Χαιρετισμοί εις τον εν Αγίοις Πατέρα ημών Λουκάν Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως και Κριμαίας τον Θαυματουργόν

Ποίημα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης Ιωήλ

Ἤχος πλ. δ΄. Τῆ Ὑπερμάχω.
Σὐμφερουπόλεως ποιμένα θεοφῶτιστον, καὶ Ἰατρόν τὸν ἐπιστήμονα τὸν ἄριστον, ὡς φιλάγιοι ὐμνήσωμεν ἐγκαρδίως ἐν Ρωσία γαρ βιῶσας ὥσπερ ἄγγελος, ὠμολόγησε Χριστοῦ το θείον ὄνομα· διό κράζομεν· Χαίροις Λουκά ἀξιάγαστε.

Ἄγγελος πάτερ ὦφθης, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων, ἐν Χῶρα δὐστυχούντων ἀνθρώπων (εκ γ᾽) βιοτεύσας ἐνθέως ἐν γη, Ἰεράρχα Λουκά ὄντως το πρότυπον, λαού καὶ κλήρου γέγονας, διόπερ σοι ἐβόων ταύτα·

Χαῖρε, το εύχος πάσης Ρωσίας·
Χαῖρε, το σκεύος της ευσεβείας.
Χαῖρε, ποιμάνσεως ἀνθρώπων το μίμημα·
Χαῖρε, Ἰατρείας ἀλγούντων το καύχημα.
Χαῖρε, ὄτι ὡμολόγησας τον Χριστόν ανδροπρεττώς·
Χαῖρε, ὄτι ἐθεράπευες ἀρρωστήματα βροτῶν.
Χαῖρε, ὄτι ἐκ παίδων ἠλικίας ἐκλάμτπτεις·
Χαῖρε, ὄτι ἐγγάμων συζυγίας ἠράσθης.
Χαῖρε, τεκνίων τῶν σῶν το φέγγισμα·
Χαῖρε, πιστῶν το Ἄγιον κλέισμα.
Χαῖρε, σεμνῶν Ἐπισκόπων ο κόσμος·
Χαῖρε, ηθών ουρανίων ο τόμος.

Χαίροις Λουκά αξιάγαστε.

Βλέπων τα τῶν αγίων, ἐν Κιέβω ὀστέα, ἐμίσησας του κόσμου ιδέα, και χωρήσας Λουκά ἀκλινῶς, πρὸς τῆς πίστεως τα σκάμματα ἔχαιρες, κραυγάζων παναοίδιμε, ἀγγέλων σταθηρώς τον ὕμνον·

Ἀλληλούϊα.

Γνώσιν ἔχων κατ’ ἄμφω, κοσμικήν τε καὶ θείαν, ἐσκέδασας ἀθέων σκοτίαν, καὶ τῆν τέχνην Λουκά Ἰατρών, μετιών τῶν βροτῶν ἀρρωστήματα, τη ἀρωγή τῆς χάριτος, πλειστάκις ἐθεράπευσας, διό ἐβόων σοι τοιαῦτα·

Χαῖρε, ἠ ἐγερσις τῶν καμνόντων.
Χαῖρε, ἠ θάρσησις τῶν στενόντων.
Χαῖρε, δυσιάτων ἀλγῶν ἠ κατάπαυσις·
Χαῖρε, ἀσθενούντων μερόπων ἀνάστασις.
Χαῖρε, στήριγμα ἀκλόνητον φοβουμένων τὸν Θεόν·
Χαῖρε, πύργος ἀκατάσειστος εὐσεβῶν χριστιανῶν.
Χαῖρε, τῶν ἀκεστόρων ποδηγός χρηματίσας·
Χαῖρε, ἀδικουμένων τας καρδίας πτερῶσας.
Χαῖρε, λαλῶν σοφίας τα ρήματα·
Χαῖρε, στομῶν ἀθέων τα στόματα.
Χαῖρε, Μητρός τοῦ Χριστοῦ ἐπαινέτης·
Χαῖρε, ἐχθρῶν τῶν αὐτής καθαιρέτης.

Χαίροις Λουκά αξιάγαστε.

