σοι ᾠδήν, ἐπιτάφιον νῦν μελῳδοῦμεν οἱ πεφιληκότες σε, Ἅγιε, καί προσπίπτοντες τῷ θείω σου ναῶ.

Ὄμβρισον ἡμῖν κατανύξεως κρουνούς ἀγίας καί τόν νοῦν ἡμῶν κατακόσμησον ἐναρέτοις θεωρίαις ἀψευδῶς.

Ἴδωμεν πιστοί, μεγαλεία Ἰγνατίου θεία πώς ἀντιδοξάζει ὁ Κύριος τούς δοξάζοντας αὑτόν ἐπί τῆς γῆς.

Στῶμεν εὐλαβῶς, προσευχόμενοι ἐν κατανύξει αγιοπρεπώς μακαρίζοντες Ἰγνατίου τήν πανήγυριν σεπτῶς.

Σήμερον πιστοί, εὐφρανθῶμεν τῷ νοῖ ενθέως ἐν τῆ πανηγύρει τοῦ κτίτορος ἀνυμνοῦντες ἑορτήν αὑτοῦ φαιδρώς.

Ἔχοντες ἀεί ἐν τῷ βίῳ σε προστάτην μάκαρ ὑπέρ τῶν νοσούντων δεόμεθα τήν ὑγείαν χορηγήσαι δαψιλώς.

Μέγας ἀληθῶς, ἀνεδείχθης κηδεμών ἁπάντων τῶν ἐν ἐξορίαις καί θλίψεσι καταπέμπων τήν ἐνίσχυσιν αὑτοῖς.

Νεῦσον ὡς πατήρ, καί ἐπίσκεψαι τούς ἐν τῆ ξένη ἀδελφούς ἡμῶν καί γεννήτορας καί ἀξίωσον ἐλθεῖν μετά χαράς.

Ὤσπερ νοσσιά, τά τεκνία σου πρόσδεξαι πάτερ νῦν ἐν κατανύξει προσπίπτοντα καί αἰτοῦντα σήν βοήθειαν θερμῶς.

Σῶμα καί ψυχήν, παρατίθημι χειρί σου μάκαρ ὡς πανσθενουργῶ, ἱερώτατε, καταπέμψαι τήν βοήθειαν αἰτῶν.

Μέγας ὁδηγός, Μηθυμναίων ἀνεδείχθης ὄντως ἐν καιρῶ σκοτίας, πανάγιε, ὀρθοδόξως γαλουχῶν καί νουθετῶν.

Ἔρραναν Χριστοῦ, Μυροφόροι σύν δακρύοις μύρα τάφον˙ διό πάντες συνήλθομεν τοῦ μυρίσαι σου τόν τάφον εὐλαβῶς.

Λῦσον τά δεσμά, τά κυκλοῦντα με ἐν βίῳ, πάτερ, κόπασον τόν κλύδωνα, ἅγιε, καί εἰρήνευσον τόν κόσμον ἀγαθέ.

Πάντων ἡ ἐλπίς, Μηθυμναίων σύ ἐγένου, πάτερ ἡ μετά Θεόν ἀκαταίσχυντος ὡς νῦν ἔχων παρρησίαν πρός αὑτόν.

Ἔδραμες πιεῖν, τό ἁλλόμενον Κυρίου ὕδωρ καί ποιμαντικῶς τοῦτο δέδωκας τοῖς διψῶσιν, ὦ Ἰγνάτιε σοφέ.

Ἵδρυσας Μονάς, τοῦ Λειμῶνος καί Μυρσινιωτίσσης ἐπί τήν ἀσάλευτον, ὅσιε, τοῦ Κυρίου τήν ἀγίαν ἐντολήν.

Ταύτας ὡς πατήρ, μή ἐλλίπῃς τοῦ φρουρεῖν καί σκέπειν ἀπό πειρασμῶν τε καί θλίψεων διαμένειν εἰς αἰῶνας ἀσινεῖς.

Ω τῶν ὑπέρ νοῦν, παμμακάριστε θείων ἀγώνων οὕς ἐν ταῖς Μοναῖς σου ἀνέλαβες ἐν ἡμέρα καί νυκτί ἐπαγρυπνῶν.

Τέκνα σου ἡμεῖς, ὦ Ἰγνάτιε, διό αἰτούμεν τῶν παραπτωμάτων συγχώρησιν εὐλογίαν τε εἰρήνην παρά σου.

Ἄνω ὡς συνών, Παραδείσῳ καί ἁγίοις πᾶσι τῶν νῦν δεομένων ἐπάκουσον καταπέμπων τά αἰτήματα καλῶς.

