Εύχαι Παρακλητικοί εις την Ύπεραγίαν Θεοτόκον την καλουμένην Άκένωτον Ποτήριον

Ίσιδώρας Μοναχής Άγιεροθεϊτίσσης

Ευχή  πρώτη.

Πανοικτίρμον Δέσποινα, Κυρία Θεοτόκε! Εις την Σήν Σκεπήν προστρέχομεν, την Σήν Προστασίαν έπιζητοΰντες και παρακαλοΰμεν Σε έπάκουσον ημών μή παρίδης τούς στεναγμούς των καρδιών ημών και τα δάκρυα· άλλα λύτρωσον ημάς έκ τών ολέθριων παθών τών παραισθησιογόνων ουσιών, τής μέθης καί τού καπνίσματος. Θεράπευσον ήμάς τη μεσιτεία Σου, Πανακήρατε Μήτερ τού Θεού ημών. Κι ώς ό Υιός Σου καί Κύριος ήμών ήψατο τής πεθεράς τού Πέτρου καί άφήκεν αύτήν ό πυρετός, άψον τάς καρδίας ήμών, καί έγειρον ήμάς τούς αμαρτωλούς, έκ τών φθοροποιών πτώσεων προς τήν σωτήριον εγκράτειαν.
‘Ικέτευσον τον Υιόν Σου ύπέρ ήμών, ϊνα γένηται “Ιλεος καί μή άποστρέψη τό πρόσωπον καί τό έλεος Του άφ’ ήμών. Δέξαι Κυρία Θεοτόκε τάς εύχάς καί ικεσίας πάντων τών εις Σε προστρεχόντων καί ενώπιον τής Σεπτής Σου Είκόνος προσπιπτόντων. Σύ δε ώς Άκένωτον Ποτήριον ζωής· χάρισαι πάσιν ζωήν καί ελευθερίαν από πάσης έξαρτήσεως καί βλάβης φθοροποιού. Άπάλλαξον Δέσποινα τούς δούλους Σου μή παρίδης τάς Ικεσίας ήμών, προσάγαγε αύτάς ενώπιον τού Υιού Σου έμπλησον πάντας τούς Σε ικετεύοντας τής Σής Άκενώτου χάριτος· καί άξίωσον ήμάς άπολαΰσαι τών έπουρανίων αγαθών.

’Αμήν.

Ευχή Δεύτερη.

Υπεραγία Θεοτόκε, πάντων ’Άνασσα! Ή ελπίς καί προστασία πάντων ήμών, Σκέπη ορφανών καί παράκλησις ξένων, τών έν άνάγκαις βοηθός, τών καταπονουμένων άντίληψις, τών άσθενούντων ιατρός. Είδες την άνάγκην ήμών καί τήν θλίψιν έκύκλωσεν ήμάς ή ζάλη τών πειρασμών τά ολέθρια πάθη κατέλαβον τήν ζωήν ήμών καί ούκ έχομεν άλλην πλήν Σου βοηθόν. Δι’ ό Σέ ίκετεύομεν, έκτεινον χείραν βοήθειας καί βοήθησον ήμάς τούς έν κινδύνοις εύρισκομένους, όδήγησον τούς πεπλανημένους, θεράπευσον τούς ασθενείς, παραμύθησον τούς απελπισμένους. Σύ ή προστασία ήμών, Σύ ή ελπίς, Σύ ή σκέπη, Σύ τό Άκένωτον Ποτήριον τής ζωής, τής χαράς καί τής σωτηρίας. Έπίβλεψον έφ’ ήμάς σκέπασον ήμάς ύπό τήν Σκέπην Σου  ένίσχυσον ήμάς καί ελευθέρους κατάστησον έκ τών παθών καί τών παραισθησιογόνων ούσιών, τής μέθης καί τού καπνίσματος. Δύνασαι γάρ καί ισχύεις όσα θέλεις καί βούλεσαι. ’Ίνα καί ήμεϊς τών παθών λελυτρωμένοι, τό Σόν όνομα μεγαλύνομεν καί τον τόκον Σου δοξάζομεν εις τούς αιώνας.

Αμήν.

 

Παρακλητικός Κανών εις την Παναγία την Κοσμοσώτειρα Φερρών Έβρου