Δόξαν τῶν επικήρων, καὶ ρεόντων, μισήσας, ἠγάπησας σοφίας το νέκταρ, καὶ ἐτρύγησας πάτερ Λουκά, ὠσεί μέλισσα φιλόπονος πάντιμε, τὸ μέλι θείας γνώσεως, Χριστῶ τῶ σῶ Κυρίω ἄδων·

᾿Αλληλούϊα.

Ἔνδοθεν κεκτημένος, θείον ζήλον τα κρείττω, ἠθέλησας γνωρίσαι τῶν ἄνω ἀγαπήσας γᾶρ τὸν Χριστόν, ὀλοκαρδίως Λουκά θεοτίμητε, ἐδέχθης χάριν ἄνωθεν, ἐμπνέων τοῦ βοάν σοι πάντας·

Χαῖρε, ὀ φίλος τῆς αληθείας:
Χαῖρε, ὀ λύχνος τῆς ευπρεπείας,
Χαῖρε, Ιατρείας κανῶν ἀκριβέστατος᾽
Χαῖρε, ἀναργύρων αγίων διάδοχος.
Χαῖρε, κλήμα πολυφόρητον τῆς ἀμπέλου τοῦ Χριστοῦ·
Χαῖρε, βίβλος ἠ πολύφυλλος τῆς σοφίας τῶν βροτῶν.
Χαῖρε, οτι ελλάμτπεις ὡς νεῦόφωτον ἀστρον᾽
Χαῖρε, ότι τυγχάνεις των χαρίτων το άγγος.
Χαῖρε, ἐεγγάμων πάντιμον ἀκουσμα᾿
Χαῖρε, νοσούντων άκους το ἄντλημα.
Χαῖρε, ανδρών υὑποδίκων ἡ ρώσις”
Χαῖρε, θυτών αντιθέων η πτώσις.

Χαίροις Λουκά αξιάγαστε.

Ζήλω θείω χιτώνι, τῶν θυτῶν ἠμφιάσω. ὡς άγγελος Λουκά καὶ ειργάσω, ἐν μέσω σκολιάς γενεάς, τας ἐντολάς θεόφρον τοῦ Κυρίου σου, προτρέπων τους συνόντας σοι, ἐν τῶ ψάλλειν ἀεί τον ὐμνον·

Αλληλούϊα.

Ἤκουσας τοῦ Κυρίου, τῆς φωνής προσταζούσης, βαστάζειν τὸν Σταυρόν αὐτοῦ χαῖρων, διό πᾶσας τας θλίψεις Λουκά, τους ἐγκλεισμούς καὶ βασάνους ὐπήνεγκας, στηρίζων το σον πλήρωμα, το μέλπον σοι ἐν εὐφροσύνη·

Χαῖρε, διάδοχε Αποστόλων·
Χαῖρε, διάκονε τῶν πασχόντων.
Χαῖρε, χειρουργέ νοσημάτων τοῦ σῶματος·
Χαῖρε, φρυκτωρέ νοημάτων τοῦ Πνεύματος.
Χαῖρε, ὄρθρος διαυγέστατος ἐλευθέρας βιοτής·
Χαῖρε, ἔλεγχος ο ἄτεγκτος ἀθεΐας τῆς δεινής.
Χαῖρε, ὄτι ἀφόβως τας αἰκίας ὑπέστης·
Χαῖρε, ὄτι εὐτόλμως τῆς κακίας ἀπέστης.
Χαῖρε, λαοῦ Ρωσίας το ἄγαλμα·
Χαῖρε, πικρῶν δαιμόνων το λάκτισμα.
Χαῖρε, τῆς σπείρας κακούργων ο τρόμος·
Χαῖρε, πολλῶν καταδίκων το θάμβος.

Χαίροις Λουκά αξιάγαστε.

Θεοτόκου μη στέρξας, τῆν εἰκόνα ἐκβάλλειν, ὀνείδη τῶν ἀθέων ἐδέξω· βοηθόν γαρ Λουκά τῆν ἀγνήν, θεωρών ἐν τη τέχνη σου ἤθελες, ἰσχύν αυτής καὶ ἕψαλλες, προς τὸν Χριστόν σοφέ τὸν ὔμνον·

Ἀλληλούϊα.