Φώτισον ἡμῶν, διανοίας καί τόν νοῦν ἁπάντων ὡς τοῦ φωτισμοῦ θείου  ἔμπλεως καταλάμπων ἐν τοῖς πέρασι λαμπρῶς.

Ὤσπερ ἐν τῆ γῆ, ἱερουργεῖς τῷ Κυρίῳ, πάτερ, καί ἐν οὐρανῶ νῦν μνημόνευε τῶν τεκνίων σου, Ἰγνάτιε σοφέ.

Δόξα Πατρί.
Πάτερ σύν Υἱῶ, ἄμα Πνεύματι τῷ Παναγίῳ ὦ Τριάς ἀγία, ἐπάκουσον Ἰγνατίου σου θεράποντος εὐχῶν.

καί Νῦν.
Ἄσπιλε Ἀμνάς, Μυρσινιώτισσά μου Παναγία σύν τῷ Ἰγνατίῳ δεήθητι τοῦ εὑρεῖν ἡμᾶς πταισμάτων ἱλασμόν.

Στάσις Γ΄. Ἦχος γ΄. Αἱ γενεαὶ πᾶσαι.

Αἱ γενεαί πάσαι Λεσβίων ἐγκωμίοις Ἰγνάτιον τιμᾶτε.

Τά τροπάρια.
Ῥανάτω πᾶσαν κτίσιν ἡ μνήμη Ἰγνατίου τήν θείαν εὐφροσύνην.

Εἰρήνην ταῖς Μοναῖς σου ψυχαῖς ἡμῶν καί κόσμῳ, κατάπεμψον ἐξ ὕψους.

Συνών σύν τοῖς ἀγγέλοις, μνημόνευε παμμάκαρ, τῶν σε παρακαλούντων.

Τυχεῖν κατηξιώθης, Ἰγνάτιε θεόφρον, τῆς ἄνω βασιλείας.

Ώ πάτερ θεοφόρε, Λειμῶνος ὁ προστάτης, ἁγίασον σήν ποίμνην.

Σοφίαν τοῦ Κυρίου, προκρίνας τῆς τοῦ κόσμου, αὑτῇ προσεκολλήθης.

Σοφίαν τήν ἐξ ὕψους, λαβῶν ἐν τοῖς ἀδύτοις, πανσόφως ἐπορεύθης.

Ὑμνοῦμεν σου θεόφρον, ἀγάπην τήν τελείαν, εὐχήν καί ἀγρυπνίαν.

Ναούς Θεοῦ ἐγείρας, Παρθένου καί Ἀγγέλων, ἐδόξασας τόν Κτίστην.

Μαρίαν τήν Παρθένον, θερμῶς σύ ἀγαπήσας, χερουβικώς ἀνύμνεις.

Ἡμᾶς τούς σε ὑμνοῦντας, Ἰγνάτιε προσδέχου διδούς τήν εὐλογίαν.

Θεόν ἐν γῆ δοξάσας, Ἰγνάτιε ἀξίως, δοξάζομεν σε μάκαρ.

Ὑμνῶν ἀκαταπαύστως, Τριάδα τήν ἀγίαν, ἡμῶν μή ἐπιλαθοῦ.

Μονάς σου τάς ἀγίας, συντήρει εἰς αιώναςᾳπήμονας ἐκ ζάλης.

Νενίκηκας γενναίως, τά ἔνεδρα τοῦ πλάνου, Σταυροῦ τῆ πανοπλία.

Ἀγάπην ἐξασκήσας, ὑπόδειγμα ἐγένου, τῆς Νέας Διαθήκης.

Ἰδεῖν δε εἰς αἰῶνα, τό πρόσωπον Κυρίου, ἀξίωσον σά τέκνα.

Ὀδόν τήν τοῦ Κυρίου, ὁδήγησον βαδίζειν, ὡς σύ ἐν γῆ θεόφρον.

Ἰδού τά σά τεκνία, προσπίπτομεν σοι πόθῳ, Ἰγνάτιε ἐν ὕμνοις.

Σωθῆναι νῦν δυσώπει, τούς σε παρακαλοῦντας, θερμῶς ἐν κατανύξει.

Ο κόσμος εὐωδίας, πεπλήρωται τοῖς μύροις, ἐκ Κᾶρας σου ἀγίας.

Τά πλήθη τῶν Λεσβίων, συνῆλθον ἐκ περάτων, τήν μνήμην σου τιμῶντα.

Ἁγίων ταῖς χορείαις, ἰδού συνεδοξάσθης, Ἰγνάτιε ἐν πόλῳ.

Παράσχου σοῖς ἱκέταις, καλήν ἀπολογίαν, ἐν βήματι Κυρίου.

Ἐπίβλεψον καί ἴδε, τά σά τεκνία πάτερ, ὑμνοῦντα σε ἐν πόθῳ.