Ἱεράρχης Κυρίου, θεοκλήτως ἐδείχθης, ποιμαίνειν εὐσεβῶς τας χορείας᾽ καὶ το ὄνομα ἐν τη κουρά, τοὐ ἀγίου Λουκά θαυμαστῶς εἰληφας· διό πάντες γηθόμενοι, ἐβόων σοι, από καρδίας·

Χαῖρε, ἀγλάισμα Ἐπισκόπων·
Χαῖρε, το σέμνωμα μοναζόντων.
Χαῖρε, τῶν ἀζύγων ἀνδρῶν το ὑπόδειγμα·
Χαῖρε, τῶν συζύγων στερρόν ἐπιστήριγμα.
Χαῖρε, ὄτι συ ενδέδυσαι ἀμπεχώνην ἰεράν·
Χαῖρε, ὄτι συ ἁπέρριψας τῶν οἰκείων τας φωνάς.
Χαῖρε, ἐπιτελῶν τῆν φρικῶδη θυσίαν·
Χαῖρε, ἐπιποθῶν οὐρανών βασιλείαν.
Χαῖρε, ποιμένων ἄριστον πρότυπον·
Χαῖρε, πιστῶν Τασκένδης ὑψίπυργος.
Χαῖρε, λιμήν τοῦ Ταμπτώφ σωτηρίας·
Χαῖρε, πρηστήρ ἀθεούντων μανίας.

Χαίροις Λουκά αξιάγαστε.

Κραταιός ὥσπερ λέων, ἐπινοίας ἀθέων, ἠδάφισας παμμάκαρ τελέως, καὶ ὡς δούλος Λουκά του Θεού, ἐν τω σῶματι ἤνεγκας τα στίγματα, Χριστοῦ καὶ ἀνεπλήρωσας, ὐστέρημα αὐτοῦ κραυγάζων·

᾿Αλληλούϊα.

Λιπαρῶς ἠγωνίσω, Ἐκκλησίαν τηρήσαι, ἐκ λύμης ψευδαδέλφων ἀρτίαν, ὡς Ἐπίσκοπος γᾶρ τοῦ Χριστοῦ, τας πλοκάς σχισμάτων κληρικῶν ἔλυσας· διό σε οἱ Ὀρθόδοξοι, ἐτίμων ἄγιε βοῶντες·

Χαῖρε, ἡ γλώσσα τῆς αληθείας·
Χαῖρε, ἡ τήξις τῆς ἀσεβείας.
Χαῖρε, κληρικῶν ἀτακτούντων ο ἔλεγχος·
Χαῖρε, Ἰερέων ἀγίων ο ἔφορος.
Χαῖρε, λύμης τῶν αἱρέσεων ἐλατήρ ο αὐστηρός·
Χαῖρε, σχίσμα θεομίσητον φανερώσας ταχινῶς.
Χαῖρε, τῆς ἀκριβείας τῶν δογμάτων το στόμα·
Χαῖρε, οἰκονομίας το γλυκύτατον πόμα.
Χαῖρε, δι’ οὐ ἠτήθησαν δαίμονες·
Χαῖρε, δι’ οὐ ηὐφράνθησαν ἄγγελοι.
Χαῖρε, φωστήρ Ἐκκλησίας ἁπάσης·
Χαῖρε, σωτήρ της Ρωσίας εκ πλάνης.

Χαίροις Λουκά αξιάγαστε.

Μόνος ἐν ἐξορίαις, μείνας Ἄγιε ὄντως, ἀνύμνεις τὸν Χριστόν ὐμνωδίαις· καὶ τὸν σπόρον Λουκά τῆς ζωής, ὡς γηπόνος σοφός ἐν ψυχαίς ἐρριπτες καὶ ἔδρεττες τους στάχυας, πλουσίως ἀνακράζων πάτερ·

Ἀλληλούϊα.

Νέον ὡς Ιεράρχην, καὶ ἀκέστορα θείον, τῆς χάριτος Χριστοῦ το ταμείον, τῶν δογμάτων τὸν ὀμολογητήν, τῆς Κριμαίας ποιμένα σε πανεύφημον, Λουκά τιμῶμεν ἅπαντες, βοῶντες ἐν ἀγαλλιάσει·

Χαῖρε, Τασκένδης ο ποδηγέτης·
Χαῖρε, πεινῶντων ο σιτοδότης.
Χαῖρε,Σιβηρίας τῆς χώρας ἀγίασμα:
Χαῖρε, κρατουμένων ἀνδρῶν το διάσωσμα.
Χαῖρε, ὄτι πλάνης γέγονας ἐν Ρωσία πλεἰσταχού·
Χαῖρε, ὄτι πλείστα ἔπαθες ὡς κακούργος ἐν δεσμοῖς.
Χαῖρε, τῶν κακοφρόνων ἐγκαθέτων ἠ πλήξις·
Χαῖρε,, τῶν καταδίκων σῦν σοι θεία γαλήνη.
Χαῖρε τυφλῶν ἀνθρώπων ἀνάβλεψις·
Χαῖρε, μικρῶν παιδιών ἠ φύλαξις.
Χαῖρε, σεμνῶν Ἴερέων ο αἴνος·
Χαῖρε, βροτῶν κακουργούντων ο κλόνος.

Χαίροις Λουκά αξιάγαστε.

Λουκά ξενοτρότπως· ὡς ἀνέστιος γᾶρ ἐν πολλαίς, τῆς Ρωσίας μάκαρ μεταβάς πόλεσι, Χριστοῦ το μέγα ὄνομα, ἐκήρυττες στερρῶς κραυγάζων·

᾿Αλληλούϊα.

Ὄλβον Πάτερ τῆν πίστιν, τοῦ Χριστοῦ τῆν ἀγίαν, ἠγήσω υπέρ πάντα τα πλούτη, καὶ ὡς μάργαρον ταύτην Λουκά, τοῖς πιστοῖς ἀνθρώποις Ἄγιε ἔδειξας᾽ διό πρὸς σε ἀνέμελπον, εὐγνώμονας ὡδάς ἠδέως·

Χαῖρε, ἀνάργυρε Ἀρχιθύτα·
Χαῖρε, τῶν ἄνω δήμων πολίτα.
Χαῖρε, ἐξορίας πικράς ο συνέμπορος·
Χαῖρε, ὀφθαλμῶν θεραπείας ο ἔμπειρος.
Χαῖρε, ὄτι διεφύλαξας τᾶς δοκίμους μοναχάς·
Χαῖρε, ὄτι και απέκρουσας ἀόρατους πειραστάς.
Χαῖρε, οἰκογενείας τῶων τυφλῶν ἰατρεία·
Χαῖρε, τῶν ἀπιστούντων ὀχληρᾶ παρουσία.
Χαῖρε, Μαρτίνου θῦτου χορήγησις·
Χαῖρε, Βορείου Πόλου ἠ πρόσκτησις.
Χαῖρε, ὡδή καρτερίας ἐν πίστει·
Χαῖρε, μολπή θυμηδίας ἐν θλίψει.

Χαίροις Λουκά αξιάγαστε.

Πᾶσα πόλις ἠγέρθη, ὐπέρ σου θεοφόρε, καὶ ἤτησε τῆν, σῆν παρουσίαν· ἐπιγνόντες γᾶρ ἐν Τουρουχάνσκ, ἀρετών, σου το πλήθος καὶ Ιάματα, ἐδόξαζον τὸν Κύριον, τὸν σε δοξάσαντα βοῶντες·

Ἀλληλούϊα.