Ἰγνάτιε μετάδος, τῆς χάριτος ἐξ ὕψους, ἡμῖν τοῖς δεομένοις.

Νοσοῦσι τήν ὑγείαν, πτωχοῖς παραμυθίαν, κατάπεμψον πλουσίως.

Ὁμοῦ μετά μαρτύρων, Λεσβίων καί ὁσίων, δυσώπησον τόν Κτίστην.

Συνών σύν Ἀσωμάτοις, τήν άϋλον Κυρίῳ, προσφέρεις λειτουργίαν.

Μεσίτην σε καί ῥύστην, προσάγομεν σε πάτερ, ἐν ὤρα τῆ τῆς δίκης.

Ἡμᾶς τούς δεομένους, εὐλόγησον ὡς ἔχων, Θεῶ τήν παρρησίαν.

Δόξα Πατρί.
Θεόν τόν ἐν Τριάδι, ὑμνοῦμεν σύν Υἱῶ τε, Πατέρα καί τό Πνεῦμα.

Καί Νῦν.
Ἰδού Παρθενομῆτορ ,τήν χάριν ἐξαιτοῦμεν, εὑρεῖν παρά Υἱοῦ σου.

Εἶτα ψάλλομεν τά εὐλογητάρια. Ἦχος πλ. ἀ’.

Εὐλογητός εἰ Κύριε, δίδαξόν με ὑμνεῖν τόν Ποιμενάρχην.

Τῶν Λεσβίων οἱ δῆμοι Ἰγνατίου τῷ τάφῳ παρεστῶτες βοῶμεν. Τοῦ Ἀγίου λιταῖς, ὦ Θεέ πανοικτίρμον τούς προσκυνητάς τῶν Μονῶν εὐλόγησον καταπέμπων πᾶσι τό μέγα ἔλεος.

Εὐλογητός εἰ Κύριε, δίδαξόν με ὑμνεῖν τόν Ποιμενάρχην.

Τι τῷ Τάφῳ Ἰγνατίου ἔστησε, τήν τε ἄφεσιν αἰτεῖσθε. Οἱ ἀφρόνως ἐν τῷ βίῳ πταίσαντες καί Κυρίῳ μή ὑποταγέντες, παύσασθε ποιεῖν τά ἔργα τοῦ ὄφεως ὁ Κριτής γάρ ἐπί θύραις πάρεστι.

Εὐλογητός εἰ Κύριε, δίδαξόν με ὑμνεῖν τόν Ποιμενάρχην.

Λίαν πρωΐ Μηθυμναίοι ἔδραμον πρός τόν τάφον σου ἐν κατανύξει, καί Κάραν τήν σήν ἐπ’ αὑτοῦ καθορῶντες Ἅγιε Θεοῦ, κράζουσι δακρύοντες ἐξελοῦ ἡμᾶς τῶν παγίδων τοῦ ἀλάστορος.

Εὐλογητός εἰ Κύριε, δίδαξόν με ὑμνεῖν τόν Ποιμενάρχην.

Ἰγνατίου τῷ τάφῳ κατανύξει ἐλθόντες πρός αὑτόν ἐκβοῶμεν. Τῶν πταισμάτων ἡμῶν τήν συγγνώμην παράσχου ὡς παρά Χριστοῦ ἐξουσίαν εἴληφας. Ἱεράρχης γάρ πέλεις συμπαθέστατος.

Δόξα Πατρί.
Προσκυνοῦμεν ἐν φόβῳ τήν Ἀγίαν Τριάδα, ὦ Ἰγνάτιε πάτερ, Ἤν ἐν βίῳ ἀνύμνεις καί ἐδόξασας ἔργοις καί ὡς ἱερεύς, ἄμα τε Ἐπίσκοπος, ἶνα πᾶσι δωρήσηται τό ἔλεος.

Καί νῦν.
Μυρσινιώτισσαν ὄντως ἀγαπήσας ἐν βίῳ καί Ἀρχάγγελον αὖθις, οἷς Μονάς ἀνεγείρας, μοναχοῖς τε πλουτίσας μεθ’ ὤν εὐσεβῶς ἔψαλλες γηθόμενος, Παναγία, εἰρήνην δός καί ἄφεσιν.

Ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια, δόξα σοι ὁ Θεός (ἐκ γ’).

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν,
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἠμᾶς.
Ἀμήν.

 

Παρακλητικός Κανών εις τον Όσιον Ιγνάτιον ο Αγαλλιανός Επίσκοπον Μηθύμνης ο Θαυματουργός

Χαιρετισμοί εις τον Όσιον Ιγνάτιον ο Αγαλλιανός Επίσκοπον Μηθύμνης ο Θαυματουργός