Ρήσεις θεογνωσίας, διδαχάς εὐσέβειας, καὶ δόγματα Ὀρθόδοξα πάτερ, ἐξηρεύξω το στόμα το σον, καὶ ἀγνοίας το ρεύμα Λουκά ἔστησας, φωτίζων τοῦς συνόντας σοι, Τοῦς ἀνακράζοντας τοιαύτα·

Χαῖρε, λογίων ο φωτοδότης·
Χαῖρε, σκοτίων ο καθαιρέτης.
Χαῖρε, Ἰωάννου Παυλώφ ἀγαλλίασις·
Χαῖρε, διακόνων Χριστοῦ ἠ παράκλησις.
Χαῖρε, δένδρον το πολύκαρπον καὶ καλλίκαρττον ὀμοῦ·
Χαῖρε, ἄνθος εὐωδέστατον τῶν ἀγίων τοῦ Θεοῦ.
Χαῖρε, τὸν Γενισέϊ διαπλεύσας ἀφόβως·
Χαῖρε, μηχανορράφον στηλιτεύσας ἀτρόμως.
Χαῖρε, τοῦ θείου λόγου το τρόπαιον·
Χαῖρε, νοσούντων δόμου το ὄῤγανον.
Χαῖρε, Πλαχίνου κώμης οἰκήτωρ·
Χαῖρε, μονών ἀγίων κοσμήτωρ.

Χαίροις Λουκά αξιάγαστε.

Σώας ἔχων τᾶς φρένας, ἱεράρχα τὸν στόνον, ὐπήνεγκας τοῦ σώματος χαῖρων, ἐν πυρί γᾶρ πολλῶν πεἰρασμῶν, ὡς χρυσός ἐλαμπρύνθης Λουκά ἔνδοξε, καὶ ὤφθης ὄντως πρότυπον, ἠμῶν τῶν ἐκβοώντων οὐτῶς·

Ἀλληλούϊα.

Τεἰχισθείς ἐνεργείαις, τοῦ Χριστοῦ ταῖς ἀγίαις, ἀπέκρουσας ποικίλας μανίας, τῶν ἀθέων ἔνδοξε Λουκά, καὶ ἀνήλθες εἰς το ἄκρον τῆς χάριτος, ἐπιτελών θαυμάσια, Λαῶ τῶ σοι βοῶντι ούτως·

Χαῖρε, ὀ δέσμιος τοῦ Κυρίου·
Χαῖρε, ὀ κῆρυξ τοῦ σωτηρίου.
Χαῖρε, τοῦ ἐγκλείστου στολήν ενὀυσάμενος·
Χαῖρε, φυλακάς τᾶς δεινάς οἰκησάμενος.
Χαῖρε, ὄτι διεσκέδασας ἀνακρίσεως πλοκάς·
Χαῖρε, ὄτι φρούδας ἔδειξας τοῦ Σατάν τᾶς μηχανάς.
Χαῖρε, ὀ ἀλλοιώῶσας πρὸς τα Κρείττω ἀπίστους·
Χαῖρε, ὀ ἐμψυχώσας τοῦς σῦν σοι κατάδικους.
Χαῖρε, τοῦ ράσου ἔνθερμος πρόμαχος·
Χαῖρε, θαυμάτων πλείστων ὀ πρόξενος.
Χαῖρε, εὐχής πρὸς Χριστόν θιασώτης·
Χαῖρε, κακῶν οἰωνῶν ἀναιρέτης.

Χαίροις Λουκά αξιάγαστε.

Ὕψῶσας πρὸς τα ἄνω, Ἰεράρχα το ὄμμα. τὸν νοῦν καὶ τῆν καρδίαν παμμάκαρ, καὶ τᾶς χείρας ὀμοῦ σῦν αὐτόῖς, ἐκζητῶν τοῦ Χριστοῦ Λουκά το ἕλεος, ἐν ταῖς περιπλανήσεσι, τῆς ἑξορίας Ἄγιε κραυγάζων·

Ἀλληλούϊα.

Φῶς αὐγάζον βολαῖς τοῦ, Συμφερούπολιν πάτερ, καὶ πᾶσαν τῆν περίοικον ταύτης, ἐπεγνώσθης ἐν γήρει Λουκά, καἰ ἠγίασας λαόν τὸν φιλόθεον, τὸν ἐν τῆ πίστει μείναντα, ἀκλόνητον καὶ σε ὐμνούντα·

Χαῖρε, ὀ ἐλεγχος ρασοφόρων·
Χαῖρε, ὀμότροπε Ἀποστόλων.
Χαῖρε, μυστηριών Χριστοῦ ὀ συνήγορος·
Χαῖρε, κληρικῶν ἀνευθύνων κατήγορος.
Χαῖρε, ἔμψυχον παράδειγμα καταλόγου τῶν θυτῶν·
Χαῖρε, ἀριστον ἐκτύπωμα Επισκότων εὐλαρῶν.
Χαῖρε, ὀ μεμνημένος των πτωχών φιλανθρώπως·
Χαῖρε, ὀ ἐκδιδάσκων τοῦς πιστοῦς θεαρέστως.
Χαῖρε, καλῶν ἐπαίνων ὀ ἄξιος·
Χαῖρε, σημείων νέων ὀ πρόξενος.
Χαῖρε, ὀ τύπος καλοῦ ποιμενάρχου·
Χαῖρε, ποιμάντωρ λαοῦ φιλοχρίστου.

Χαίροις Λουκά αξιάγαστε.

Χάριν σχῶν ουρανόθεν, καἰ εἴς γήρας ἐλάσας, ἠρπάγης ἐκ τῆς γῆς πρὸς τᾶ ἄνω, καὶ τὸν δρόμον τελέσας καλῶς, ἐν τοῖς δήμοις ἠριθμήθης Λουκά ἕνδοξε, τῶν νοερῶν δυνάμεων, προσάδων σῦν αὐτόῖς τὸν ὕμνον·

Ἀλληλούϊα.

Ψάλλοντές σου τὸν ὔμνον. προσκυνούμεν ἐν πίστει, τα λείψανα τα σα θεοφόρε, ὡς πηγή γᾶρ χαρίτων ἠμῶν, τῶν, τιμώντων ταὸν βίον σου πανθαύμαστε, ἰάται τα νοσήματα, διό βοῶμεν σοι τοιαύτα·

Χαῖρε, ἀνήρ ὀ σημειοφόρος·
Χαῖρε, λυτήρ πληγῶν κακοφόρων.
Χαῖρε, ἀκεστόρων το δόρυ το ἄθραυστον·
Χαῖρε, Ἐπισκότπων το δῶμα το πάγκαλλον.
Χαῖρε, σκήνωμα το ἄμωμον τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ·
Χαῖρε, ὄνομα γλυκύτατον τῶν οἰκείων τοῦ Θεοῦ.
Χαῖρε, ὄτι ἐδέξω το ἁμάραντον στέφος”
Χαῖρε, ὄτι ἐτρέψω τῶν δαιμόνων το στίφος.
Χαῖρε, κακίας πᾶσης ἀλέξημα·
Χαῖρε, παςῶν Ρωσιῶν το μελώδημα.
Χαῖρε, μονής Σαγματά παρακλήτωρ·
Χαῖρε, καμέ τὸν πτωχόν ὀ στηρίζων.

Χαίροις Λουκά αξιάγαστε.

Ὠ πανεύφημε πάτερ, Ἐπισκότπων ἀκρότης, καὶ πᾶσης τῆς Ρωσίας φιλότης, (εκ γ᾽), ταῖς λιταῖς σου μη παύση Λουκά, Χριστόν ἱκετεύων ἠμῖν χαρίσασθαι, ἀμαρτιών τῆν ἀφεσιν, ἵνα βοῶμεν ἐγκαρδίως·

Αλληλούϊα.

Καὶ αῦθις το Κοντάκιον
Ἤχος πλ. δ΄. Τῆ Ὑπερμάχω.
Σὐμφερουπόλεως ποιμένα θεοφῶτιστον, καὶ Ἰατρόν τὸν ἐπιστήμονα τὸν ἄριστον, ὡς φιλάγιοι ὐμνήσωμεν ἐγκαρδίως ἐν Ρωσία γαρ βιῶσας ὥσπερ ἄγγελος, ὠμολόγησε Χριστοῦ το θείον ὄνομα· διό κράζομεν· Χαίροις Λουκά ἀξιάγαστε.

 

Δύο Παρακλητικοί Κανόνες εις τον Άγιο Λουκά της Κρυμαίας